Sisäänkirjautuminen

OP Ryhmä  >  Taloudellinen informaatio  >  Finanssisanasto
 
 

Finanssialan lyhyt sanakirja

Arvonalennukset (luottotappiot)
Pankki ja vakuutusyhtiö voi joutua tekemään tulokseensa arvonalennuskirjauksia saamisten tai omaisuuden arvonalentumisten tähden. Pankille saamisten arvonalentumiset tarkoittavat yleisimmin luottotappioita, eli velallinen ei pysty maksamaan saamaansa luottoa takaisin.

BKT eli bruttokansantuote
Bruttokansantuote (BKT) kuvaa tuotettujen lopputuotteiden arvoa tiettynä aikana. Bruttokansantuotteessa lasketaan yhteen kansakunnan tuottamien tavaroiden ja palvelusten arvo markkinahintaan. Useimmiten seurataan BKT:n reaalista (inflaatiokorjattua) muutosta. BKT voidaan ilmaista myös kulutuksen, investointien ja viennin summana, josta on vähennetty tuonti.

Core Tier 1 -vakavaraisuus, %
Pankin tunnusluku. Ensisijaiset omat varat pois lukien pääomalainat jaettuna riskipainotettujen erien yhteismäärällä. Vrt. Tier 1 -vakavaraisuus

Debentuurilaina
Debentuurilaina on joukkovelkakirjalaina, joka on liikkeellelaskijan konkurssitilassa etuoikeudeltaan huonommassa asemassa kuin liikkeellelaskijan muut sitoumukset. Tavallista lainaa suuremman riskin vuoksi, debentuurilainalle maksetaan yleisesti parempaa korkoa kuin muille joukkovelkakirjalainoille. Vaihtovelkakirjalaina on joukkovelkakirjalaina, jonka haltijalla on oikeus vaihtaa omistamansa velkakirjat liikkeeseen laskijan osakkeisiin ennalta sovitulla vaihtosuhteella. Kuponkikorko on tavallisesti markkinoilla vallitsevaa liikkeeseenlaskijan luottoriskimarginaalia alhaisempi.

Etuasiakastalous
Etuasiakastalous on kotitalous, jolla on kolmen eri vahinkovakuutustuoteryhmän vakuutuksia Pohjolasta.

Euribor
Euribor on euroalueen rahamarkkinoiden viitekorko, joka lasketaan euroalueen pankkien keskinäisten vakuudettomien määräaikaistalletusten keskikorkona. Euriborit noteerataan jokaisena pankkipäivinä 1, 3, 6, 9 ja 12 kuukauden jaksoille. Euribor kuvaa väljästi pankkien lyhytaikaisen markkinarahoituksen keskihintaa. Viitekorko-käytössä pankki ilmoittaa vaihtuvakorkoisten talletusten ja luottojen hinnaksi usein euribor +/- marginaali. Marginaali kuvaa pankin saamaa palkkiota.

Henkivakuutus
Henkivakuutus kattaa riskin, joka liittyy vakuutetun kuolemaan. Niitä käytetään yleisimmin turvaamaan vakuutetun lähipiirin toimeentulo. Henkivakuutuksia ovat myös työeläkettä täydentävät vapaaehtoiset lisäeläkkeet ja säästöhenkivakuutukset. Jotkut henkivakuutustuotteet nauttivat erityistä verokohtelua.

IBAN
International Bank Account Number, tilinumeron kansainvälinen muoto. IBAN on muodostettu aiemmasta kotimaisesta BBAN tilinumerosta lisäämällä maatunnus ja tarkistenumerot. Oman IBAN tilinumeronsa voi tarkistaa esimerkiksi verkkopankkinsa kautta. Kansainvälinen tilinumero on otettu käyttöön Euroopan valtioiden siirtyessä yhtenäiseen maksualueeseen eli Sepaan. Sepan tavoitteena on, että maksut voidaan koko alueen sisällä maksaa pankkitileille samaan tapaan kuin aiemmin pelkästään kotimaan maksuliikenteessä.

Indeksilaina
Indeksilainaksi kutsutaan joukkovelkakirjalainaa, jonka tuotto on sidottu jonkin kohde-etuuden arvon kehitykseen. Näistä sijoitustuotteista käytetään usein myös nimitystä strukturoidut tuotteet.
Pääomaturvattu indeksilaina tarkoittaa sitä, että lainan erääntyessä sijoittaja saa nimellispääoman takaisin, riippumatta kohde-etuuden arvon kehityksestä. Mikäli laina myydään ennen eräpäivää, voi sijoittajalle aiheutua pääomatappiota. Joskus sijoitustuotteella tavoitellaan kuitenkin ehtojen mukaan kovempaa tuottoa siten, että sijoitetun pääoman menettämisen riskiä on kasvatettu.
Kaikissa joukkolainoissa on liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvä riski, jolla tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan maksuvelvoitteistaan.

