tutkimus

Verktyg för teknisk analys

Kursanalysverktyget i nättjänsten op.fi (InteractiveCharts) är en utmärkt hjälp för den som är intresserad av att utnyttja teknisk analys för att fatta placeringsbeslut och bestämma tid för affärer.

 • Med den tekniska analysen får du hjälp för placeringsbeslut och timing av affärer.
 • Du får 35 indikatorer för teknisk analys med ett enkelt klick på knappen, bl.a. glidande medeltal, MACD och RSI. Du kan dra nytta av flera indikatorer samtidigt.
 • Du kan också själv rita t.ex. trendkurvor i graferna med ritverktygen.
 • Med analysverktyget går det också att jämföra kursutvecklingen för flera värdepapper. En graf kan visa upp till fem aktier, index eller fonder.

Analysverktyget ingår som en avgiftsfri del i tjänsterna för placerare i OP-nättjänsten.

 

Analysverktyget öppnas i ett eget fönster.

Kursanalysverktyget i nättjänsten op.fi (InteractiveCharts) är en utmärkt hjälp för den som är intresserad av att utnyttja teknisk analys för att fatta placeringsbeslut och bestämma tid för affärer.

Du kan välja bland 35 olika indikatorer för teknisk analys i analysverktyget. På samma bild får du samtidigt många indikatorer och du kan också utnyttja ritverktygen. I de här anvisningarna redogörs för de vanligaste och samtidigt mest kända indikatorerna för teknisk analys.

Bakgrundsinformation om teknisk analys

Den främsta uppgiften för teknisk aktieanalys är att ge den som placerar på lång sikt information för timingen av köp- och säljbesluten. Till exempel vid placering på kort sikt är den tekniska analysen det främsta verktyget, men det lämpar sig också för placeringar på längre sikt.

Vid den fundamentala analysen granskas ett företags och dess akties värde. Målet är att avgöra om aktien är över- eller undervärderad eller om den har rätt pris på marknaden. Aktiekurserna bestäms dock på marknaden enligt utbud och efterfrågan, så den tekniska analysen har utvecklats för analys av utbud-efterfrågan på marknaden. Till följd av det här är den tekniska analysen och fundamentala analysen inte motsatser till varandra utan komplement. Det lönar sig att komma ihåg att den tekniska analysen inte är vetenskap utan empirisk forskning, så det finns alltid undantag från huvudreglerna. Utöver aktierna kan man med teknisk analys granska index, valutor, råvaror, räntor samt optioner och futurer.

Den tekniska analysen baserar sig på tre antaganden: 

 • All information är diskonterad i kurserna vid varje tidpunkt
 • Marknadsrörelserna sker i trender 
 • Historien tenderar upprepa sig

Den tekniska analytikern har två parametrar till sitt förfogande: (1) priset och (2) volymen. Med de här parametrarna kan man rita diagram som man kan tolka för att härleda hur den underliggande tillgång som analyseras sannolikt utvecklar sig i framtiden.

Diagram

I den tekniska analysen presenteras tidsserier där variablerna är pris och volym, som diagram. Det finns flera olika diagram, bl.a. stapeldiagram, linjediagram och ljusdiagram. Ljusdiagram (s.k. candlestick) utvecklades av japanerna på 1600-talet, och i dem presenteras periodens prisuppgifter som ett ljus. Ljuset består av öppnings- och avslutskurser samt högsta och lägsta kurs. Diagram som ritats enligt de japanska ljusen är mycket åskådliga och t.ex. uppgångar och nedgångar kommer tydligt fram med olika färger.

Trender

I den tekniska analysen behandlas tre trender: stigande, fallande och horisontell (trading range). Till det främsta och allra viktigaste i den tekniska analysen hör att försöka definiera den rådande trenden. Då toppar och bottnar som följer på varandra stannar över de tidigare talar man om en stigande trend. Då toppar och bottnar som följer på varandra stannar under de tidigare talar man om en fallande trend. Trenden är horisontell (trading range) då toppar och bottnar som följer på varandra hålls på samma nivå, m.a.o. har marknaden fastnat mellan sina stöd- och motståndsnivåer.

Volym

Volymen är vid sidan av priset den viktigaste parametern för teknisk analys. Användningen av teknisk analys borde begränsas till enbart aktier vars volym är tillräckligt stor för att garantera att prisbildningen är effektiv. I regel har en akties trender och volymer en stark positiv korrelation, vilket betyder att volymerna stärker kursfluktuationer i bägge riktningarna. Då priset och volymen rör sig i motsatta riktningar förutsäger volymen att trenden kommer att ändra.

