Naiset ohittivat miehet OPn rahastosijoittajina, ja vaurastuminen vastuullisesti kiinnostaa

Sijoittaminen on kasvattanut suosiotaan myös naisten keskuudessa viime vuosina. Naisten osuus OPn rahastosijoittajista on ohittanut miesten lukumäärän. Naisten salkuissa korostuu maltillisempi riskinotto, ja osakerahastoissa vastuulliset kohteet kiinnostavat.

OPn rahastojen osuudenomistajista nyt 50,9 % on naisia ja miehiä 49,1 %. Myös yli 10 000 euroa sijoitustalletuksina omistavista asiakkaista 55 % on naisia, mikä osoittaa, että naisilla on yhä enemmän potentiaalia vaurastua ja aktivoitua sijoittajina.

- Naisten sijoittaminen ilmiönä on kasvanut viime vuosina, ja kiinnostus taloudenhallinnan asioihin näkyy vahvasti esimerkiksi naisille suunnattujen sosiaalisen median keskusteluryhmien kasvuna ja vilkastumisena. On hienoa, että kiinnostus vaurastumiseen näkyy nyt myös konkreettisina tekoina ja sijoitusaktiivisuutena, kertoo OPn säästämisen ja sijoittamisen johtaja Katja Taponen.

Sijoituskäyttäytymistä tarkasteltaessa naisten ja miesten keskimääräiset rahasto-omistukset poikkeavat jonkin verran. Miehet näyttäisivät rakentelevan itse salkkuja, ja heillä on tyypillisesti useampia rahastoja omistuksissaan. Naissijoittajat päätyvät useammin omistamaan yhtä rahastoa.

Naiset ottavat keskimäärin rahastosijoituksissa huomattavasti vähemmän riskiä, ja omistuksissa korostuvatkin esimerkiksi korkorahastot ja alhaisemman riskin yhdistelmärahastot. Miehillä taas on salkuissaan enemmän osake- ja indeksirahastoja. Osakerahastoissa naisosuudenomistajia on vain kolmannes – poikkeuksena OPn vastuullisen tuoteperheen osakerahastot, joissa naisten osuus on keskimääräistä korkeampi. Esimerkiksi OP-Kestävä Maailma -rahaston osuudenomistajista peräti 61,8 % on naisia.

- Naiset sijoittavat turvahakuisemmin ja valitsevat usein hieman maltillisemman riskin tuotteita, jotka eivät vaadi yhtä aktiivista otetta sijoittamiseen. Tämä saattaa kuitenkin olla haasteellista pitkän aikavälin vaurastumiselle, etenkin matalassa korkoympäristössä. Rahastot ovat hyvä valinta varsinkin hyvin hajautettuun säännölliseen kuukausisäästämiseen sekä sijoittajalle, joka ei halua perehtyä syvällisesti esimerkiksi yksittäisen yhtiön tunnuslukuihin ja tulevaisuudennäkymiin. Täydensimme juuri myös edullista ja laajaa indeksirahastoperhettämme uudella OP-Suomi Indeksillä, joka sijoittaa kotimaan osakemarkkinoille kustannustehokkaasti, Taponen toteaa.

Naisten sijoitusaktiivisuuden taustalla saattaa olla myös esimerkiksi huoli omasta eläketasosta. Naisten elinajanodote on miehiä korkeampi, ja heidän eläkkeensä ovat keskimäärin pienempiä, muun muassa lyhyempien työurien vuoksi.

- Tulevina vuosikymmeninä hyvinvointiyhteiskuntamme rahoitus on isojen haasteiden edessä väestön vanhetessa ja terveysmenojen kasvaessa. Siksi omaehtoinen sijoittaminen julkisen eläkejärjestelmän rinnalla on viisasta varautumista tulevaan, huomauttaa ekonomisti Henna Mikkonen.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
OP Viestintä 050 5239904