Sisäänkirjautuminen

OP Ryhmä  >  Vastuullisuus  >  Johtaminen
 
 

Yhteiskuntavastuun johtaminen

Yhteiskuntavastuu OP Ryhmässä perustuu osuustoiminnallisiin arvoihin, vahvaan vakavaraisuuteen ja osaavaan riskienhallintaan.

Yhteiskuntavastuun strategisesta johtamisesta vastaa OP Osuuskunnan johtokunta. Tavoite on, että yhteiskuntavastuun johtaminen on tiivis osa liiketoiminnan johtamista. Yhteiskuntavastuu kuuluu johtokunnassa viestintäjohtajan vastuulle. Eettisiä asioita koskevat linjaukset tekee johtokunta.

Operatiivisia toimenpiteitä linjataan ja ohjataan OPn yhteiskuntavastuuohjelman avulla. Operatiivinen vastuu toimenpiteistä on ryhmään kuuluvien yhteisöjen hallituksilla ja johtoryhmillä niiden omien päätöksentekoprosessien mukaisesti. Vuoden 2013 alusta lähtien yhteiskuntavastuuohjelmaa on linjattu osana Identiteetin ja viestinnän ohjausryhmän toimintaa.

Yhteiskuntavastuun johtamista arvioidaan osana liiketoimintaa, ja yhteiskuntavastuun KPI-mittarit ovatkin liiketoiminnan mittareita. Arvioinnin seurauksena vuoden 2013 aikana on päivitetty liiketoimintaa ohjaavia politiikkoja sekä arvioitu uusien politiikkojen tarvetta.

OP Ryhmän hallinnointijärjestelmä perustuu Suomen lainsäädännön lisäksi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin sekä ryhmän omiin hyvän hallinnoinnin suosituksiin.

Lue lisää OP Ryhmän hallinnointiperiaatteista

OPn yhteiskuntavastuun linjaukset:

  • OP Ryhmä lisää vastuullisten tuotteiden ja palveluiden kehittämistä, ja vastuullisen rahoituksen, sijoittamisen ja vahinkovakuuttamisen toimintatapoja parannetaan jatkuvasti. Ympäristö- ja sosiaalinen vastuu otetaan huomioon koko arvoketjussa.

  • OP Ryhmän linjauksiin kuuluu kiinteästi vastuullisuus työnantajana, joka huolehtii henkilöstönsä kehittämisestä ja hyvinvoinnista. Osaamisemme yhteiskuntavastuussa on ammattitaitoista ja sidosryhmiemme arvostamaa.

  • Aktiivinen sidosryhmävuorovaikutus on OP Ryhmän luonteva tapa kehittää edelläkävijyyttä yhteiskuntavastuussa. Johtavana finanssiryhmänä OP kantaa vastuuta maan taloudellisen infrastruktuurin toimivuudesta. Asiakkaiden omistamana ryhmänä panostamme talouslukutaidon edistämiseen kaikissa kohderyhmissä.

  • Yhteiskuntavastuun viestintä on avointa ja läpinäkyvää. OP kehittää systemaattisesti yhteiskuntavastuuseen liittyviä johtamiskäytäntöjään. OP valvoo yhteiskuntavastuun kehitystä ja raportoi tuloksista säännöllisesti osana ryhmän taloudellista raportointia.

Kansainväliset sitoumukset

Vuoden 2011 lopussa OP allekirjoitti Global Compact -aloitteen, joka sitouttaa ryhmän noudattamaan YK:n kymmentä periaatetta ihmisoikeuksien, työn, ympäristön ja korruption torjunnan aloilla. Aloitteessa pyydetään yrityksiä omaksumaan, tukemaan ja toteuttamaan omassa vaikutuspiirissään näitä perusarvoja.

Vuonna 1999 YK:n silloisen pääsihteerin Kofi Annanin aloitteesta syntyneen Global Compact -aloitteen periaatteet perustuvat ja ovat täten sopusoinnussa seuraavien yleismaailmallisten periaatteiden kanssa:

  • YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus 

  • ILO:n työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia koskeva julistus 

  • YK:n ympäristöä ja kehitystä koskeva Rion julistus 

  • YK:n korruption vastainen yleissopimus

Allekirjoittamalla aloitteen OP sitoo oman yhteiskuntavastuutyönsä osaksi kansainvälistä yhteiskuntavastuun viitekehystä. Samalla aloite tukee ryhmän yhteiskuntavastuuohjelman toteuttamista ja hyvän liiketavan toimintaohjeiden jalkauttamista.

Pohjola Varainhoito Oy ja OP-Rahastoyhtiö Oy allekirjoittivat vuonna 2009 ensimmäisten suomalaisten joukossa YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI) ja sitoutuivat näin noudattamaan niitä toiminnassaan. Vastuullisen sijoittamisen periaatteiden lisäksi molemmat yhtiöt ovat allekirjoittaneet myös kansainvälisen sijoittajayhteisön Carbon Disclosure Project -aloitteen, jossa kannustetaan yrityksiä raportoimaan ilmastonmuutokseen liittyvistä seikoista yhä paremmin ja vakiintuneimmin tavoin. Tämän lisäksi yhtiöt ovat mukana Water Disclosure -projektissa, jossa yrityksiä kannustetaan huomioimaan veden käyttö ja saatavuus toiminnassaan.

Lue lisää Global Compact -aloitteesta

Equator Principles
 
Equator Principles on vapaaehtoinen projektirahoituksessa sovellettava sitoumus ympäristöasioiden ja sosiaalisen vastuun riskienhallintaan. Sitoumuksen on allekirjoittanut kaikkiaan noin 85 rahoitusalan toimijaa 35 maasta. Allekirjoittajien joukko vastaa yhteensä yli 70 prosentista  kehittyvien markkinoiden kansainvälisestä projektirahoituksesta.
 
Sitoumuksen tavoitteena on vähentää rahoitettavien projektien negatiivisia vaikutuksia ilmastoon, paikallisyhteisöihin ja ihmisiin. Sitoumus ei suoraan rajoita pankin osallistumista projekteihin, mutta se tukee eri projektien syvällistä arviointia ja niiden sosiaalisten ja ympäristövaikutusten huomioimista päätöksentekovaiheessa.
 
OP osallistuu vuosittain vain muutamiin Equator Principles -sitoumuksen mukaisiin projektirahoituksiin, mutta keskeisimpiin kansainvälisiin vastuullisuussopimuksiin sitoutuminen on OPlle tärkeä osa yhteiskuntavastuutyötä.

Lue lisää Equator Principles -sitoumuksesta


 

 

Selaimesi ei käytä JavaScriptiä. OP-verkkopalvelu ei välttämättä toimi oikein.
Lue lisää ja ota JavaScript käyttöön