Tytöt leikkivät ilmapalloilla

OP-bonus

Ju mer ärenden, desto mer OP-bonus
AKTUELLT

30 % mer i OP-bonus 2023

Under 2023 får du som andelsbankens ägarkund 30 % mer OP-bonus. Den extra bonusen minskar kostnaderna för dina ärenden och underlättar de dagliga penningaffärerna i synnerhet när du använder våra tjänster i stor utsträckning. 

Den nya koefficienten för OP-bonus 2023 är 0,00325 (2022 och åren innan 0,0025).

Läs mer

 

Läs mera Stäng

För vad samlas OP-bonus?

Vad är gemensamt för till exempel ett bolån för ett eget hem, ett månatligt sparbelopp i en hållbar fond och en försäkring för ett barn? För alla dessa samlas OP-bonus för andelsbankens ägarkunder. Mycket av det som hör till det dagliga livet ger ägarkunden fördel i form av bonus, rent av helt obemärkt.

År 2023 får du då du är ägarkund ännu mer OP-bonus än förr eftersom vi belönar våra ägarkunder med extra bonus; du får hela året 30 % mer bonus.

Om summan av till exempel bolånet, besparingarna och de månatliga försäkringspremierna är 100 000 euro, samlas det OP-bonus till ett värde av 325 euro under 2023. Normalt skulle samma summa ha gett bonus till ett värde av 250 euro.

Du får OP-bonus för: 

 1. medel på sparkonton
 2. fonder
 3. fondanknutna försäkringar
 4. bolån
 5. studielån 
 6. banklån med säkerhet
 7. betalda premier för till exempel hem- och fordonsförsäkring eller fortlöpande reseförsäkring

Bonusräknare

Räkna ut hur mycket bonus du kunde få. Det samlas automatiskt OP-bonus för dig enligt dina månatliga ärenden. 

Pröva räknaren och se hur mycket mer OP-bonus du kunde få 2023!

För vad kan OP-bonus användas?

OP-bonusar som man har samlat på bonuskontot används till avgifter och arvoden som annars skulle debitera kontot. Användningen är helt automatisk, och du behöver inte ägna den en tanke. Bland användningsobjekten för bonus märks

 1. dagliga banktjänster (brukskonto, OP:s digitala tjänster, OP:s betalkort)
 2. service- och expeditionsavgifter för lån
 3. försäkringar, såsom premier för försäkringar för hem, familj och fordon
 4. förvarings- och portföljförvaltningsprovisioner för sparande och placering
 5. arvoden för juridiska tjänster
 6. OP Hems fastighetsförmedlingsprovisioner

 

Var ser jag hur det samlas OP-bonus för mig?

Då du är ägarkund kan du i OP-mobilen och i tjänsten op.fi följa upp hur OP-bonus månatligen samlas. Den månatliga OP-bonusen baserar sig på värdet av dina tjänster i euro under den föregående månaden.

I OP-mobilen ser du ditt aktuella bonusbelopp så här:

1. Logga in i OP-mobilen

2. Välj Annat nere till höger

3. Välj Ägarkund och därefter OP-bonus
 

I avsnittet Annat ser du också vad du månatligen fått OP-bonus för och till vad den har använts:

1. Välj Meddelanden

2. Välj % Bonus längst ner på sidan

3. Välj bland meddelandena den månad vars bonusbelopp och bonusanvändning du vill se
 

I tjänsten op.fi ser du det aktuella bonusbeloppet genast du har loggat in i tjänsten. Under dina kontouppgifter, i avsnittet OP-bonus, ser du bonuskontots aktuella saldo. Då du klickar på saldot ser du transaktionerna på ditt bonuskonto. I transaktionsflödet ser du hur OP-bonus har samlats och till vad den har använts.

Ägarkundskap och medlemsinsats

Anslutningen som ägarkund beror på din nuvarande kundrelation och dina eventuella koder.