Inflaatio
Inflaatio tarkoittaa yleistä hintatason nousua. Inflaatiota mitataan yleensä kuluttajahintaindeksillä, joka kuvaa Suomessa asuvien kotitalouksien Suomesta ostamien tavaroiden ja palveluiden hintakehitystä. Kuluttajahintaindeksiä laskettaessa eri hyödykkeiden hinnat painotetaan yhteen niiden kulutusosuuksilla.

Joukkovelkakirjalaina
Joukkovelkakirjalaina on yrityksen kannalta yksi vaihtoehto hankkia rahoitusta markkinoilta. Joukkovelkakirjalainan liikkeeseen laskijana voivat olla esimerkiksi valtio, kunta, yritys, vakuutus- tai rahoituslaitos. Liikkeeseen laskettavien joukkovelkakirjalainojen tuoton määräytymisperusteet määritellään kunkin yksittäisen lainan ehdoissa. Tuoton määrään voivat vaikuttaa myös emissiokurssi ja mahdollisesti perittävä merkintäpalkkio.

Kapitalisaatiosopimus
Yritysten ja yhteisöjen keskipitkän ja pitkän tähtäimen varainhallintaan tarkoitettu kertamaksuinen ja määräaikainen sijoitus, joka ei sisällä henkivakuutusturvaa.

Korkokate
Korkokate on pankkitoiminnan keskeinen tuloserä, joka on pankin saamien ja maksamien korkojen erotus.

Liikekulusuhde
kts. Operatiivinen liikekulusuhde

Likviditeettireservi
Likviditeettireservejä ylläpidetään yhtiön maksuvalmiuden turvaamiseksi. Tarvittaessa likviditeettireserveillä pystytään kattamaan yhtiön erääntyvää tukkuvarainhankintaa. Pohjolan ja OP-Pohjola-ryhmän likviditeettireservin muodostavat Pohjolan ylläpitämä likviditeettireservisalkku ja OP-Pohjola-ryhmän taseeseen sisältyvät keskuspankkivakuuskelpoiset erät.

Luottotappio
Katso arvonalennus

Operatiivinen liikekulusuhde, %
Operatiivinen liikekulusuhde kertoo liikekulujen suhteen vakuutusmaksutuottoihin.

Operatiivinen yhdistetty kulusuhde, %
Operatiivinen yhdistetty kulusuhde kertoo vakuutustoiminnan kannattavuudesta ja se lasketaan jakamalla korvaus- ja liikekulujen yhteismäärä vakuutusmaksutuotoilla. Operatiivinen yhdistetty kulusuhde on vahinkosuhteen ja operatiivisen liikekulusuhteen summa. Jos suhde on yli 100 prosenttia, yhtiö joutuu kattamaan korvaus- ja liikekulujaan muuten kuin vakuutusmaksutuotoilla, esimerkiksi sijoitustuotoilla.

Optiolaina
Optiolaina on joukkovelkakirjalaina, johon sisältyy oikeus ostaa lainan liikkeeseenlaskijayrityksen osakkeita tiettynä aikana määrättyyn hintaan. Lainalla ja optiolla voidaan käydä jälkimarkkinoilla kauppaa erikseen. Vaihtovelkakirjalainan tavoin optiolainan vaadittu tuottotaso on alhaisempi kuin tavallisen joukkovelkakirjalainan, koska sijoittaja voi hyötyä osakkeen mahdollisesta kurssinoususta.

PS-tili, PS-säästäminen
PS-tili liittyy sidottuun pitkäaikaissäästämiseen, jota säädellään erityisellä vuonna 2010 voimaan tulleella lailla. Lain myötä vapaaehtoisesta yksilöllisestä eläkevakuutuksesta tuttu verokohtelu tuli myös muuhun sidottuun pitkäaikaissäästämiseen. PS-tiliä käytettäessä säästäjä tekee säästämissopimuksen esimerkiksi pankin, rahastoyhtiön tai sijoituspalveluyrityksen kanssa.
Säästäjä voi maksaa erityiselle pitkäaikaissäästämisen tilille varoja siten, että maksetut summat ovat verotuksessa vähennyskelpoisia tietyin laissa olevin rajoituksin. Tilin kautta varat voidaan edelleen sijoittaa osakkeisiin, rahastoihin, talletuksiin ja joukkovelkakirjalainoihin. PS-tilille kertyvät myyntivoitot, korot ja osingot ovat säästöaikana verovapaita. Nostettuja eläkkeitä verotetaan pääomatulona.
Sidottu säästäminen tarkoittaa, että säästetyt varat ovat pääsääntöisesti sidottuja työeläkelain mukaiseen eläkeikään asti, minkä jälkeen eläkesäästäjä voi aloittaa varojen noston. Eläkesäästäminen ei vaikuta lakisääteisen työeläkkeen määrään tai karttumiseen.

