Försäkring för hyresvärd

Skaffa en heltäckande försäkring för din placeringsbostad
1

Täcker bostadens delar, ytor och fasta inventarier

En försäkring för placeringsbostaden med alla tillägg täcker allt som du som hyresvärd måste se till att försäkra. Du kan flexibelt välja den maximiersättning och självrisk som passar just dina behov.

2

Din egendom och bostad är alltid försäkrade

Med en försäkring för hyresvärd säkerställer du att din placeringsbostad och egendomen i den alltid är försäkrade. 

3

Självriskförmånen för andelsbankens ägarkunder är 250 euro

Vid skador orsakade av brand, naturfenomen och brott kan ägarkundens självrisk rentav bli noll euro. 

4

En täckande och anpassningsbar försäkringshelhet för hyresvärdens behov

Om du kompletterar försäkringen för hyresvärd med en rättsskydds-, ansvars- och avbrottsförsäkring får du största möjliga försäkringsskydd. Tilläggsförsäkringarna ger dig ett skydd vid förlust av hyresintäkter eller tvister.

 

Letar du efter försäkring för hyresvärd för någon annan än en placeringbostad i flervåningshus?

Varför är det bra att ha en försäkring för hyresvärd? 

Med en försäkring för hyresvärd säkerställer du att fasta inventarier, ytor, hushållsmaskiner som kylskåp och diskmaskin i bostaden som du hyr ut är försäkrade på ett tillfredsställande sätt. Hyresgästens försäkring täcker endast personens lösöre men skyddar till exempel inte ytor eller fasta inventarier i bostaden.
 
Med en försäkring för hyresvärd kan du även skydda dig mot andra risker kopplade till placeringsbostäder, till exempel förlust av hyresintäkter, personskador eller egendomsskador som du orsakar andra eller eventuella kostnader i samband med tvister.
 
Ägaren till en placeringsbostad bör komma ihåg att bostadsaktiebolagets försäkring inte alltid täcker alla typer av skador. Bostadsaktiebolaget eller fastigheten kan ha lagt ut ansvaret för exempelvis takkonstruktioner och VVS på aktieägarna. Med försäkringen för hyresvärd säkerställer du att placeringsbostaden är försäkrad även avseende det underhåll som utvidgats till aktieägarna.  

Vad ersätter försäkringen för hyresvärd?  

 
Försäkringen för hyresvärd består av ett grundskydd, dvs. Pohjola hemförsäkring samt valbara tilläggsförsäkringar. Försäkringens olika delar ersätter skador på följande sätt:
 
  • Grundskyddet för hyresvärd, dvs. Pohjola hemförsäkring ersätter ytmaterial, delar och fasta inventarier i egnahemshuset, sommarstugan eller bostaden i flervånings-, rad- eller parhuset som du hyr ut.  Du kan även försäkra lösöret om du hyr ut placeringsbostaden möblerad. 
  • Ansvarsförsäkringen för hyresvärd ersätter eventuella skador som du förorsakar vid till exempel en renovering och som du som bostadens eller fastighetens ägare är ansvarig för.
  • Med en rättsskyddsförsäkring för hyresvärd skyddar du dig vid tvister rörande en placeringsbostad eller fastighet, till exempel vid köp- och säljsituationer.
  • Avbrottsförsäkringen för hyresvärd ersätter dig om din bostad eller fastighet till följd av en är skada är tillfälligt obeboelig och du förlorar hyresinkomster under renoveringsperioden.  

Ersätter försäkringen för hyresvärd skador som avsiktligt orsakats av hyresgästen? 

Hemförsäkringen för hyresvärd ersätter skador som en hyresgäst, dennes familjemedlem eller gäst har förorsakat uppsåtligen eller av grov oaktsamhet endast avseende brand- och läckageskador. Läckageskador ersätts endast om bostaden är försäkrad med skydd för rörledningsläckage. Hyresvärden får ersättning för förlorade hyresintäkter under renoveringen om placeringsbostaden även har en avbrottsförsäkring. 
 
Det är alltid i både hyresgästens och hyresvärdens intresse att hyresgästen har tecknat en egen hemförsäkring i vilken det ingår en ansvarsförsäkring. En hemförsäkring skyddar hyresgästens egendom i bostaden, dvs. lösöret, och ansvarsförsäkringen ersätter skador som hyresgästen enligt lagen är ersättningsansvarig för. 

