Inloggning

OP Gruppen  >  OP Gruppen  >  OP Andelslag
 
 

OP Andelslag

OP Andelslag är centralinstitut för sammanslutningen av andelsbanker. Det är ett andelslag, vars medlemmar är inlåningsbanker och andra kreditinstitut som hör till sammanslutningen. Enligt lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker är centralinstitutet berättigat att styra medlemskreditinstitut och det är skyldigt att övervaka deras verksamhet.

OP Andelslagsköter de styrnings- och tillsynsuppgifter som ankommer på företaget i toppen av det finans- och försäkringskonglomerat som utgör OP Gruppen samt fungerar som strategisk ägarsammanslutning för gruppen.

OP Andelslagets grunduppgift är att skapa förutsättningar för OP gruppens enhetlighet och framgång. Dess uppgift är att i enlighet med en överenskommen strategi övervaka och styra gruppens affärsrörelse. OP Andelslag håller också uppsikt över omvärlden, samlar information om ändringar inom branschen och om marknaden samt ansvarar för gruppens företagsprofil, anseende och varumärke.

OP Andelslagets dotterföretag

OP Företagsbanken Abp
OP Företagsbanken Abp är en finanskoncern som tillhandahåller kunderna bank-, kapitalförvaltnings- och skadeförsäkringstjänster. OP Företagsbanken Abp fungerar som OP Gruppens centralbank och svarar för gruppens likviditet samt sköter gruppens internationella affärsrörelse. OP Företagsbanken Abp svarar tillsammans med OP-Bostadslånebanken för OP Gruppens likviditet och internationella kapitalanskaffning.

OP-Tjänster Ab
OP-Tjänster Ab producerar, utvecklar och administrerar tjänster som företag som ingår i OP Gruppen behöver.

Övriga dotterbolag

Helsingfors OP Bank Abp bedriver detaljistbanksrörelse i huvudstadsregionen.

OP-Livförsäkrings Ab sköter centraliserat OP Gruppens liv- och pensionsförsäkringsrörelse och utvecklingen av den. Bolagets produktsortiment består av liv-, pensions- samt fond- och riskförsäkringstjänster.

OP-Fondbolaget Ab förvaltar OP Gruppens placeringsfonder. Bolaget använder sig av andelsbankernas och Helsingfors OP Banks servicenät samt OP:s nättjänster för försäljningen av fondandelar.

OP-Bostadslånebanken Abp ansvarar för OP Gruppens säkerställda kapitalanskaffning genom at emittera obligationslån med säkerhet i fastigheter.

OP-Kortbolaget Abp tillhandahåller konsumentfinansieringstjänster utan säkerhet för andelsbankernas privatkunder.

 

Javascript-stödet är inte aktiverat i din webbläsare. Nättjänsten fungerar inte nödvändigtvis på rätt sätt.
Tilläggsupplysningar om nättjänstens tekniska krav