Isoisä ja lapsi leikkivät

OP bonus

Ju mer ärenden, desto mer OP-bonus

För vad samlas OP-bonus?

Vad är gemensamt för till exempel ett bolån för ett eget hem, ett månatligt sparbelopp i en hållbar fond och en försäkring för ett barn? För alla dessa samlas OP-bonus för ägarkunder. Mycket av det som hör till det dagliga livet ger ägarkunden fördel i form av bonus, rent av helt obemärkt.

Om summan av till exempel bolånet, besparingarna och de månatliga försäkringspremierna är 100 000 euro, samlas det OP-bonus till ett värde av 250 euro under ett år.

Du får OP-bonus för: 

 1. medel på sparkonton
 2. fonder
 3. fondanknutna försäkringar
 4. bolån
 5. studielån 
 6. banklån med säkerhet
 7. betalda premier för till exempel hem- och fordonsförsäkring eller fortlöpande reseförsäkring

Bonusräknare

Räkna ut hur mycket bonus du kunde få.

För vad kan OP-bonus användas?

OP-bonusar som man har samlat på bonuskontot används till avgifter och arvoden som annars skulle debitera kontot. Användningen är helt automatisk, och du behöver inte ägna den en tanke. Bland användningsobjekten för bonus märks

 1. dagliga banktjänster (brukskonto, OP-nättjänsten, OP-Visa-kort)
 2. service- och expeditionsavgifter för lån
 3. försäkringar, såsom premier för försäkringar för hem, familj och fordon
 4. förvarings- och teckningsprovisioner samt andra kostnader för sparande och placering
 5. arvoden för juridiska tjänster och OP Hemmets provisioner

 

Så här drar du nytta av din OP-bonus
Så här får du full nytt av din OP-bonus som ägarkund. Läs mera

OP-bonus används för avgifter för ägarkundens personliga ärenden. OP-bonus används inte för produkter eller tjänster i anslutning till privatkunders näringsverksamhet och lantbruk.

OP-bonus används automatiskt för alla av OP fastställda användningsobjekt såsom bankens serviceavgifter, försäkringspremier samt OP-Fastighetscentralens provisioner och arvoden för juridiska tjänster.

Bankens serviceavgifter

 • dagliga banktjänster (brukskonto, OP-nättjänsten, OP-Visa-kort)
 • serviceavgifter för automatisk debitering av lån
 • förvaringsprovisioner för inhemska och utländska värdeandelar och värdepapper
 • månadsavgifterna för marknadsinformationstjänstens placeringsanalys samt kurs- och nyhetspaket
 • förvaringsprovisioner för OP-pensionsbesparing
 • provisioner för bankfack och dokumentförvar
 • års- och månadsavgifter för kreditgaranti
 • serviceavgifter för utlandsbetalningar via nätet
 • teckningsprovisioner för indexlån
 • kapitalförvaltningsprovision, skötselkostnader och uttagsprovisioner för OP Privates individuella fondförsäkring
 • kapitalförvaltnings provisioner
 • expeditionsavgifter för lån
 • avgifter för valutaväxling

Försäkringspremier

OP-bonus används för försäkringar för hemmet och familjen, dvs. för premier för Måttskyddet. Sådana är till exempel:

 • personförsäkringar, bl.a. hälso- och utkomstförsäkringar
 • hemförsäkringar, brand-, inbrotts-, läckage-, värdeföremåls-, båt-, sällskapsdjurs- och hästförsäkringar
 • ansvars- och rättsskyddsförsäkringar
 • skogs- och skogsbrandförsäkringar
 • fortlöpande resenärs-, resgods-, reseansvars- och rättsskyddsförsäkringar

OP-bonus används för försäkringspremier för fordon, dvs. för Bilskyddet. Sådana är till exempel:

 • trafikförsäkringar
 • ett Krisskydd som komplettering till trafikförsäkringen
 • Super-, Hel-, Lätt- och Delkasko

Försäkringspremierna debiteras ditt bonuskonto antingen helt eller delvis beroende på hur mycket OP-bonus det finns. OP-bonus för försäkringspremier debiteras alltid det bonuskonto där det finns mest bonus. Kunden kan inte själv välja för vilken försäkring OP-bonus används. På bonuskontot lämnas alltid minst 10 euro för betalningen av bankens serviceavgifter. OP-bonus används för försäkringspremier om försäkringstagaren och betalaren är samma person.