Pääomalaina
Pääomalaina on oman ja vieraan pääoman ehtoisen lainan välimuoto, jossa sijoittajan riski on suurempi kuin tavallisessa lainassa, sillä pääoman takaisinmaksua ja koronmaksua on rajoitettu. Osakeyhtiölaissa määritellään pääomalainan vähimmäisehdot. Pääoma, korko ja muu hyvitys saadaan maksaa yhtiön purkautuessa ja konkurssissa vain kaikkia muita velkoja huonommalla etuoikeudella. Pääoma saadaan muutoin palauttaa vain, jos yhtiön ja, jos yhtiö on emoyhtiö, sen konsernin viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaiselle sidotulle omalle pääomalle ja muille jakokelvottomille erille jää täysi kate.

RAVA-vakavaraisuussuhde
RAVA on rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukainen vakavaraisuussuhde. RAVA lasketaan jakamalla ryhmittymän omat varat yhteensä sen omien varojen vähimmäismäärällä.

Sijoitusallokaatio
Allokaatio tarkoitetaan sijoitustoiminnassa sijoitettavien varojen jakamista eri omaisuuslajien välillä ennen varsinaisten sijoituskohteiden valintaa. Usein allokaatiolla viitataan valintaan korko- ja osakesijoitusten välillä, mutta tarkastelua voidaan laajentaa esimerkiksi kiinteistö- ja raaka-ainesijoituksiin. Allokaatiovalintaa voidaan syventää esimerkiksi osakesijoitusten sisällä toimialoittain tai maittain.

SEPA
SEPA on lyhenne sanoista Single Euro Payments Area, yhtenäinen euromaksualue. Koko Euroopan talousalueen kattavassa maksamisen kotimarkkina-alueessa kaikki maksut kulkevat samoin ehdoin, samalla standardilla ja samalla hinnalla kuin kotimaassakin.

Suhdanne
Suhdanne kuvaa kansantalouden kulloistakin voimavarojen, työn ja pääoman käyttöastetta. Suhdannevaihtelua kuvataan sanoilla nousukausi, korkeasuhdanne, laskukausi matalasuhdanne. Matalasuhdanteessa talous kasvaa hitaasti. Taantumassa se supistuu vähintään kaksi vuosineljännestä peräkkäin. Lamassa tuotanto supistuu vuosia.
Suhdanteiden vaihtelua seurataan usein bruttokansantuotteen muutosvauhdin mukaan, mutta kotitalouksien näkökulmasta työllisyystilanteen vaihtelu on selkeämpi mittari. Talouspolitiikalla pyritään yleensä lieventämään suhdanteiden vaihtelua.

Talletussuoja
Asiakkaan talletuspankissa olevalla tilillä olevat talletusvarat on suojattu talletussuojalla. Jos pankki ei kykenisi huolehtimaan vastuistaan, Talletussuojarahasto korvaa talletuksista asiakkaalle enintään 100 000 euroa yhtä asiakasta ja pankkia kohden. Jos asiakkaan talletukset ylittävät 100 000 euroa, yli menevä osa jää suojan ulkopuolelle. Talletussuoja hyödyttää tallettaja-asiakkaiden lisäksi koko rahoitusjärjestelmää, koska se auttaa ylläpitämään markkinoilla luottamusta vaikeissa markkinatilanteissa.

Tier 1 -vakavaraisuus, %
Pankin tunnusluku. Ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettujen erien yhteismäärään.
Vrt. Core Tier 1 -vakavaraisuus

Unico
Pohjola kuuluu eurooppalaisten osuustoiminnallisten pankkien muodostamaan Unico-pankkiryhmään. Unico-yhteistyön painopisteenä on maksuliike- ja kassanhallintapalveluiden sekä kansainvälisten pääomamarkkina-, rahoitus- ja leasingpalveluiden kehittäminen yrityksille. Unico-pankkeja ovat Pohjolan lisäksi Crédit Agricole Ranskassa, DZ Bank Saksassa, Rabobank Hollannissa, RZB Itävallassa ja ICCREA Italiassa.

Vahinkovakuutus
Vahinkovakuutus otetaan esinevahingon korvaamiseksi. Tavanomaisia vahinkovakuutuksia ovat kiinteistö- ja kotivakuutukset, liikenne- ja autovakuutukset sekä matka- ja maatilavakuutukset. Myös oikeusturva- ja vastuuvakuutukset kuuluvat vahinkovakuutuksiin.

