Nainen sateessa

Alla tiders gärningar

Alla tiders gärningar är för dig som är ägarkund ett tillfälle att påverka hurdana ansvarsfulla gärningar din egen andelsbank genomför i sitt område. I enkäten kan du välja det för dig viktigaste delområdet, dit du önskar att din banks kommande gärningar riktas.

Tillsammans bygger vi en hållbar morgondag. Vi genomför ansvarsfulla gärningar som våra ägarkunder valt, som syns och märks. Av kärlek till Finland. 

43 000 av andelsbankernas ägarkunder påverkade den egna bankens hållbarhetsarbete

Andelsbankerna frågade också i höst sina ägarkunder hurdana ansvarsfulla gärningar andelsbanken borde göra. Av ägarkundernas svar framgick att de viktigaste temana är stöd för hobbyverksamhet för barn och unga och främjande av de ungas sysselsättning och utbildning. Enkäten genomfördes för andra gången och andelsbankerna fick nu totalt 43 000 svar.

Kampanjen genomfördes första gången på hösten 2021 och då besvarade 40 000 ägarkunder enkäten. Andelsbankerna tog resultaten i beaktande vid valet av lokala ansvarsfulla gärningar. Alternativen i enkäten grundar sig på OP Gruppens hållbarhetsprogram.

Tillsammans bygger vi en hållbar morgondag

Teman för 2022 var:

Förstärkande av barns och ungas ekonomikunskaper

Kunskaper för hantering av den egna ekonomin är viktiga medborgarfärdigheter. Vi coachar barn och unga i ekonomikunskap bl.a. under andelsbankernas besök till skolor och läroinrättningar.

Stöd för barns och ungas hobbyverksamhet

Alla barn och unga har rätt till glädje från hobbyverksamhet. Genom att stöda idrottsföreningar och föreningar möjliggör vi hobbyer för allt flera. 

Främjande av sysselsättning och utbildning av unga

Unga behöver positiva upplevelser från arbetslivet. Andelsbankerna stöder ungas sommarsysselsättning till exempel genom kampanjen Sommarjobb på OP:s bekostnad, där en allmännyttig förening med vårt stöd erbjuder 15-17-åriga unga sommarjobb.

Coachande i digitala färdigheter för de som behöver särskilt stöd

Digitala färdigheter gör smidig skötsel av penningärenden i vardagen enklare och smidigare. Andelsbankerna ordnar digitala guidningar till exempel för äldre personer.

Stöd för naturens mångfald

En mångfaldig natur upprätthåller funktionsförutsättningarna för naturen och vår ekonomi. Lokalt kan vi befrämja naturens mångfald genom att stöda aktörer som till exempel bekämpar invasiva arter eller arbetar med att skydda utrotningshotade arter.

Dämpande av klimatförändringen

Klimatförändringen är vår gemensamma utmaning. Lokalt kan vi dämpa klimatförändringen till exempel genom att befrämja energieffektivitet och satsa på förnybar energi.