 • Om du är kund hos andelsbanken och har OP-koder kan du bli ägarkund genom att logga in i tjänsten op.fi. Bli ägarkund
 • Om du är kund hos andelsbanken, men inte har OP-koder, ska du börja med att boka tid för ett möte Boka tid
 • Om du inte är kund hos andelsbanken, men du har en annan banks koder och du är intresserad av att bli kund hos oss, kan du bli kund på nätet Bli kund hos oss enkelt på nätet

Medlemsinsatsen

Då du blir ägarkund betalar du en medlemsinsats, som är en engångsplacering – inga andra avgifter tas ut. I de flesta bankerna är medlemsinsatsen 100 euro. Du ser storleken på medlemsinsatsen i ägarkundsansökan och din andelsbank.

Om du någon gång beslutar dig för att avstå från ditt ägarkundskap, återbetalas medlemsinsatsen i sin helhet. Medlemsinsatsen återbetalas inom ett år från slutet av den räkenskapsperiod då ägarkundskapet upphörde.

Vem kan bli ägarkund?

Personer, sammanslutningar eller stiftelser som anlitar OP Gruppens tjänster kan ansluta sig som ägarkunder oberoende av nationalitet.

Barn som ägarkund

Ett barn kan ansluta sig som ägarkund. Om båda föräldrarna är barnets vårdnadshavare, ska föräldrarna tillsammans underteckna ägarkundsansökan för sitt minderåriga barn. Samtidigt ger föräldrarna sitt samtycke till att barnet börjar samla OP-bonus.

Om medlemsinsatsen betalas med pengar som barnet har förtjänat för eget arbete, har barnet rätt att själv underteckna medlemsansökan och betala medlemsinsatsen.

Ägarkunden avgår själv

En ägarkund har när som helst rätt att avgå ur andelsbanken genom att skriftligt anmäla det till sin andelsbank. Ägarkundskapet upphör den dag då andelsbanken har mottagit avgångsanmälan.

Ägarkunden avlider

Ägarkundskapet upphör då en ägarkund avlider. Dödsboet kan vid avvittringen eller arvskiftet överföra den avlidnas ägarkundskap vanligen till änkan eller en arvinge.

OP-bonus används för avgifter för ägarkundens personliga ärenden. OP-bonus används inte för produkter eller tjänster i anslutning till privatkunders näringsverksamhet och lantbruk.

OP-bonus används automatiskt för alla av OP fastställda användningsobjekt såsom bankens serviceavgifter, OP Hems fastighetsförmedlingsprovisioner och arvoden för juridiska tjänster.

Bankens serviceavgifter

 • dagliga banktjänster (brukskonto, OP:s digitala tjänster, OP:s betalkort)
 • serviceavgifter för automatisk debitering av lån
 • förvaringsprovisioner för inhemska och utländska värdeandelar och värdepapper
 • månadsavgifterna för marknadsinformationstjänstens placeringsanalys samt kurs- och nyhetspaket
 • förvaringsprovisioner för OP-pensionsbesparing
 • provisioner för bankfack och dokumentförvar
 • års- och månadsavgifter för kreditgaranti
 • serviceavgifter för utlandsbetalningar via nätet
 • teckningsprovisioner för indexlån
 • kapitalförvaltningsprovision, skötselkostnader och uttagsprovisioner för OP Privates individuella fondförsäkring
 • kapitalförvaltnings provisioner
 • expeditionsavgifter för lån

Försäkringspremier

OP-bonus används för försäkringar för hemmet och familjen, dvs. för premier för Måttskyddet. Sådana är till exempel:

 • personförsäkringar, bl.a. hälso- och utkomstförsäkringar
 • hemförsäkringar, brand-, inbrotts-, läckage-, värdeföremåls-, båt-, sällskapsdjurs- och hästförsäkringar
 • ansvars- och rättsskyddsförsäkringar
 • skogs- och skogsbrandförsäkringar
 • fortlöpande resenärs-, resgods-, reseansvars- och rättsskyddsförsäkringar