Användningen av bonus för försäkringspremier syns på ditt bonuskonto så fort din faktura har genererats i faktureringssystemet. På grund av informationsskyldigheten i lagen om försäkringsavtal sänds försäkringsräkningarna till kunderna senast en (1) månad före förfallodagen. Bonus används alltså redan innan räkningen sänds för att det belopp som eventuellt betalas i pengar ska bli korrekt på din räkning.

OP-bonus som samlats används för familjehelhetsägarens försäkringspremier. OP-bonus används automatiskt också för skötseln av ärenden hos de delaktiga i en familjehelhet om de delaktiga är ägarkunder. OP-bonus används för försäkringspremier om försäkringstagaren och betalaren är samma person.

Läs mer om familjehelheten i avsnittet “Hela familjens OP-bonus”.

OP Hemmets provisioner

OP-bonus används OP Hemmets provisioner antingen helt eller delvis beroende på hur mycket bonus det finns. Fastighetsmäklaren sköter ärendet med fullmakt.

OP-bonus används för t.ex.:

 • förmedlingsprovisionen
 • värderingsarvodet
 • uppdragsarvodet för en bostad som ska hyras
 • arvodet för köpebrev som upprättas av OP Hemmet.

Det går inte att betala OP-Disponentcentralens, OP-Bokföringscentralens eller OP-Byggnadsunderhålls tjänster med OP-bonus.

Arvoden för juridiska tjänster

OP-bonus används för t.ex.:

 • bouppteckningar
 • arvskiften
 • avvittringar
 • testamenten
 • intressebevakningsfullmakter
 • äktenskapsförord
 • gåvobrev

OP-bonus används för betalningen av de serviceavgifter, provisioner, försäkringspremier och andra separat fastställda användningsobjekt som bestäms av OP Gruppen.

OP-bonus används automatiskt för serviceavgifter i den andelsbank där du är ägarkund. Dessutom används OP-bonus för betalningen av försäkringsräkningar.

OP-bonus används i den ordning den samlats börjande från den äldsta. Oanvänd bonus föråldras fem (5) år efter att den samlats.

Bonuskonto i flera andelsbanker

Om du är kund hos två eller flera andelsbanker, har du ett bonuskonto i varje bank. OP-bonus debiteras endast ett bonuskonto åt gången, även om det skulle finnas disponibel OP-bonus på flera bonuskonton. OP-bonus debiteras det bonuskonto där det finns mest bonus.

Det OP-bonusbelopp som samlats beräknas genom att multiplicera dina årliga ärenden med 0,0025. Till exempel ger ärenden på 100 000 euro dig OP-bonus till ett värde av cirka 20 euro per månad, alltså cirka 250 euro per år.

OP-bonus samlas för dina ärenden i den andelsbank vars ägarkund du är. Det samlas OP-bonus utan övre gräns.

De ärenden som utgör grunden för bonus kalkyleras på personplanet. Till exempel ett lån där en annan person utöver dig är delaktig, ger bonus till er båda enligt varderas andel av lånet. Om ett par alltså vill samla OP-bonus för hela sitt bolån, lönar det sig att båda är ägarkunder.

OP-bonus samlas för

Pengar på konton för sparande

OP-bonus räknas på det månatliga medelsaldot för medel som finns till exempel på räntekonton och BSP-konton.

Lån

OP-bonus beräknas på lånens månatliga medelsaldo. Till medelsaldot räknas till exempel bo- och studielån.

Återbetalningsskydd för kredit

Det samlas OP-bonus för premien för återbetalningsskydd för kredit förutsatt att försäkringspremien läggs till lånekapitalet och betalas på en gång för hela försäkringsperioden.

Placeringar i t.ex.

 • Placeringsfonder
 • Fondanknutna OP-fondförsäkringar
 • Fondanknutna OP-pensionsförsäkringar (som tecknats fr.o.m. 25.5.2011)

OP-bonus räknas på det månatliga medeltalet av OP Placeringsfondernas dagliga marknadsvärde. OP-fondförsäkringarna och OP-pensionsförsäkringarna räknas med i volymen av ärenden enligt deras värde vid slutet av månaden. För pensionsförsäkringar samlas det OP-bonus också under pensionstiden. Det samlas inte OP-bonus för sparförsäkringar eller pensionsförsäkringar med ränteavkastning.

