Sisäänkirjautuminen

OP Ryhmä  >  Taloudellinen informaatio  > OP-Pohjola osk:n julkinen ostotarjous ja vähemmistöosakkeiden lunastusmenettely
 
 

OP-Pohjola osk:n julkinen ostotarjous ja vähemmistöosakkeiden lunastusmenettely

OP-Pohjola osk on toteuttanut helmikuussa 2014 julkistamansa ostotarjouksen ja saanut välimiesoikeuden päätöksellä omistusoikeuden kaikkiin Pohjola Pankki Oyj:n osakkeisiin osakeyhtiölain 18 luvun 6§:n mukaisesti.  Pohjola Pankki Oyj:n A-sarjan osakkeet on poistettu Helsingin Pörssistä 30.9.2014. OP-Pohjola osk merkittiin ainoana osakkeenomistajana 7.10.2014 Pohjola Pankki Oyj:n osakasluetteloon.

Ostotarjous

OP-Pohjola osk ilmoitti 6.2.2014 tekevänsä vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Pohjola Pankki Oyj:n liikkeeseen laskemista A- ja K-sarjan osakkeista, jotka eivät ole sen omistuksessa. Tarjoushinta oli 16,80 euroa kultakin A- ja K-sarjan osakkeelta. Preemio oli 18,1 prosenttia suhteessa päätöskurssiin 5.2.2014 ja 23,3 prosenttia suhteessa kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin viimeiseltä 6 kuukaudelta (30,5 prosenttia viimeiseltä 12 kuukaudelta). Tarjoushintaa alennettiin osakkeelle maksettavan osingon määrällä ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.

Pohjolan hallituksen esteettömät jäsenet antoivat 13.2.2014 arvopaperimarkkinalain 11 luvun 13 §:n mukaisen lausunnon ostotarjouksesta. Pohjolan hallitus katsoi lausunnossaan, että ostotarjous muodostaa kohtuullisen vaihtoehdon osakkeenomistajille vallitsevissa olosuhteissa ja suositteli osakkeenomistajille ostotarjouksen hyväksymistä.

Tarjousaika alkoi 24.2.2014 ja päättyi 1.4.2014.

OP-Pohjola osk ilmoitti 2.4.2014 ostotarjouksen alustavan tuloksen julkistamisen yhteydessä, että kaikki ostotarjouksen toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet ja että OP-Pohjola osk on päättänyt toteuttaa ostotarjouksen sen ehtojen mukaisesti.  Ostotarjouksen toteutuskaupat 8.4.2014 nostivat OP-Pohjola osk:n omistusosuuden yhteensä 94,05 prosenttiin Pohjolan osakkeista ja 96,78 prosenttiin osakkeiden tuottamasta kokonaisäänimäärästä. Tarjousvastike maksettiin ostotarjouksen hyväksyneille osakkeenomistajille 11.4.2014.

OP-Pohjola osk jatkoi tarjousaikaa ostotarjouksen ehtojen tarkoittamalla jälkikäteisellä tarjousajalla, joka alkoi 7.4.2014 ja päättyi 22.4.2014. 

OP-Pohjola osk:n 25.4.2014 julkistaman jälkikäteisen tarjousajan lopullisen tuloksen mukaan jälkikäteisen tarjousajan aikana tarjotut osakkeet nostavat OP-Pohjola osk:n omistusosuuden noin 98,41 prosenttiin Pohjolan osakkeista ja noin 99,14 prosenttiin osakkeiden tuottamista äänistä. Tarjousvastike maksettiin ostotarjouksen jälkikäteisenä tarjousaikana hyväksyneille osakkeenomistajille 5.5.2014.

Materiaalit:

Vähemmistöosakkeiden lunastusta koskeva välimiesmenettely

OP-Pohjola osk ilmoitti 11.4.2014, että sille on yli yhdeksän kymmenesosan (9/10) omistusosuutensa perusteella syntynyt osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukainen oikeus ja velvollisuus lunastaa muiden osakkeenomistajien omistamat Pohjolan osakkeet käyvästä hinnasta. OP-Pohjola osk teki 15.4.2014 Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnalle hakemuksen vähemmistöosakkaiden lunastusta koskevan välimiesmenettelyn aloittamisesta ja välimiesten valitsemisesta.  

OP-Pohjola osk tulee välimiesmenettelyssä pyytämään vähemmistöosakkeiden omistusoikeuden siirtämistä OP-Pohjola osk:lle välimiesten hyväksymää vakuuden asettamista vastaan sekä vahvistamaan lunastushinnaksi 16,13 euroa osakkeelta. Lunastushinta vastaa OP-Pohjola osk:n Pohjolan osakkeita koskevassa vapaaehtoisessa julkisessa ostotarjouksessa tarjoamaa hintaa. OP-Pohjola osk tulee lisäksi pyytämään välimiehiltä oikeutta maksaa vähemmistöosakkeenomistajille käypänä hintana pitämänsä 16,13 euroa osakkeelta lainmukaisine korkoineen ennen välimiesmenettelyn päättymistä. OP-Pohjola osk arvioi, että välimiehet antavat ratkaisunsa omistusoikeuden siirtymisestä ja OP-Pohjola osk:n oikeudesta suorittaa käypänä hintana pitämänsä määrä syksyllä 2014.