Vakavaraisuus
Vakavaraisuus kertoo yrityksen kyvystä selviytyä taloudellisista velvoitteistaan pitkällä aikavälillä. Eri toimialoilla vakavaraisuutta mitataan eri tavoin.
Karkeasti luonnehtien tuotannollisten yritysten omavaraisuusaste on oman pääoman suhde koko pääomaan, pankkitoiminnassa vakavaraisuudessa omat pääomat suhteutetaan riskipainotettuihin saataviin ja vakuutustoiminnassa odotettuihin korvausvastuisiin eli vastuuvelkaan.
Pankki ja vakuutustoiminnassa sekä vakavaraisuuspääoman että taloudellisten vastuiden määrittelyyn liittyvää sääntelyä täsmennetään jatkuvasti markkinoiden muutosta vastaaviksi ja säännökset ovat muuttuneet muutamien vuosien välein. Sääntelyn muutoksiin viitataan puhuttaessa Basel-prosessista (pankit) tai solvenssista (vakuutusyhtiöt).
Pankki- ja vakuutustoiminnassa lait ja viranomaisvaatimukset asettavat eri vakavaraisuusluvuille minimitason.

Varainhoito
Varainhoito tai varallisuudenhoito on asiakkaiden varallisuuden sopimuspohjaista hallinnoimista. Palvelujen käyttäjiä ovat niin kotitaloudet kuin suursijoituksia tekevät instituutiot. Oleellinen osa varainhoitoa on sijoitusrahastojen salkkujen hoito.

Vastuunkantokyky, %
Vastuunkantokyky eli solvenssisuhde kertoo vahinkovakuutustoiminnan vakavaraisuuspääoman määrän suhteessa vakuutusmaksutuottoihin. Vastuunkantokyky lasketaan ynnäämällä vahinkovakuutuksen nettovarat, pääomalainat ja tilikauden verovelka, vähentämällä siitä lähitulevaisuudessa realisoituvat laskennalliset verot ja muut toimintapääomasta vähennettävät erät sekä aineettomat hyödykkeet ja jakamalla saatu määrä vakuutusmaksutuotoilla.

Vastuuvelka
Vakuutusyhtiön on raportoinnissaan kirjattava vakuutussopimuksista aiheutuva vastuu vastuuvelaksi. Vastuuvelka koostuu vakuutusmaksuvastuusta ja korvausvastuusta. Vakuutusmaksuvastuu muodostuu yksittäisten vakuutusten säästöosuuksista. Korvausvastuu käsittää vastaavasti ne jo sattuneista vakuutustapahtumista aiheutuneet tai vastaisuudessa aiheutuvat korvaussuoritukset, jotka raportointihetkellä ovat vielä maksamatta. Vastuuvelka on yhtiön velkaa vakuutuksenottajille ja edunsaajille.

Vakuutustekninen kate
Vakuutustekninen kate lasketaan vähentämällä vakuutusmaksutuotoista korvauskulut, liikekulut ja aineettomien hyödykkeiden poistot.

Vähittäispankkitoiminta
Vähittäispankkitoiminta on kotitalouksien, pk-yritysten ja yhteisöjen päivittäisistä raha-asioista huolehtimista. Niihin kuuluvat tärkeimpinä tilit, kortit, talletukset, luotot ja maksuliike. Myös kotitalouksien ja pk-yritysten arvopaperipalvelut ja valuuttakauppa kuuluvat vähittäispankkitoimintaan.

Yhdistetty kulusuhde
kts. Operatiivinen yhdistetty kulusuhde

Yhteisvastuu
Yhteisvastuu OP-Pohjola-ryhmässä perustuu talletuspankkien yhteenliittymästä annettuun lakiin. Sen mukaisesti ryhmän keskusyhteisö OP-Pohjola osk ja sen jäsenluottolaitokset vastaavat viime kädessä toistensa veloista. Yhteisvastuu koskee OP-Pohjola osk:ta, OP-Pohjola-ryhmän jäsenosuuspankkeja, Pohjola Pankki Oyj:tä, Helsingin OP Pankki Oyj:tä, OP-Asuntoluottopankki Oyj:tä ja OP-Kotipankki Oyj:tä. OP-Pohjola-ryhmän muut yhtiöt kuten vakuutusyhtiöt eivät kuulu yhteisvastuun piiriin.

Yritys- ja investointipankkitoiminta
Yrityspankkitoiminta tarjoaa ratkaisuja yritysten ja yhteisöjen rahoitus- ja taloudenhallintatarpeisiin. Se kattaa yrityksille myönnettävien luottojen lisäksi maksuliike- ja kassanhallintapalvelut. Investointipankkitoiminnan ydintä ovat arvopaperinvälitys ja sijoitustutkimus.

 

Selaimesi ei käytä JavaScriptiä. OP-verkkopalvelu ei välttämättä toimi oikein.
Lue lisää ja ota JavaScript käyttöön