Stöd och motstånd

Med stöd avses den kurs där efterfrågan på en aktie överstiger utbudet. Stödnivån stöder alltså aktiens kurs. Logiken med stödnivån baserar sig på antagandet om att då aktien blir billigare och kursen närmar sig stödnivån, vill säljarna sälja aktien "billigt". På en fallande marknad är stödet den nivå där man tidigare vänt uppåt. Men om stödnivån bryts, blir den brutna stödnivån en ny motståndsnivå. Den brutna nivån testas normalt från den andra sidan (return move).

Med motstånd avses den kurs där utbudet av en aktie överstiger efterfrågan. Motståndsnivån fungerar alltså tvärtom mot stödnivån och motståndet motsätter sig en uppgång i aktiekursen. Logiken med motståndsnivån baserar sig på antagandet om att då aktien blir dyrare och närmar sig motståndet, vill säljarna sälja aktien "dyrt" hellre än vad köparna vill köpa "dyrt". På en stigande marknad är motståndsnivån den nivå där man tidigare vänt neråt. Den brutna motståndsnivån blir en ny stödnivå. Liksom vid stödet testats den brutna nivån normalt från den andra sidan (return move). Stöd- och motståndsnivåerna kan också vara psykologiska. I synnerhet för index bildas sådana nivåer.

Glidande medelvärde

Glidande medelvärden är de mest använda indikatorerna i den tekniska analysen. De är matematiskt exakta diagram och de signaler som de ger är entydiga. Det finns olika glidande medelvärden, bl.a. SMA (simple), EMA (exponential) och WMA (weighted moving average). De kurser som adderats i dem har viktats på olika sätt.

Det enkla glidande medelvärdet räknas ut genom att räkna addera de senaste kurserna för n aktier och dividera summan med talet n.

SMA = (Summan av kurser)/n
n = Antalet tidsserier

Det exponentiellt glidande medelvärdet (EMA) räknas ut till exempel genom att multiplicera den senaste stängningskursen med ett visst värde (x) och till det lägga till det glidande medelvärdet för föregående dag multiplicerat med värdet 1-x. Till exempel får man det glidande medelvärdet 30 % med formeln

EMA= (0,30*avslutskursen)+((1-0,30)*föregående EMA)

Det viktade glidande medelvärdet (WMA) räknas ut genom att vikta nyare observationer tyngre än äldre observationer. Det räknas ut genom att med en bestämd viktkoefficient multiplicera avslutskurser för varje dag.

Dag koefficient kurs Viktat medelvärde
1 1 * 12,00 = 12,00
2 2 * 11,00 = 22,00
3 3 * 13,00 = 39,00
4 4 * 10,00 = 40,00
5 5 * 11,00 = 55,00
Tot 15    168/15=11,20

De glidande medelvärdena används genom att man jämför dem med själva kurskurvan. Signalerna uppkommer då aktiens kurskurva och kurvan för det glidande medelvärdet korsar varandra:

 • då kurskurvan korsar det glidande medelvärdet nerifrån, får man en köpsignal
 • då kurskurvan korsar det glidande medelvärdet uppifrån, får man en säljsignal

Fördelen med ett sådant signalsystem är att placeraren fortlöpande finns på rätt sida av marknaden, m.a.o. att det i portföljen endast finns aktier med stigande kurs. En svaghet hos glidande medelvärden är att signalerna kommer med fördröjning, dvs. att man inte kommer med i en kursuppgång medan kurserna är lägst och att försäljningarna sker först då kursen redan hunnit falla. Signalernas känslighet beror på längden på det medelvärde som valts. Ju kortare medelvärde desto snabbare reagerar det på en uppgång. Å andra sidan är problemet med glidande medelvärden att felsignalerna är allmänna. Ett problem med långa glidande medelvärden är att signalerna är så sällsynta. Dessutom har en stor del av en uppgång/nedgång redan skett då signalen kommer. Det lönar sig att optimera längden på det medelvärde som används aktiespecifikt, antingen ungefärligt eller med historiska data.

Man kan gallra bort en del av felsignalerna genom att använda två glidande medelvärden av olika längd:

 • En köpsignal uppkommer då den kortare medelvärdeskurvan korsar den längre medelvärdeskurvan nerifrån
 • En säljsignal uppkommer då den kortare medelvärdeskurvan korsar den längre medelvärdeskurvan uppifrån

De glidande medelvärdena fungerar väl i stigande och fallande trender, men dåligt vid horisontell trend (trading range). I allmänhet används på marknaden medelvärden för 25, 50, 100 och 200 dagar.