OP-Pohjola osk ilmoitti 12.6.2014, että Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta on OP-Pohjola osk:n vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevan hakemuksen perusteella hakenut Helsingin käräjäoikeudelta uskotun miehen määräämistä valvomaan lunastusta koskevassa välimiesmenettelyssä Pohjolan vähemmistöosakkeenomistajien etua. Helsingin käräjäoikeus on antamallaan päätöksellä määrännyt asianajaja Matti Mannerin uskotuksi mieheksi.

OP-Pohjola osk ilmoitti 29.7.2014, että Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta on nimennyt kolmijäsenisen välimiesoikeuden ratkaisemaan muiden kuin OP-Pohjola osk:n omistuksessa olevien Pohjolan osakkeiden lunastusoikeutta ja lunastushintaa koskevat erimielisyydet. 22.8.2014 OP-Pohjola osk ilmoitti jäsenmuutoksesta välimiesoikeudessa. Välimiesoikeuden muodostavat puheenjohtajana asianajaja Pekka Puhakka, asianajaja Petra Kiurunen ja asianajaja Justus Könkkölä.

OP-Pohjola osk ilmoitti 29.9.2014, että Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan nimittämä välimiesoikeus on 29.9.2014 vahvistanut, että OP-Pohjola osk:lla on oikeus lunastaa Pohjola Pankki Oyj:n vähemmistöosakkeet ja että OP-Pohjola osk:lla on oikeus saada vähemmistöosakkeet omistukseensa asettamalla lunastushinnan ja sille kertyvän koron maksamisesta välimiesoikeuden hyväksymä vakuus.

OP-Pohjola osk ilmoitti 30.9.2014, että se on asettanut välimiesoikeuden hyväksymän vakuuden ja näin ollen saanut omistusoikeuden kaikkiin Pohjola Pankki Oyj:n osakkeisiin osakeyhtiölain 18 luvun 6 §:n mukaisesti. Vakuuden asettamisen jälkeen lunastusmenettelyssä mukana olevat Pohjola Pankki Oyj:n vähemmistöosakkeenomistajat ovat oikeutettuja saamaan ainoastaan lunastushinnan ja sille maksettavan koron. Tämän hetkisen arvion mukaan OP-Pohjola osk maksaa lunastushinnan riidattomana pidetyn osuuden noin kuukauden kuluttua.

OP-Pohjola osk ilmoitti 29.10.2014, että on saanut välimiehiltä oikeuden maksaa vähemmistöosakkeenomistajille käypänä hintana pitämänsä 16,13 euroa Pohjola Pankki Oyj:n osakkeelta lainmukaisine korkoineen ennen välimiesmenettelyn päättymistä. OP-Pohjola osk on maksanut lunastushinnan riidattomana pidetyn osuuden Pohjola Pankki Oyj:n vähemmistöosakkaille 29.10.2014. Lunastushinnalle on maksettu korkoa 6.5.2014 lukien. Korko on lakimääräinen viitekorko, joka on 0,5 %.

OP Osuuskunta (ent. OP-Pohjola osk) ilmoitti 20.2.2015, että Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan nimeämä välimiesoikeus on 20.2.2015 antanut päätöksensä Pohjolan vähemmistöosakkeenomistajien osakkeita koskevassa lunastusmenettelyssä. Välimiesoikeus on antanut päätöksen, jonka mukaan Pohjolan osakkeen lunastushinta on 16,13 euroa osakkeelta. Lunastushinta vastaa OP Osuuskunnan Pohjolan osakkeita koskevassa vapaaehtoisessa julkisessa ostotarjouksessa tarjoamaa hintaa 16,13 euroa osakkeelta.

Välitystuomio on tullut lainvoimaiseksi 29.4.2015. Näin ollen Pohjolan vähemmistöosakkeenomistajien osakkeita koskeva lunastusmenettely on päättynyt.

Materiaalit:

Pohjolan A-osakkeen poistaminen pörssilistalta

OP-Pohjola osk on tarjousasiakirjassaan ilmoittanut, että mikäli ostotarjous toteutuu tarjousasiakirjassa kuvatulla tavalla, OP-Pohjola osk:n tarkoituksena on käyttää määräysvaltaansa Pohjolassa siten, että Pohjola hakee Helsingin Pörssiltä lupaa lopettaa kaupankäynti Pohjolan A-osakkeella Helsingin Pörssin pörssilistalla sekä poistaa A-osake pörssilistalta.

