Yrkesansvarsförsäkring

Du får skydd, om du i ditt arbete förorsakar en skada, för vilken du är ersättningsskyldig.

Du får skydd, om du i ditt arbete förorsakar en skada.

Du kan i ditt arbete förorsaka en annan person eller dennas egendom skada. Då du har en yrkesansvarsförsäkring, hjälper vi dig i en skadesituation att reda ut ditt ersättningsansvar, förhandlar med den som yrkar på ersättning och betalar ut den ersättning som skadan förutsätter.

Det kan vara klokt att teckna en försäkring om du är exempelvis

  • instruktör eller dagvårdare
  • frisör
  • kommunal eller statlig tjänsteman.

Om du är läkare eller annan yrkesutbildad person inom hälso- eller sjukvården ska du se till att du har en patientförsäkring. Läs mer om patientförsäkringen > (Länken är snart tillgänglig)

Om du verkar i aktiebolagsform eller sysselsätter också andra än dig själv, är en ansvarsförsäkring för företagare mer lämplig för din verksamhet. Läs mer om ansvarsförsäkringen för företagare > (Länken är snart tillgänglig)

Skador som förorsakats av en privatperson ersätts ur ansvars- och rättsskyddsförsäkringar som ingår i hemförsäkringen.

Jag färgade kundens hår och trots att jag placerat ut skydd rann det färg på kundens silkesskjorta. Skadan ersattes ur yrkesansvarsförsäkringen.
Marja‚ frisör. Esbo.

Yrkesansvarsförsäkringen ersätter en skada som du i ditt arbete, ditt yrke eller i din tjänst förorsakar en annan person eller hans egendom och du enligt lag är ersättningsskyldig för det.

Om det inträffar en ersättningsgill skada betalar vi i utrednings- och rättegångskostnader högst försäkringsbeloppet. Övre gräns för ersättningen fastställs enligt ditt yrke.

För varje skadefall avdrar vi självrisken, dvs. din andel av det skadebelopp som ska ersättas.

Yrkesansvarsförsäkringen ersätter t.ex. inte skador

  • som förorsakas dig själv
  • för vilka ersättningsansvaret grundar sig enbart på ett avtal, en förbindelse, ett löfte eller en garanti
  • till den del det är fråga om trafik- eller patientskador.

 

Skador ersätts inte heller till den del de ersätts ur din ansvarsförsäkring.

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab.