Tariff för aktiehandel

Ju mer du handlar, desto lägre är dina handelskostnader. På basis av provisionerna som samlats för dina affärer under det föregående kalenderkvartalet fastställs nivån för dina handelspriser.

Handelstariff för andra än ägarkunder

Valutaväxlingskostnaden är 0,30 % av köpesumman (Sverige, Danmark, Norge, USA, Schweiz och Kanada).

Handel på inhemska marknader: Finland och Sverige

  NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3 NIVÅ 4 NIVÅ 5
Courtaget för det föregåande kalenderkvartaler är Under 150 € Över 150 € Över 500 € Över 1000 € Över 2500 €
Courtage 0,20 % min. 9 € 0,17 % min. 7 € 0,15 % min. 5 € 0,10 % min. 5 € 0,05 % min. 3 €

Handel på andra marknader : Danmark, Norge, Belgien, Frankrike*, USA, Tyskland, Schweiz, Nederländerna, Portugal, Italien, Spanien, Kanada

  NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3 NIVÅ 4 NIVÅ 5
Courtaget för det föregåande kalenderkvartaler är Under 150 € Över 150 € Över 500 € Över 1000 € Över 2500 €
Courtage 0,20 % min. 9 € 0,17 % min. 8 € 0,15 % min. 8 € 0,10 % min. 8 € 0,05 % min. 8 €

*För köptransaktioner som gäller en fransk emittens största aktier tas det ut en transaktionsskatt på 0,3 %. 

Tjänstekoncept

I priserna ingår moms då det är frågan om en momsbelagd tjänst. För tjänstekoncepten används automatiskt OP-bonus som samlats. Tjänstekonceptet för sparare är avgiftsfritt för ägarkunder.

Infografiikka Infografiikka

Tjänstekoncept för aktiesparkontot

Av nya kunder tas ingen månadsavgift ut för innevarande och följande kalendermånad. Handeln med aktier är också gratis de 30 första dagarna.

Då du öppnar ett aktiesparkonto hos OP styrs din handel inte av prissättningen. Du kan välja lämpliga handelskostnader och göra affärer när det passar dig bäst. Koncentrera dig på valet av aktier och inte på förmedlingsprovisionerna.

På ett aktiesparkonto kan du handla med finländska företags börsaktier som är noterade på börsen Nasdaq Helsingfors eller på marknadsplatsen First North Finland. Det är inte möjligt att handla med utländska företags aktier eller teckningsrätter. Det är inte heller möjligt att handla med utländska företags värdepapper som är listade på börsen Nasdaq Helsingfors eller på marknadsplatsen First North Finland och vilkas bolagshändelser görs i någon annan valuta än euro (till exempel Telia, SSAB, Endomines och Sotkamo Silver). Om du vill, kan du sälja teckningsrätter som du äger från aktiesparkontot, men inte köpa dem. Du kan inte teckna aktier vid börsintroduktion eller sekundäremission.

Tjänstekonceptet för sparare som används för aktiesparkontot kostar 2,99 euro per månad för andra än ägarkunder. Tjänstekonceptet för sparare omfattar aktieförvaring samt aktie- och marknadsanalys. Courtaget är 0,15 procent av en genomförd order, dock minst 5 euro.  Tjänstekonceptet för placerare som används för aktiesparkontot kostar 14,99 euro per månad för andra än ägarkunder. Tjänstenivån omfattar aktieförvaring samt aktie- och marknadsanalys. Courtaget är 0,08 procent av en genomförd order, dock minst 3 euro.  Om dina handelsbehov förändras kan du byta tjänstekoncept. Ändringen träder i kraft från början av den månad som följer efter följande hela kalendermånad och är i kraft minst tre månader. Tjänstekonceptet för sparare som används för aktiesparkontot kostar 2,99 euro per månad för andra än ägarkunder. Tjänstekonceptet för sparare omfattar aktieförvaring samt aktie- och marknadsanalys. Courtaget är 0,15 procent av en genomförd order, dock minst 5 euro.  Tjänstekonceptet för placerare som används för aktiesparkontot kostar 14,99 euro per månad för andra än ägarkunder. Tjänstenivån omfattar aktieförvaring samt aktie- och marknadsanalys. Courtaget är 0,08 procent av en genomförd order, dock minst 3 euro.  Om dina handelsbehov förändras kan du byta tjänstekoncept. Ändringen träder i kraft från början av den månad som följer efter följande hela kalendermånad och är i kraft minst tre månader.

Andra avgifter

Överföring av aktiesparkonto från OP till en annan tjänsteleverantör (inklusive överföring av saldouppgifter, inhemska aktier och penningmedel) 80 € (inkl. moms 24 %)
Överföring av andra värdepapper 25 €/per värdepappersslag (ink. moms 24 %)
Avslutning av aktiesparkonto 50 € (inkl. moms 24 %)

 

Förvaringstjänsten grundar sig på ett förvaltningsavtal mellan kunden och banken.

