Grupp- och koncernstruktur samt förvaltningsorgan

Gruppstruktur

OP Företagsbanken Abp är ett helägt dotterbolag till och medlemskreditinstitut i OP Gruppens centralinstitut OP Andelslag. OP Företagsbanken är en integrerad del av OP Gruppen. OP Gruppen består av 156 andelsbanker (31.12.2018) och deras centralinstitut OP Andelslag samt dess dotterföretag och närstående företag. Gruppen övervakas som en helhet.

Centralinstitutet är skyldigt att stöda medlemskreditinstituten och svara för medlemskreditinstitutens skulder. Medlemskreditinstituten är skyldiga att delta i stödåtgärder för att förhindra att ett annat medlemskreditinstitut försätts i likvidation. Medlemskreditinstituten är dessutom solidariskt ansvariga för skulderna hos ett sådant medlemskreditinstitut som inte klarar av att fullgöra sina åtaganden.

Läs mer om OP Gruppens struktur i OP Gruppens Bolagsstyrningsrapport 2018, avsnitt 2.

Koncernstruktur

I OP Företagsbankskoncernen ingår moderbolaget OP Företagsbanken Abp och dess dotterbolag. De viktigaste dotterbolagen är OP Försäkring Ab, A-Försäkring Ab, A-Försäkring Ab och Försäkringsaktiebolaget Europeiska, som bedriver skadeförsäkringsrörelse, samt Pohjola Hälsa Ab, som erbjuder tjänster inom den specialiserade sjukvården. Dessutom har OP Företagsbanken Abp dotterbolag och filialer som bedriver finansbolagsverksamhet i Estland, Lettland och Litauen. Av de strukturerade företagen har fastighetsfonderna Real Estate Fund II och Real Estate Fund III konsoliderats i koncernen.

Försäljningen av hela aktiestocken i det baltiska dotterföretaget Seesam Insurance AS till Vienna Insurance Group (VIG) slutfördes 31.8.2018.

Bolagets förvaltningsorgan

Aktieägarnas beslutanderätt i OP Företagsbanken utövas av bolagets enda aktieägare OP Andelslag vid bolagsstämman. Bolagsstämman väljer styrelse (frånsett styrelsens ordförande) och revisorer. I stället för att hålla bolagsstämma kan aktieägaren skriftligt besluta om ärenden som ankommer på bolagsstämman. Bolagets styrelse ansvarar för den strategiska ledningen av bolaget. För den verkställande ledningen av bolaget ansvarar bolagets verkställande direktör som väljs av styrelsen.