Skadeförsäkringar

OP-bonus samlas för premier för försäkringar för hemmet, familjen och fordon. OP-bonus samlas för betalda Bilförsäkrings- och Måttskyddsräkningar för de månader då försäkringspremien har betalats. OP-bonus samlas också för den del du betalat med OP-bonus. OP-bonus samlas till försäkringens betalare, som har meddelats Pohjola Försäkring.

Andelskapital

OP-bonus samlas inte för andelsbankens medlemsandel, alltså för den medlemsinsats som du betalat. Avkastningsandelarna ger inte heller OP-bonus.

Från och med 1.11.2020 samlas OP-bonus inte längre för:
 • insättningar på brukskonton
 • konsumentkrediter utan säkerhet (Flexkredit, Specialkredit, Kontokredit, Engångskredit)
 • OP:s avbetalningsfinansiering
 • inköp som betalats med OP-Visa Credit-funktionen, OP-Visa- och OP-Mastercard-kortens kreditsaldo med ränta

Familjemedlemmarna kan förenas till en helhet som samlar OP-bonus, alltså en familjehelhet. På så vis samlas OP-bonus för alla familjemedlemmars bank- och försäkringsärenden. Det lönar sig att ansluta alla familjemedlemmar till familjehelheten. Då samlar ni mer OP-bonus och den används också för alla familjemedlemmars ärenden.

Familjemedlemmar som bor i samma hushåll kan bilda en familjehelhet. Alla familjemedlemmar som hör till familjehelheten ska vara ägarkunder i den bank där familjehelheten bildas.

Familjehelhetens ägare och delaktiga

En av familjemedlemmarna är familjehelhetens ägare, och hela familjens OP-bonus samlas på ägarens bonuskonto. De övriga familjemedlemmarna är delaktiga i familjehelheten.

Familjehelhetens ägare ser på sitt bonuskonto i OP-nättjänsten, vilka familjemedlemmar som samlar OP-bonus, hur mycket bonus som har samlats och hur mycket bonus som har använts. På grund av banksekretessen kan familjemedlemmarna som hör till en familjehelhet inte se transaktionerna på bonuskontot.

OP-bonus används också för familjemedlemmarnas avgifter

I en familjehelhet används OP-bonus för bankserviceavgifter och försäkringspremier hos bonuskontohavaren och familjemedlemmarna i familjehelheten. OP-bonus används först för betalningen av bonuskontohavarens serviceavgifter. Efter det betalas familjemedlemmarnas serviceavgifter. OP-bonus används för försäkringspremier om försäkringstagaren och betalaren är samma person.

Minderåriga i familjehelheten

Också en minderårig kan anslutas till en familjehelhet. Då samlas det OP-bonus för barnets ärenden till bonuskontohavaren. För att ansluta ett barn till en familjehelhet behövs ett samtycke från båda vårdnadshavarna.

Den som har fyllt 18 år avlägsnas från familjehelheten

En minderårig avlägsnas automatiskt från familjehelheten när barnet blir myndigt. Om barnet ändå vill fortsätta vara med i familjehelheten, måste barnet ge ett skriftligt samtycke i banken.

Eftersom det minderåriga barnet redan är ägarkund, öppnas automatiskt ett eget bonuskonto i samband med att barnet på grund av sin myndighet avlägsnas från en förälders familjehelhet.

Hur en familjehelhet löses upp

Om en familjehelhet löses upp eller någon av de delaktiga lämnar helheten, behåller familjehelhetens ägare hela det samlade OP-bonusbeloppet. OP-bonus som samlats tillsammans delas inte mellan de delaktiga i en familjehelhet.

OP-bonus används automatiskt, börjande från de äldsta, för alla de användningsobjekt som OP fastställt så länge bonus är i kraft. Oanvänd bonus föråldras fem (5) år efter att den samlats.

Då ägarkundskapet upphör är OP-bonus som samlats fram till det i kraft under uppsägningsåret och de följande två åren, och den används automatiskt för bankserviceavgifter och försäkringspremier.