OP-bonus används för försäkringspremier för fordon, dvs. för Bilskyddet. Sådana är till exempel:

 • trafikförsäkringar
 • ett Krisskydd som komplettering till trafikförsäkringen
 • Super-, Hel-, Lätt- och Delkasko

Försäkringspremierna debiteras ditt bonuskonto antingen helt eller delvis beroende på hur mycket OP-bonus det finns. OP-bonus för försäkringspremier debiteras alltid det bonuskonto där det finns mest bonus. Kunden kan inte själv välja för vilken försäkring OP-bonus används. På bonuskontot lämnas alltid minst 10 euro för betalningen av bankens serviceavgifter. OP-bonus används för försäkringspremier om försäkringstagaren och betalaren är samma person.

Användningen av bonus för försäkringspremier syns på ditt bonuskonto så fort din faktura har genererats i faktureringssystemet. På grund av informationsskyldigheten i lagen om försäkringsavtal sänds försäkringsräkningarna till kunderna senast en (1) månad före förfallodagen. Bonus används alltså redan innan räkningen sänds för att det belopp som eventuellt betalas i pengar ska bli korrekt på din räkning.

OP-bonus som samlats används för familjehelhetsägarens försäkringspremier. OP-bonus används automatiskt också för skötseln av ärenden hos de delaktiga i en familjehelhet om de delaktiga är ägarkunder. OP-bonus används för försäkringspremier om försäkringstagaren och betalaren är samma person.

Läs mer om familjehelheten i avsnittet “Hela familjens OP-bonus”.

OP Hemmets provisioner

OP-bonus används automatiskt för OP Hems fastighetsförmedlingsprovisioner antingen helt eller delvis, beroende på hur mycket bonus det finns att använda.

OP-bonus används för t.ex.:

 • förmedlingsprovisionen
 • värderingsarvodet
 • uppdragsarvodet för en bostad som ska hyras
 • arvodet för köpebrev som upprättas av OP Hemmet.

Arvoden för juridiska tjänster

OP-bonus används för t.ex.:

 • bouppteckningar
 • arvskiften
 • avvittringar
 • testamenten
 • intressebevakningsfullmakter
 • äktenskapsförord
 • gåvobrev

OP-bonus används för betalningen av de serviceavgifter, provisioner, försäkringspremier och andra separat fastställda användningsobjekt som bestäms av OP Gruppen.

OP-bonus används automatiskt för serviceavgifter i den andelsbank där du är ägarkund. Dessutom används OP-bonus för betalningen av försäkringsräkningar.

OP-bonus används i den ordning den samlats börjande från den äldsta. Oanvänd bonus föråldras fem (5) år efter att den samlats.

Den nya koefficienten för OP-bonus 2023 är 0,00325 (2022 och åren innan 0,0025).

Det OP-bonusbelopp som samlats beräknas genom att multiplicera dina årliga ärenden med 0,00325. Till exempel ger ärenden på 100 000 euro dig OP-bonus till ett värde av cirka 27 euro per månad, alltså cirka 325 euro per år.

OP-bonus samlas för dina ärenden i den andelsbank vars ägarkund du är. Det samlas OP-bonus utan övre gräns.

De ärenden som utgör grunden för bonus kalkyleras på personplanet. Till exempel ett lån där en annan person utöver dig är delaktig, ger bonus till er båda enligt varderas andel av lånet. Om ett par alltså vill samla OP-bonus för hela sitt bolån, lönar det sig att båda är ägarkunder.

OP-bonus samlas för

Pengar på konton för sparande

OP-bonus räknas på det månatliga medelsaldot för medel som finns till exempel på räntekonton och BSP-konton.

Lån

OP-bonus beräknas på lånens månatliga medelsaldo. Till medelsaldot räknas till exempel bo- och studielån.

Återbetalningsskydd för kredit

Det samlas OP-bonus för premien för återbetalningsskydd för kredit förutsatt att försäkringspremien läggs till lånekapitalet och betalas på en gång för hela försäkringsperioden.