Tjänsteleverantören förbinder sig att förvara och förvalta den egendom som lämnats i värdepappersförvaret och på värdeandelskontot i enlighet med de allmänna avtalsvillkoren för OP-Förvaringstjänsten.

Vid beräkningen av förvaringsprovisioner är OP-Fondbolaget Ab:s fondandelar, Fidelitys och JPMorgans fondandelar samt obligationslån emitterade av OP Företagsbanken och OP Helsingfors avgiftsfria.

I priser med mervärdesskatt ingår momsen i priset i tariffen. Moms är den mervärdesskatt som gäller vid respektive tidpunkt. Perioden för uträkningen av serviceavgifter för förvaringstjänsten är en kalendermånad. Avgifterna debiteras månatligen.

Förvaringsprovisionerna för värdeandelar och värdepapper baserar sig på en fast prissättning. Som ägarkund förvarar du dina värdeandelar och värdepapper avgiftsfritt.

Basförvar per månad* 1,95 € (inkl. moms) 
om endast avgiftsfria slag under en månad Avgiftsfritt
Spararens portfölj per månad* 2,40 € (inkl. moms) 
om endast avgiftsfria slag under en månad* 1,60 € (inkl.moms)
Placerarens portfölj per månad* 2,40 € (inkl. moms) 
om endast avgiftsfria slag under en månad* 1,60 € (inkl. moms)
Förvar, som sköts av OP Private-portföljförvaltning, per månad* 2,40 € (inkl. moms) 
om endast avgiftsfria slag under en månad* 1,60 € (inkl. moms)
Pensionsförvar per månad 2,60 € (inkl. moms)
om endast avgiftsfria slag under en månad Avgiftsfritt

*Avgiftsfritt för kunden, om provisionerna för aktieförmedling har överstigit 500 € under föregående kalenderkvartal.

Clearingprovisioner för inhemska värdepapper

Affärer som förmedlats av OP Företagsbanken, tillägg/uttag Avgiftsfritt
OP-Fondbolagets fondandelar, tillägg/uttag Avgiftsfritt
Clearingprovision för obligationslån och penningmarknadsinstrument 5,00 € (inkl. moms)
Girering av obligationslån och penningmarknadsinstrument 6,20 € (inkl. moms)

Ökning/minskning i värdepappersförvaret hos OP/kontoförvaltaren

Inlämning av aktie, obligationslån eller annan fondandel än OP-Fondbolagets fondandel Avgiftsfritt
Uttag av aktie, obligationslån eller annan fondandel än OP-Fondbolagets fondandel 5,00 € (inkl. moms)
Registrering av affärer eller teckningar som förmedlas av andra förmedlare än OP Företagsbanken 25,00 €

Överföring mellan värdeandelskonton

Överföring mellan kundens värdeandelskonton inom OP Gruppen Avgiftsfritt
Överföring av enskilda värdeandelar till annat än eget konto (t.ex. arv, gåva) 5,00 € (inkl. moms)
För överföring av enskilda värdeandelar till eget konto hos en annan kontoförvaltare tas det ut en avgift enligt värdepappersslag 25,00 € (inkl. moms)
Överföring från ett konto hos en annan kontoförvaltare till ett konto hos OP-Säilytys Oy:s kontoförvaltare (s.k. överföring av hela kontot) (tas vid behov ut av kunden) 30,00 € (inkl. moms)
Överföring till en annan kontoförvaltares konto från ett konto hos OP-Säilytys Oy:s kontoförvaltare (s.k. överföring av hela kontot) Avgiftsfritt

Provisioner för förvar av utländska värdepapper delas in landsvis i prisgrupper. 

Prisgrupp 1: Sverige, Norge, Danmark
Prisgrupp 2: Schweiz, Spanien, Belgien, Italien, Österrike, Luxemburg
Prisgrupp 3: Australien, Sydafrika, Hong Kong, Island, Japan,
Mexiko*, Portugal, Singapore, Nya Zeeland
Prisgrupp 4: Utländska obligationslån emitterade i Euroclear


0,10 % (inkl. moms)
Prisgrupp 5: Brasilien*, Filippinerna*, Grekland*, Malaysia, Indonesien*, Indien*,
Kina*, Korea*, Polen*, Taiwan*, Thailand, Tjeckien*, Turkiet*, Ungern*
Prisgrupp 6: Övriga länder
Prisgrupp 7: Argentina*, Chile*, Egypten*, Israel*, Marocko*, Rumänien*, Ryssland*

