Extern kontroll

Revision

Enligt OP Företagsbanken Abp:s bolagsordning ska bolagsstämman till revisor välja en av Centralhandelskammaren godkänd revisionssammanslutning. Revisorernas mandattid utgörs av den räkenskapsperiod som löper vid valet och revisorns uppdrag upphör när den första ordinarie bolagsstämman efter valet avslutas.

Revisionskommittén vid OP Företagsbanken Abp:s moderföretag OP Andelslag begär med cirka fem års mellanrum (senast 2018) in anbud av revisionssammanslutningar och lägger med stöd av det här för OP Andelslags andelsstämma fram ett förslag till val av revisorer för hela OP Andelslagskoncernen. OP Andelslags förvaltningsråds revisionskommitté ska årligen utvärdera kvaliteten på revisorns verksamhet och sidotjänster samt revisorernas oberoende samt en utredning av sidotjänsterna.

Revisorernas uppgift är att granska bokföringen, den interna kontrollen, bokslutsprinciperna, ledningens bokslutsbedömningar samt bokslutets presentationssätt och struktur hos bolaget och företagen som hör till koncernen för att säkerställa att koncernens bokslut och boksluten för företagen i koncernen är upprättade i enlighet med de bestämmelser och föreskrifter som gäller samt att de ger bolagets aktieägare och de övriga intressentgrupperna riktiga och tillräckliga uppgifter om koncernens finansiella ställning samt operativa resultat och kassaflöde.

Revisorerna avger årligen till bolagsstämman en revisionsberättelse. Revisorerna upprättar årligen till förvaltningsrådets revisionskommitté en kompletterande rapport i enlighet med EU:s revisionsförordning. I rapporten bekräftar de bland annat sitt oberoende. Dessutom upprättar de över sina observationer revisionspromemorior som ges för kännedom till OP Företagsbanken Abp:s styrelse och verkställande direktör, Internrevisionen och Finansinspektionen. Revisorerna ger vid behov också muntliga redogörelser till de organ som räknats upp ovan.

Styrelsen hör revisorn då det behandlar bokslutet, delårsrapporterna och bokslutsprinciperna. Enligt lagen är revisorerna skyldiga att underrätta Finansinspektionen om omständigheter eller beslut som äventyrar verksamheten och förutsättningarna för koncession eller som i revisionsberättelsen leder till ett annat uttalande än ett uttalande utan reservation eller till ett sådant påpekande som avses i 3 kap. 5 § 4 mom. i revisionslagen.

Revisorns arvode betalas enligt skälig räkning.

Centralinstitutets tillsyn

OP Företagsbanken ingår i den lagstadgade sammanslutningen av inlåningsbanker. Sammanslutningen bildas av OP Andelslag som fungerar som centralinstitut och dess medlemskreditinstitut samt de finansiella institut och tjänsteföretag som de har bestämmande inflytande i. Centralinstitutet OP Andelslag styr sammanslutningens verksamhet och ger för tryggande av medlemsföretagens likviditet och kapitaltäckning företagen som hör till sammanslutningen anvisningar om kvalitativa krav och riskhantering, tillförlitlig förvaltning och intern kontroll. Centralinstitutet kan dessutom för medlemskreditinstituten fastställa allmänna principer för verksamhet som är av betydelse för sammanslutningen.

Dessutom övervakar OP Andelslag medlemskreditinstitutens verksamhet i enlighet med lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker. Koncernen beaktar i sin verksamhet den gruppvisa strategi som OP Andelslags förvaltningsråd fastställt och de anvisningar och föreskrifter som OP Andelslag gett medlemsbankerna om riskhantering och annan verksamhet. Koncernen rapporterar på ett separat överenskommet sätt till OP Andelslag.

Myndighetstillsyn

Koncernen övervakas av Finansinspektionen och Europeiska centralbanken i enlighet med lagstiftningen om finans- och försäkringsmarknaden. Bolagets verksamhet i Estland, Lettland och Litauen övervakas i tillämpliga delar av tillsynsmyndigheterna i respektive land.