Inloggning

OP Gruppen  >  Ansvarskänsla
 
 

Samhällsansvaret inom OP

Med samhällsansvar avses allmänt ansvaret för verksamhetens ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser. Finansbranschen spelar också en viktig roll när det gäller att främja stabiliteten i samhället i stort.

Inom OP Gruppen används termen samhällsansvar, eftersom begreppet inkluderar samtliga konsekvenser av gruppens verksamhet. Ansvarskänslan utgör en central del av OP-Pohjolas värden och strategi, och gruppen har förbundit sig att främja samhällsansvaret i sin affärsverksamhet.

Det ekonomiska och sociala ansvaret har långa traditioner inom OP, och samhällsansvaret utgör en integrerad del av affärsverksamheten och de dagliga aktiviteterna. Gruppens strategiska mål är att vara föregångare i samhällsansvar inom sin bransch i Finland. Tillsammans med de olika intressentgrupperna bedömer OP vilken betydelse samhällsansvaret inom den egna verksamheten har för intressentgrupperna. Det praktiska arbetet styrs av OP:s program för samhällsansvar och av riktlinjerna för god affärssed.

OP respekterar och tillämpar branschens internationellt erkända ekonomiska, sociala och miljömässiga principer. OP har undertecknat FN:s "Global Compact"-förbindelse, och OP-Fondbolaget och Pohjola Kapitalförvaltning har förbundit sig att tillämpa FN:s principer för ansvarsfull placering.

Megatrender inom finansbranschen, de viktigaste konsekvenserna, riskerna och möjligheterna

Finansbranschen påverkas under de kommande åren starkast av olika megatrender, dvs. externa förändringsfaktorer. Megatrender ar stora utvecklingslinjer som kan identifieras som fenomen eller större helheter och som utifrån utvecklingen hittills går i en riktning som på goda grunder kan antas förbli densamma aven i framtiden. Det handlar ofta om globala fenomen som medför djupgående förändringar i samhällets strukturer.

Megatrenderna beaktades i OP:s strategiarbete och de påverkade de strategiska prioriteringarna

Megatrendit SV 2012

OP:s samhällsansvarsprogram

OP:s samhällsansvarsprogram omfattar fem olika delområden och deras KPI-indikatorer samt mål för indikatorerna.

Yhteiskuntavastuuohjelma SV 2012

Lokalplanet och samhälletfokuserar på gruppens affärsverksamhet på lokal och regional nivå samt på OP:s ställning i Finlands ekonomiska infrastruktur.

Ansvar för intressentgrupperomfattar samverkan och dialog med olika intressentgrupper samt övriga faktorer som påverkar personalens och kundernas tillfredsställelse. Temat inbegriper också tydlig kommunikation och marknadsföring.

Ansvarskänsla för produkter och tjänsteromfattar ansvarsfull placering, utveckling av ansvarsfull kreditgivning, förbättring av modellen för ansvarsfull skadeförsäkring samt ansvarskänsla för bank- och försäkringstjänster. I dessa beaktas det sociala, ekonomiska och miljömässiga ansvaret.

Under Etisk affärsverksamheten behandlas principerna för god affärssed och andra anvisningar samt hur de följs inom gruppen.

Under Miljön behandlas miljöeffekterna av den egna verksamheten.

OP:s samhällsansvarsprogram skapades utifrån väsentlighetsbedömningen från 2011, då man tog fram KPI-siffror (Key Performance Indicators) och mål för samhällsansvarsprogrammet och andelsverksamheten. Väsentlighetsbedömningen uppdaterades hösten 2013 och resultaten av den påverkar åtgärderna under 2014 och KPI-indikatorerna och målen för samhällsansvaret. KPI-indikatorerna omvärderades under 2013 och nya mål ställdes upp för 2014 och 2016.

kpi 2013_sv

Principer för rapportering

OP Gruppens ansvarsrapportering sker som en del av årsrapporten. Samhällsansvarsrapporten utarbetas enligt rekommendationerna i den internationella organisationen Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer. Dessutom har man beaktat GRI:s rekommendationer för branschspecifik rapportering inom finansbranschen. OP Gruppens ansvarsrapportering omfattar också den information som förutsätts av initiativet Global Compact om främjande av principer som rör de mänskliga rättigheterna, arbetslivet, miljön och arbetet mot korruption.

I den integrerade rapporten sammanförs informationen om samhällsansvaret med information om gruppens strategi, affärsverksamhet och principer för företagsstyrning samt affärsverksamhetens ekonomiska resultat. När det gäller att utveckla rapporteringen om ansvarskänsla följer OP-Pohjola det arbete kring integrerad rapportering som görs inom International Integrated Reporting Committee (IIRC). Målet är att utveckla rapporteringen som en integrerad del av gruppens årsrapportering och därigenom mäta resultaten av arbetet med samhällsansvar ur affärsverksamhetens perspektiv.

Under år 2013 har OP utvecklat sin samhällsansvarsredovisning genom att ta i bruk de nya riktlinjerna GRI G4. OP:s redovisning motsvarar rekommendationerna om högre tillämpningsnivå i GRI-riktlinjerna och GRI:s branschvisa bilaga för finansbranschen (s.k. in accordance, comprehensive-tillämpning).

Kolla: OP:s värdekedja

 

Javascript-stödet är inte aktiverat i din webbläsare. Nättjänsten fungerar inte nödvändigtvis på rätt sätt.
Tilläggsupplysningar om nättjänstens tekniska krav