Skötsel av försäkringsärenden med fullmakt

Det är möjligt att sköta försäkringsärenden för en annan person i vissa situationer, om personen har befullmäktigat dig att sköta försäkringsärenden med fullmakt. Läs här nedan om befullmäktigande med fullmakt och om i vilka situationer det är möjligt att befullmäktiga med fullmakt.

Att befullmäktiga med fullmakt

Det kan någon gång vara nödvändigt att befullmäktiga en annan person att sköta försäkrings- och skadeärenden för din räkning. Beroende på situationen kan du till den person som du valt ge fullmakt att sköta dina försäkringsärenden med följande fullmakter.

Fullmakt för skötsel av försäkrings- och skadeärenden

Fullmakt för skötsel av försäkrings- och skadeärenden för ett dödsbo

Intressebevakningsfullmakt

Här nedan kan du läsa om hur du sköter försäkringsärenden med fullmakt 

Fullmakt för skötsel av försäkrings- och skadeärenden

En fullmakt för skötsel av försäkrings- och skadeärenden ger en annan person rätt att sköta alla dina försäkrings- och skadeärenden med undantag för förmånstagarförordnanden, ifyllande av hälsodeklarationer eller befullmäktigande av tredje person. Fullmaktstagaren ser dina försäkringsuppgifter i sin nättjänst och kan sköta dina ärenden per telefon, i nättjänsten eller på kontoret. 

Du kan ge en fullmakt för skötseln av försäkrings- och skadeärenden elektroniskt i din nättjänst: op.fi – Försäkringar – Alla tjänster – Fullmakter. På den här sidan ser du också de fullmakter som du har fått och gett, och kan avsluta en tidigare beviljad fullmakt.

Om du inte använder nättjänsten kan du ge en specificerad fullmakt för skötsel av dina försäkrings- och skadeärenden också på papper. Du kan fylla i och underteckna en fullmakt på papper och lämna den till vårt närmaste kontor eller skicka den per post till adressen 

Pohjola Försäkring Ab 

Kod 5010454 

00003 SVARSFÖRSÄNDELSE.

Fullmakt för skötsel av ärenden för ett dödsbo

När försäkringstagaren har avlidit eller försäkringen är i dödsboets namn och det finns behov av att göra ändringar i försäkringsskyddet eller kunduppgifterna för dödsboet, behövs för skötsel av ärenden följande dokument, som kan sändas som en bilaga till ett nätmeddelande eller till närmaste kontor:

Ett bouppteckningsinstrument i sin helhet eller ämbetsbetyg (släktutredning), av vilka släkt- eller äktenskapsrelationerna till den framlidne försäkringstagaren framgår.

En fullmakt som undertecknats av alla dödsbodelägare, där delägaren befullmäktigas att sköta den avlidnes försäkringsärenden. Delägarnas fullmakter kan också skrivas på olika fullmaktsbotten.

• Testamente, ifall ett sådant har upprättats. Då behöver vi också en undertecknad fullmakt av testamentstagaren.

• När du besöker vårt kontor ska du också ta med dig legitimation.

Du kan skicka dokumenten som bilaga till ett meddelande i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen. Du kan också hämta dokumenten till närmaste kontor. 

Observera, att handlingar som sänts till banken inte alltid automatiskt kan användas i försäkringsärenden och att en fullmakt för bankärenden inte är tillräcklig för skötsel av försäkringsärenden.

Intressebevakning och intressebevakningsfullmakt

Du kan behöva en intressebevakare eller en fullmäktig med intressebevakningsfullmakt när till exempel en svår sjukdom, ett olycksfall eller hög ålder försämrar din funktionsförmåga så att du inte själv är i stånd att sköta dina ärenden. Intressebevakare utses av magistraten eller en domstol. Intressebevakaren kan vara en privatperson, till exempel en anhörig eller någon annan närstående eller en allmän intressebevakare.

Med intressebevakningsfullmakten fastställer du vilka angelägenheter som bemyndigandet gäller samt utser den person som får fullmakten.  En befullmäktigad med intressebevakningsfullmakt är alltid en privatperson. 

Med hjälp av en intressebevakningsfullmakt kan du bereda dig på förhand på att till exempel din funktionsförmåga försämras. Det är bra att upprätta en intressebevakningsfullmakt i god tid, dvs. då du har rättshandlingsförmåga och förstår innebörden i den handling du upprättar. Intressebevakningsfullmakten börjar gälla då du förlorat förmågan att sköta dina angelägenheter till exempel till följd av sjukdom eller störningar i de psykiska funktionerna. Då det här skett ska fullmakten på begäran av den befullmäktigade fastställas av magistraten. När du upprättar en fullmakt är det bra att vända sig till en expert, som till exempel de juridiska tjänsterna vid din andelsbank.