0,47 % (inkl. moms) 
Prisgrupp 8: Nederländerna, Frankrike, Tyskland
Prisgrupp 9: Storbritannien, Irland, Kanada, USA
0,10 % (inkl. moms) 
Prisgrupp 10: Litauen, Lettland, Estland 0,23 % (inkl. moms)  0,23 % (sis. ALV)

*Placeringar på marknaden kräver att ett kundspecifikt värdeandelskonto öppnas. Kontakta OP/Värdepappersförvar, tfn 010 252 7040

Avgifter för clearing av affärer med utländska värdepapper

Köp, försäljningar, ökningar och minskningar

Prisgrupp 1*  9,00 €
Prisgrupp 2* 25,00 €
Prisgrupp 3* 35,00 €
Prisgrupp 4 12,00 €
Prisgrupp 5, 6, 7 100,00 €
Prisgrupp 8*, 9* 15,00 €
Prisgrupp 10 25,00 €

*Avgiftsfri clearing om affären förmedlas av OP Företagsbanken

Aktiedepåbevis omvandling/byte  123, 00 € (inkl. moms) 
Omvandling av värdepapper som är föremål för offentlig handel utomlands till aktiedepåbevis/order/slag som är föremål för offentlig handel i Finland  
Omvandling av aktiedepåbevis som är föremål för offentlig handel i Finland till värdepapper/order/slag som är föremål för offentlig handel utomlands   
Avgift för återindrivning av för stor skatt som innehållits utomlands 200,00 (inkl. moms) 

Överföring av utländska värdepapper

Överföring mellan kundens egna förvar inom OP Gruppen, överföring till en annan förvarsbank eller mottagning från en annan förvarsbank.

Prisgrupp 1 9,10 €
Prisgrupp 2 25,20 €
Prisgrupp 3 35,30 €
Prisgrupp 4 12,10 €
Prisgrupp 5, 6, 7 100,80 €
Prisgrupp 8, 9 15,10 €
Prisgrupp 10 25,20 €

Om det är frågan om ett fysiskt värdepapper som ska tas emot, tas det dessutom ut kostnader för porto, försäkringar och den utländska förvarsbankens kostnader. 

Om en banktjänst inte nämnts i tariffen, kan en avgift ändå tas ut och som avgiftsgrund kan till exempel användas den arbetstid som använts. Värdet på tjänstemannens arbete, avgift per timme 100, 00 €
I priser med mervärdesskatt ingår momsen i priset i tariffen. Moms är den mervärdesskatt som gäller vid respektive tidpunkt.  
Kursinformation i realtid – 1 anbudsnivå*  2,40 €/mån. (inkl. moms)
Kursinformation i realtid – 5 anbudsnivå* 5,00 €/mån. (inkl. moms)
Aktuella nyheter* 5,00 €/mån. (inkl. moms) 
Placeringsanalys på nätet (inkl. moms) 0,40 €/mån. (inkl. moms), avgiftsfritt för ägarkunder 

*Avgiftsfritt för kunden, om provisionerna för aktieförmedling har överstigit 500 € under föregående kalenderkvartal. 

Prissättning enligt egendomens värde

Alternativt kan förvaringsprovisionerna fastställas kundspecifikt på basis av egendomsvärdet. Provisionen baserar sig på värdepapprens genomsnittliga förvaringsvärde under beräkningsperioden (en månad). Avgiftsfritt för ägarkunder, förmånen gäller från 1.1.2021. 

Genomsnittligt värde av egendom i förvar per månad (inkl. moms).  Ingen förvaringsprovision tas ut för förvar som innehåller endast avgiftsfria slag. Förvarsspecifikt

Registrering av rättighet eller begränsning

Registrering av utmätning, säkringsåtgärd, konkurs eller förmynderskap på värdeandelskonto Avgiftsfritt
Registrering, ändring eller avlägsning av rätt till avkastning e.d. som hänför sig till värdeandelar 10,00 € (inkl. moms)

Förteckningar, intyg, kalkyler och kundrapporter

Rapporter om värdepappersförvaret på papper, om användaren har nättjänstavtal, pris per rapport/kalkyl 2,50 € (inkl. moms)
En extra eller från det normala avvikande egendomsförteckning och ett värdeandelskontobesked från OP-Säilytys Oy:s kontoförvaltare 10,00 € (inkl. moms)
Extra kundrapport som inte ingår i tjänsten 20,00 €/mån. (inkl. moms)
Separat intyg, kalkyl eller källskattemeddelande enligt faktiska arbetskostnader, dock minst 10,00 € (inkl. moms)

Pantsatt värdeandelskonto och förvar

Andelsbankens pantsättningar per månad 2,80 € (inkl. moms)
Tredjeparts pantsättningar per månad 3,60 € (inkl. moms)

 

Du läser ett utdrag ur servicetariffen. Om du inte hittar priset du söker på de här sidorna, se servicetariffen för din egen bank.