OP-bonus används för ett dödsbos serviceavgifter. Ett dödsbo samlar ändå inte ny OP-bonus och OP-bonus som samlats tidigare kan inte överföras till en delaktig i en familjehelhet eller till en dödsbodelägare.

Läs bonusreglerna.

OP-bonus samlas för ägarkunder vars ärenden i OP Gruppen berättigar till bonus.

Privatkunderna samlar OP-bonus för sina personliga bank-, kapitalförvaltnings- och försäkringsärenden. OP-bonus samlas också för ärenden som gäller en privatkunds näringsverksamhet och lantbruk.

De ärenden som utgör grunden för bonus kalkyleras på personplanet. Till exempel ett lån där en annan person utöver dig är delaktig, ger bonus till er båda enligt varderas andel av lånet.

För försäkringspremier samlas det OP-bonus för den som betalar försäkringen och har meddelats försäkringsbolaget.

Makens och minderåriga barns ärenden kan räknas med bland de ärenden som ger OP-bonus, då en familjehelhet har bildats av familjemedlemmarna och alla delaktiga som hör till helheten är ägarkunder.

Läs mer om familjehelheten i avsnittet “Hela familjens OP-bonus”.

OP-bonus samlas på ditt bonuskonto

OP-bonus samlas månatligen på bonuskontot i den andelsbank där du är ägarkund.

Den OP-bonus som samlats på basis av föregående månads ärenden syns på ditt bonuskonto i början av följande månad. Du ser saldot och transaktionerna på ditt bonuskonto i OP-nättjänsten (op.fi), i OP-mobilen och i Pivo. Bland transaktionerna på bonuskontot ser du hur mycket OP-bonus du har fått och hur mycket bonus som har använts för bankserviceavgifter och försäkringspremier. I familjehelheter ser endast familjehelhetens ägare transaktionerna på bonuskontot.

När samlas inte OP-bonus?

När du blir ägarkund, ger du ditt samtycke till att det börjar samlas OP-bonus genast då du har ärenden som berättigar till OP-bonus. Om du vill, kan du vägra ta emot OP-bonus. En vägran görs alltid skriftligt på kontoret eller med en fullmakt i tjänsten op.fi.

OP-bonus samlas inte för en person om personen själv eller en delaktig i personens familjehelhet har oreglerade krediter eller krediter under indrivning, omfattas av skuldsanering eller har missbrukat sitt kundförhållande.

Skattebehandlingen av OP-bonus beror på vid varje tidpunkt gällande lagstiftning, rättspraxis och Skattestyrelsens ställningstaganden.

Det är skattefritt att använda OP-bonus för bank-och försäkringstjänster då bonus används för bank- och försäkringstjänster fastställda och valda av OP Gruppen samt för gruppens andra serviceavgifter och då kunden inte har rätt att välja användningsobjekt för sin bonus.

Skattepliktig OP-bonus som samlas för näringsverksamhet

Användningen av OP-bonus som samlats för ärenden i anslutning till en privatkunds näringsverksamhet och lantbruk är skattefri, med undantag för bonus som samlats för krediter.

Om det för en privatkund samlas OP-bonus för krediter i anslutning till näringsverksamhet eller lantbruk och bonus används för privathushållets ärenden, är OP-bonus skattepliktig inkomst för kunden under det skatteår då bonus används.

Skattepliktig OP-bonus på krediter i en familjehelhet

Om en delaktig i en familjehelhet samlar OP-bonus för krediter i anslutning till en privatkunds näringsverksamhet eller lantbruk, är bonus skattepliktig inkomst. Personen ska då uppge värdet av sin skattepliktiga bonus i pengar i skattedeklarationen för det skatteår då bonusbeloppet används.

Om en delaktig har samlat skattepliktig OP-bonus på familjehelhetens ägares bonuskonto och familjehelheten löses upp, nollställs oanvänd skattepliktig bonus enligt skattemyndigheternas anvisningar. Skattepliktig OP-bonus kan inte överföras från ett bonuskonto till ett annat.

Skatteavdrag

Den andel av tjänster, provisioner eller försäkringar som betalats med OP-bonus kan inte dras av i beskattningen.