Pohjola Pankki Oyj:n hallitus on 3.9.2014 päättänyt hakea kaupankäynnin lopettamista Pohjolan osakkeilla sekä osakkeiden poistamista NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalta. NASDAQ OMX Helsingille jätettävässä hakemuksessa pyydetään, että Pohjolan osakkeiden noteeraus pörssilistalla päättyy mahdollisimman pian sen jälkeen, kun OP-Pohjola osk on saanut omistukseensa Pohjolan koko osakekannan.

Helsingin Pörssi päätti 18.9.2014 poistaa Pohjolan osakkeet Helsingin Pörssin pörssilistalta sen jälkeen, kun omistusoikeus kaikkiin Pohjolan osakkeisiin on siirtynyt lunastusmenettelyssä OP-Pohjola osk:lle.  Helsingin Pörssi keskeytti kaupankäynnin Pohjolan osakkeilla 29.9.2014 välimiesoikeuden päätöksen johdosta ja Pohjolan A-sarjan osakkeet poistettiin pörssilistalta 30.9.2014.

Aikataulu
Tapahtuma
OP-Pohjola osk:n ilmoitus tehdä julkinen ostotarjous
Pohjola Pankki Oyj:n osakkeista
6.2.2014
Pohjola Pankki Oyj:n hallituksen lausunto julkiseen ostotarjoukseen13.2.2014
Tarjousasiakirjan julkistus21.2.2014
Tarjousaika24.2. - 1.4.2014
Ostotarjouksen alustavan tuloksen julkistus 2.4.2014
Ostotarjouksen lopullisen tuloksen julkistus4.4.2014
Jälkikäteinen tarjousaika 7.-22.4.2014
Tarjousvastikkeen maksu osakkeenomistajille, jotka ovat pätevästi hyväksyneet tarjouksen tarjousaikana11.4.2014
Jälkikäteisen Tarjousajan aikana pätevästi tarjottujen osakkeiden alustavan määrän julkistus 23.4.2014
Jälkikäteisen Tarjousajan aikana pätevästi tarjottujen osakkeiden lopullisen määrän julkistus25.4.2014
Tarjousvastikkeen maksu osakkeenomistajille, jotka ovat pätevästi hyväksyneet tarjouksen jälkikäteisenä tarjousaikana 5.5.2014  
OP-Pohjola osk:n osuus Pohjolan osakkeista ylitti 9/10 ja OP-Pohjola osk ilmoitti käynnistävänsä vähemmistöosakkeenomistajien omistamien osakkeiden lunastamista koskevan välimiesmenettelyn11.4.2014
Helsingin käräjäoikeus määrää uskotun miehen6.6.2014
Lunastusmenettelyä koskeva ilmoitus osakkeenomistajille13.6.2014 
Osakkeenomistajien mahdollinen kirjallinen lausuma lunastuslautakunnalle välimiesoikeuden nimeämisestä 4.7.2014 
Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta nimeää kolmijäsenisen välimiesoikeuden28.7.2014 
Pohjola Pankki Oyj:n hallituksen päätös hakea kaupankäynnin lopettamista Pohjolan osakkeilla sekä osakkeiden poistamista NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ("NASDAQ OMX Helsinki") pörssilistalta 3.9.2014 
OP-Pohjola osk tulee välimiesmenettelyssä pyytämään
- omistusoikeuden siirtämistä OP-Pohjola osk:lle vakuuden asettamista vastaan
- vahvistamaan lunastushinnaksi 16,13 euroa osakkeelta
- oikeutta maksaa käypänä hintana pitämänsä hinta lainmukaisine korkoineen ennen välimiesmenettelyn päättymistä
Arvio: syys-lokakuu 2014 
Välimiesten ratkaisu omistusoikeuden siirtymisestä ja OP-Pohjola osk:n oikeudesta suorittaa käypänä hintana pitämänsä määrä ennen välimiesmenettelyn päättymistä29.9.2014 
Kaupankäynnin keskeytys Pohjolan A-osakkeella Helsingin Pörssin pörssilistalla 29.9.2014
Osakkeiden poisto Helsingin Pörssin pörssilistalta 30.9.2014 
Lunastushinnan riidattomana pidetyn osuuden maksu osakkeenomistajille 29.10.2014
Välitystuomio Pohjolan vähemmistöosakkaita koskevassa lunastusmenettelyssä - osakkeen lunastushinnaksi päätettiin 16,13 euroa20.2.2015 
Välitystuomio on tullut lainvoimaiseksi. Pohjolan vähemmistöosakkeenomistajien osakkeita koskeva lunastusmenettely on päättynyt. 29.4.2015
Tiedotteet
Katso videot

Pääjohtaja Reijo Karhisen kommentit ostotarjouksesta

Jouko Pölönen ja Olli Lehtilä kommentoivat ostotarjousta

Syntynyt asiakasomisteiseksi

 

Selaimesi ei käytä JavaScriptiä. OP-verkkopalvelu ei välttämättä toimi oikein.
Lue lisää ja ota JavaScript käyttöön