 

Är du bekymrad över ditt utvidgade reparationsansvar som aktieägare? Ställ in maximiersättningen för bostadens delar på rätt nivå, så ersätter hemförsäkringen för placeringsbostaden även ansvar som överförts till aktieägaren i bostadsaktiebolagets bolagsordning, till exempel ansvar för fastighetens VVS-teknik och rörsystem eller till och med för yttertaket.

Hur bör man försäkra en placeringsbostad?  

Vi rekommenderar att du har en så omfattande försäkring som möjligt för din placeringsbostad. Den mest omfattande försäkringen får du om bostaden förutom en omfattande hemförsäkring även har tre valfria tilläggsförsäkringar.
 
Observera att varje placeringsbostad måste försäkras separat. Försäkringsbehovet för en placeringsbostad varierar beroende på hur många placeringsbostäder du eller personer i ditt hushåll äger. Om ditt hushåll äger
 
  • en placeringsbostad, rekommenderar vi att du försäkrar bostaden med Pohjola hemförsäkring samt tilläggsförsäkringen avbrottsförsäkring för hyresvärd. Observera att om du har tecknat en Pohjola hemförsäkring för bostaden där du själv bor, täcker ansvars- och rättsskyddsförsäkringen i den även en placeringsbostad som ditt hushåll äger. I sådana fall behöver du ingen separat ansvars- eller rättsskyddsförsäkring för hyresvärd.
  • fler än en placeringsbostad, behöver du en separat försäkring för hyresvärd för varje bostad. Vi rekommenderar att du försäkrar alla placeringsbostäder med grundskyddet, dvs. Pohjola hemförsäkring och tre tilläggsförsäkringar: rättsskydds-, ansvars- och avbrottsförsäkring för hyresvärd.

Hyresvärdens försäkringsskydd

I tabellen nedan kan du se vilka försäkringar som finns för placeringsbostäder och vad de täcker.

   
Försäkringens namn  Vad ingår i försäkringen? När behövs försäkringen? Var kan man köpa försäkringen?
Pohjola hemförsäkring, dvs. Mitthem-försäkring Täcker placeringsbostaden och lösöret i den. Du väljer själv skyddsnivå och självrisker. Du kan även höja maximiersättningen för lösöret och bostadens delar. En separat försäkring måste tecknas för varje placeringsbostad. Kan tecknas i nätbutiken, via en offertförfrågan eller telefon.
Rättsskyddsförsäkring för hyresvärd Ger ett skydd vid eventuella tvister som kan uppstå vid till exempel köp eller försäljning av en placeringsbostad. Om ditt hushåll äger högst en placeringsbostad och bostaden du bor i är försäkrad med vår hemförsäkring, täcker hemförsäkringens rättsskyddsförsäkring även placeringsbostaden.

Om ditt hushåll äger fler än en placeringsbostad, ska en separat rättsskyddsförsäkring tecknas för varje bostad.
Kan tecknas i nätbutiken, via en offertförfrågan eller telefon.
Ansvarsförsäkring för hyresvärd Ersätter till exempel kostnader som förorsakats en tredje part på grund av en renoveringsskada och som du som bostadens eller fastighetens ägare enligt lag är ansvarig för. Om ditt hushåll äger högst en placeringsbostad och bostaden du bor i är försäkrad med vår hemförsäkring, täcker hemförsäkringens ansvarsförsäkring även placeringsbostaden.

Om ditt hushåll äger fler än en placeringsbostad, ska en separat ansvarsförsäkring tecknas för varje bostad.
Kan tecknas i nätbutiken, via en offertförfrågan eller telefon.
Avbrottsförsäkring för hyresvärd
 
Ersätter förlust av hyresintäkter om din bostad eller fastighet är tillfälligt obeboelig på grund av en skada som ersätts i enlighet med villkoren för Pohjola hemförsäkring eller om du förlorar hyresintäkter på grund av en renovering. Du kan få ersättning för renoveringstiden i högst 12 månader. En separat försäkring måste tecknas för varje placeringsbostad. Kan tecknas i nätbutiken, via en offertförfrågan eller telefon.

Vilka faktorer påverkar premien för försäkringen för hyresvärd?

Priset för försäkringen för hyresvärd baseras på vad som ingår och de självrisker du väljer samt placeringsbostadens uppgifter. I prissättningen och de maximala ersättningsbeloppen för tilläggsförsäkringar har man beaktat att placeringsbostaden och egendomen har en så täckande försäkring som möjligt och förmånliga självrisker.

