Verkställande direktören

Verkställande direktören handhar bolagets löpande förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter samt ser till att bokföringen handhas enligt lagen och att medelsförvaltningen är ordnad på ett betryggande sätt.

Till verkställande direktörens uppgifter hör att leda och övervaka bolagets affärsrörelse samt att svara för utvecklingen och koordineringen av bolagets funktioner.

Styrelsen utser bolagets verkställande direktör. Villkoren för verkställande direktörens tjänsteförhållande fastställs skriftligt i avtalet om tjänsteförhållandet för direktören för OP Gruppens ifrågavarande affärsrörelse och bilagan till avtalet.

Direktören för OP Gruppens affärsrörelse Bankrörelse för företag och institutioner, teknologie licentiat Katja Keitaanniemi har varit verkställande direktör för företaget från och med 6.8.2018. Hannu Jaatinen har varit ställföreträdare för verkställande direktören från och med 6.8.2018.

Katja Keitaanniemi, f. 1973

  • Affärsrörelsedirektör, Bankrörelse för företag och institutioner
  • I OP Gruppen sedan 2018
  • Teknologie licentiat


Tidigare central arbetserfarenhet:

  • Finnvera Abp: affärsverksamhetsdirektör, SMF-företag, i ledningsgruppen 2014–2018
  • Swedbank: Direktör för investeringsbanken i Finland, medlem i ledningsgruppen för Swedbanks investeringsbank 2011–2013; chefsanalytiker, vice direktör för den globala analysverksamheten, i ledningsgruppen 2010–2011
  • eQ Bank/Conventum: analysdirektör, i ledningsgruppen 2002–2009
  • Nordea Securities: Senioranalytiker, skogsindustri 2001–2002


Centrala förtroendeuppdrag:

  • Finavia: styrelseledamot