Placeringar i t.ex.

 • Placeringsfonder
 • Fondanknutna OP-fondförsäkringar
 • Fondanknutna OP-pensionsförsäkringar (som tecknats fr.o.m. 25.5.2011)

OP-bonus räknas på det månatliga medeltalet av OP Placeringsfondernas dagliga marknadsvärde. OP-fondförsäkringarna och OP-pensionsförsäkringarna räknas med i volymen av ärenden enligt deras värde vid slutet av månaden. För pensionsförsäkringar samlas det OP-bonus också under pensionstiden. Det samlas inte OP-bonus för sparförsäkringar eller pensionsförsäkringar med ränteavkastning.

Skadeförsäkringar

OP-bonus samlas för premier för försäkringar för hemmet, familjen och fordon. OP-bonus samlas för betalda Bilförsäkrings- och Måttskyddsräkningar för de månader då försäkringspremien har betalats. OP-bonus samlas också för den del du betalat med OP-bonus. OP-bonus samlas till försäkringens betalare, som har meddelats Pohjola Försäkring.

Andelskapital

OP-bonus samlas inte för andelsbankens medlemsandel, alltså för den medlemsinsats som du betalat. Avkastningsandelarna ger inte heller OP-bonus.

Från och med 1.11.2020 samlas OP-bonus inte längre för:
 • insättningar på brukskonton
 • konsumentkrediter utan säkerhet (Flexkredit, Specialkredit, Kontokredit, Engångskredit)
 • OP:s avbetalningsfinansiering
 • inköp som betalats med OP-Visa Credit-funktionen, OP-Visa- och OP Duo-kortens kreditsaldo med ränta

Familjemedlemmarna kan förenas till en helhet som samlar OP-bonus, alltså en familjehelhet. På så vis samlas OP-bonus för alla familjemedlemmars bank- och försäkringsärenden. Det lönar sig att ansluta alla familjemedlemmar till familjehelheten. Då samlar ni mer OP-bonus och den används också för alla familjemedlemmars ärenden.

Familjemedlemmar som bor i samma hushåll kan bilda en familjehelhet. Alla familjemedlemmar som hör till familjehelheten ska vara ägarkunder i den bank där familjehelheten bildas.

Familjehelhetens ägare och delaktiga

En av familjemedlemmarna är familjehelhetens ägare, och hela familjens OP-bonus samlas på ägarens bonuskonto. De övriga familjemedlemmarna är delaktiga i familjehelheten.

Familjehelhetens ägare ser på sitt bonuskonto i OP-nättjänsten, vilka familjemedlemmar som samlar OP-bonus, hur mycket bonus som har samlats och hur mycket bonus som har använts. På grund av banksekretessen kan familjemedlemmarna som hör till en familjehelhet inte se transaktionerna på bonuskontot.

OP-bonus används också för familjemedlemmarnas avgifter

I en familjehelhet används OP-bonus för bankserviceavgifter och försäkringspremier hos bonuskontohavaren och familjemedlemmarna i familjehelheten. OP-bonus används först för betalningen av bonuskontohavarens serviceavgifter. Efter det betalas familjemedlemmarnas serviceavgifter. OP-bonus används för försäkringspremier om försäkringstagaren och betalaren är samma person.

Minderåriga i familjehelheten

Också en minderårig kan anslutas till en familjehelhet. Då samlas det OP-bonus för barnets ärenden till bonuskontohavaren. För att ansluta ett barn till en familjehelhet behövs ett samtycke från båda vårdnadshavarna.

Den som har fyllt 18 år avlägsnas från familjehelheten

En minderårig avlägsnas automatiskt från familjehelheten när barnet blir myndigt. Om barnet ändå vill fortsätta vara med i familjehelheten, måste barnet ge ett skriftligt samtycke i banken.

Eftersom det minderåriga barnet redan är ägarkund, öppnas automatiskt ett eget bonuskonto i samband med att barnet på grund av sin myndighet avlägsnas från en förälders familjehelhet.

Hur en familjehelhet löses upp

Om en familjehelhet löses upp eller någon av de delaktiga lämnar helheten, behåller familjehelhetens ägare hela det samlade OP-bonusbeloppet. OP-bonus som samlats tillsammans delas inte mellan de delaktiga i en familjehelhet.

OP-bonus används automatiskt, börjande från de äldsta, för alla de användningsobjekt som OP fastställt så länge bonus är i kraft. Oanvänd bonus föråldras fem (5) år efter att den samlats.

Då ägarkundskapet upphör är OP-bonus som samlats fram till det i kraft under uppsägningsåret och de följande två åren, och den används automatiskt för bankserviceavgifter och försäkringspremier.

OP-bonus används för ett dödsbos serviceavgifter. Ett dödsbo samlar ändå inte ny OP-bonus och OP-bonus som samlats tidigare kan inte överföras till en delaktig i en familjehelhet eller till en dödsbodelägare.

Läs bonusreglerna.

OP-bonus samlas för ägarkunder vars ärenden i OP Gruppen berättigar till bonus.

Privatkunderna samlar OP-bonus för sina personliga bank-, kapitalförvaltnings- och försäkringsärenden.

De ärenden som utgör grunden för bonus kalkyleras på personplanet. Till exempel ett lån där en annan person utöver dig är delaktig, ger bonus till er båda enligt varderas andel av lånet.

För försäkringspremier samlas det OP-bonus för den som betalar försäkringen och har meddelats försäkringsbolaget.

Makens och minderåriga barns ärenden kan räknas med bland de ärenden som ger OP-bonus, då en familjehelhet har bildats av familjemedlemmarna och alla delaktiga som hör till helheten är ägarkunder.

Läs mer om familjehelheten i avsnittet “Hela familjens OP-bonus”.

OP-bonus samlas på ditt bonuskonto

OP-bonus samlas månatligen på bonuskontot i den andelsbank där du är ägarkund.

Den OP-bonus som samlats på basis av föregående månads ärenden syns på ditt bonuskonto i början av följande månad. Du ser saldot och transaktionerna på ditt bonuskonto i OP-nättjänsten (op.fi), i OP-mobilen och i Pivo. Bland transaktionerna på bonuskontot ser du hur mycket OP-bonus du har fått och hur mycket bonus som har använts för bankserviceavgifter och försäkringspremier. I familjehelheter ser endast familjehelhetens ägare transaktionerna på bonuskontot.

När samlas inte OP-bonus?

När du blir ägarkund, ger du ditt samtycke till att det börjar samlas OP-bonus genast då du har ärenden som berättigar till OP-bonus. Om du vill, kan du vägra ta emot OP-bonus. En vägran görs alltid skriftligt på kontoret eller med en fullmakt i tjänsten op.fi.

OP-bonus samlas inte för en person om personen själv eller en delaktig i personens familjehelhet har oreglerade krediter eller krediter under indrivning, omfattas av skuldsanering eller har missbrukat sitt kundförhållande.

Skattebehandlingen av OP-bonus beror på vid varje tidpunkt gällande lagstiftning, rättspraxis och Skattestyrelsens ställningstaganden.

Det är skattefritt att använda OP-bonus för bank-och försäkringstjänster då bonus används för bank- och försäkringstjänster fastställda och valda av OP Gruppen samt för gruppens andra serviceavgifter och då kunden inte har rätt att välja användningsobjekt för sin bonus.

OP-bonus som hänför sig till näringsverksamhet och till jord- och skogsbruk

Bara andelsbankernas ägarkunder som är privatkunder och sköter ärenden som privatkunder kan samla OP-bonus. Om tjänsterna och produkterna är i företagets namn (FO-nummer) samlas OP-bonus inte alls.

Läs mer

Skatteavdrag

Den andel av tjänster, provisioner eller försäkringar som betalats med OP-bonus kan inte dras av i beskattningen.