Det finns även en möjlighet att få rabatt på försäkringen för hyresvärd. Som preferenskund hos Pohjola Försäkring får du 7 % rabatt på försäkringen för hyresvärd. Dessutom får du en tilläggsrabatt på 3 % om du är ägarkund i andelsbanken. Det innebär att du kan sammanlagt få 10 % rabatt på försäkringen. Som ägarkund kan du även använda OP-bonusen till dina försäkringspremier, vilket framgår direkt ur försäkringsfakturan.

Som ägarkund får du även en självriskförmån på 250 euro. Vid skador orsakade av brand, naturfenomen och brott kan din självrisk som ägarkund rentav bli noll euro.

Det uppstår en brand i din placeringsbostad, och hyresgästen måste flytta ut under renoveringen. Reparationen av skadorna på kökets fasta inventarier och ytor täcks av Pohjola hemförsäkring med en vald självrisk på 250 euro. Tack vare självriskförmånen behöver du inte betala någon självrisk alls. Den förlorade hyresinkomsten under renoveringstiden ersätts av avbrottsförsäkringen för hyresvärd. Du betalar en separat självrisk för avbrottsförsäkringen. 

Försäkra även renoveringsresultaten 

Grundskyddet i försäkringen för hyresvärd, dvs. Pohjola hemförsäkring, är särskilt viktigt om du exempelvis bytt ut ytmaterial i bostaden efter det att den blivit färdig eller installerat nya fasta inventarier. Värdet av renoveringar och förbättringar bör beaktas i försäkringen för hyresvärd och i maximiersättningen som du väljer för bostadens delar eftersom bostadsaktiebolagets fastighetsförsäkring inte alltid täcker alla skador eller självrisken eller så är avdraget från ersättningen så stort att du inte får någon ersättning för skadan i bostaden du äger.

Du kan utöka grundskyddet för hyresvärd med en avbrottsförsäkring. Om det uppstår en vattenskada i placeringsbostadens renoverade kök och hyresgästen måste flytta ut under renoveringen, ersätts dina förlorade hyresintäkter under perioden av en avbrottsförsäkring för hyresvärd.

Bostadsaktiebolagets fastighetsförsäkring ersätter skador på bostaden endast på basnivå, dvs. i regel upp till utrustningsnivån bostaden hade det år den färdigställdes. I basnivån ingår även de ombyggnadsarbeten som gjorts i hela bostadsbolaget.

Teckna enkelt en försäkring för hyresvärd på nätet utifrån bostadens typ:

Ansvarsfördelningen mellan ett bostadsaktiebolag och en delägare fastställs i lagen om bostadsaktiebolag. En delägare är ansvarig för bostaden invändigt och bostadsbolaget för underhållet av konstruktioner och isoleringar. I bolagsordningen och på bolagsstämman kan man emellertid komma överens om en utvidgning av en delägares eller boendes underhållsansvar. Hyresgästen svarar åter för sitt eget lösöre.

Ansvarsfördelningen mellan ett bostadsaktiebolag och en delägare

  Bostadsaktiebolaget Delägaren
Konstruktioner Yttertak, golv, innertak, ytter- och innerväggar, balkonger, vattenisoleringar  
Ytbeläggningar   Invändiga golv- och väggbeläggningar, målade ytor, tapeter, invändiga rappningar, spacklade ytor, sänkta tak
Dörrar Lägenhetens ytterdörr, yttre balkongdörr, brevinkast, namnskylt, lås Lägenhetens mellandörrar, inre balkongdörr, ytterdörrens polislås, säkerhetskedja, inbrottsskydd
Fasta inventarier och fast utrustning   Skåp, fönsterbräde, gardinstång, bastulave, öppen spis, ugnar
Ventilationssystem Reparation och förnyelse av ventiler, filter utanför lägenheten, spiskupa och maskiner för inloppsluft och frånluft som kopplats till frånluftskanalen Rengöring av ventiler, filter på insidan av lägenheten, spisfläkt

 

Som preferenskund hos Pohjola Försäkring får du lägre försäkringspremier. Om du också är ägarkund hos andelsbanken får du ännu bättre rabatter och de bonus som du samlat som ägarkund kan användas behändigt även för försäkringspremierna.

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab.