Inloggning

OP Gruppen  >  OP Gruppen  >  Bolagsstyrning
 
 
 

OP Gruppens Bolagsstyrning - Corporate Governance

OP Gruppens förvaltningssystem baserar sig utöver på finsk lagstiftning också på Finsk kod för bolagsstyrning samt på gruppens egna rekommendationer om bolagsstyrning.

OP Gruppens verksamhet baserar sig på lagstiftningen i Finland och de bestämmelser som avgetts på basis av den. OP Gruppens verksamhet styrs främst av lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform, lagen om sammanslutning av inlåningsbanker, kreditinstitutslagen, lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat, lagen om andelslag samt lagen om försäkringsbolag.

OP iakttar också bestämmelser som gäller noterade bolag. Dessutom iakttar OP Finsk kod för bolagsstyrning (Corporate Governance) som Värdepappersmarknadsföreningen rf godkänt i oktober 2015. OPs bolagsstyrning avviker dock från Finsk kod för bolagsstyrning på grund av faktorer som beror på koncernstrukturen samt det intima samarbetet mellan bolaget och OP Gruppens övriga enheter. Avvikelser från koden har i enlighet med principen Comply or Explain presenterats i OPs bolagsstyrning.

För andelsbankerna och OP-förbunden har fastställts egna rekommendationer för bolagsstyrning. Rekommendationerna för andelsbankerna gäller bland annat bankens förvaltningsorgan och deras sammansättning, belöning, intern kontroll, riskhantering och internrevision samt information. I OP-förbundens rekommendation tar man ställning till bland annat OP-förbundens verksamhet och syfte, hur medlemmarnas röstetal bestäms och övriga omständigheter i anslutning till möten samt styrelseledamöternas mandattider.

 

Javascript-stödet är inte aktiverat i din webbläsare. Nättjänsten fungerar inte nödvändigtvis på rätt sätt.
Tilläggsupplysningar om nättjänstens tekniska krav