Moving Average Convergence/Divergence (MACD)

Med MACD jämförs två exponentiella glidande medelvärden av olika längd (i regel 12 och 26 dagar). MACD-kurvan beräknas genom att från det kortare glidande medelvärdet dra av det längre glidande medelvärdet. Som signallinje (trigger line) används i regel det exponentiella glidande medelvärdet för 9 dagar. Då MACD-kurvan korsar signallinjen nerifrån ger indikatorn en köpsignal och det omvända läget ger en säljsignal. Alternativt påvisar MACD en stigande trend då den ligger över noll och en fallande trend då den ligger under noll. Då MACD når noll samtidigt som aktiekursen når nya extremvärden, kan det tyda på en försvagad eller svängande trend. MACD är en mycket användbar indikator och den fungerar bäst på en marknad med trender.

Bollinger bands

Med bollingerbanden kan man mäta om de rådande kurserna är höga eller låga i relation till de tidigare värdena. Bollingerbanden bildas genom att på vardera sidan av ett glidande medelvärde (i regel 20 dagar) rita en kurva som vanligtvis ligger två standardavvikelser från det glidande medelvärdet. Två standardavvikelser säkerställer att 95 % av kursdata statistiskt sett finns mellan det övre och det lägre bollingerbandet. Om man använder en standardavvikelse kommer 67 % av observationerna att finnas mellan bollingerbanden. Eftersom man beskriver bollingerbanden med medelspridningen (volatiliteten), blir banden bredare och smalare enligt hur volatiliteten stiger och sjunker.

Om aktiens kurs når det högre bollingerbandet eller stiger över det, är aktien övervärderad (säljsignal). Om aktiens kurs når det lägre bollingerbandet eller sjunker under det, är aktien översåld (köpsignal). Det lönar sig dock inte att ge direkta köp- eller säljsignaler enbart på basis av bollingerbanden, utan man ska granska dem tillsammans med de övriga tekniska analysmetoderna. Bollingerbanden fungerar bäst vid horisontell trend.

Envelopes

Kuvert (Envelopes, stöd och motstånd) påminner till sina egenskaper om bollingerband. De utgör prisnivåer som fastställts på ett visst avstånd ovanför och under medelpriset (i regel en viss procent av det glidande medelvärdet). Då priskurvan tangerar eller korsar nivåerna, kan det, beroende på nivåernas avstånd till medelvärdespriset, tolkas som följande trend eller en signal om en motsatt trend.

RSI

RSI kommer från Relative Strength Index (det relativa styrkeindexet) och är ett av de mesta använda verktygen för teknisk analys. RSI-indexet mäter den relativa, inbördes styrkan på en akties kursuppgång och kursnedgång. Indexet fluktuerar (oscillerar) mellan noll och hundra poäng. Indikatorer som oscillerar lämpar sig väl för att schemalägga köp och försäljningar då aktien finns i handelsintervallet, däremot lönar det sig inte att använda dem då marknaden har en kraftig trend.

Med RSI divideras medelvärdet för uppgångsdagar med medelvärdet för nedgångsdagar över en bestämd tidsperiod, vanligtvis 14 dagar. RSI utvisar om aktien är överköpt (värdet är större än 70) eller översåld (värdet mindre än 30). Köpsignalen fås därmed med RSI då indexet vänder uppåt vid en överförsäljning (värdet mindre än 30) och en bekräftelse för signalen då indexet stiger över gränsen 30 poäng. Säljsignalen fås med RSI då indexet vänder nedåt vid överköp (värdet större än 70) och en bekräftelse för signalen då indexet sjunker under gränsen 70 poäng.

Williams %R

Williams %R jämför differensen mellan den högre kursen för en vald period och rådande kurs med motsvarande differens för en längre period. Williams %R ger en negativ signal då den sjunker från överköp (> -20) och en positiv signal då den stiger från överförsäljning (<-80). Indikatorn fungerar bäst på marknader som saknar en klar riktning.

Sammandrag

Den tekniska analysen är ett grundläggande verktyg i  placerarens verktygsback. Den är effektivast då den används tillsammans med den fundamentala analysen. Indikatorer som fungerar väl vid stigande och fallande trender är bl.a. olika glidande medelvärden och MACD. Indikatorer som oscillerar samt granskningar av stöd och motstånd lämpar sig väl för att schemalägga köp och försäljningar då aktien finns i handelsintervallet. Det lönar sig inte att bara utnyttja en indikator eller metod då man fattar köp- eller säljbeslut, utan det lönar sig att använda två eller flera indikatorer/metoder för att få köp- eller säljsignalen bekräftad. Då man använder teknisk analys lönar det sig att också komma ihåg och beakta felsignalerna.