OP-Hållbar Värld B

För en bättre framtid

OP-Hållbar Värld erbjuder ett sparobjekt som understryker både etiska aspekter och enkelt sparande.

 • OP-Hållbar Värld är ett utmärkt alternativ för sparare för vilka valet av sparobjekt samtidigt är ett etiskt beslut.
 • Fondens risk ligger mellan risken vid kontosparande och aktiesparande.
 • Regelbundet sparandet, t.ex. månatligen, ger obemärkt ett större belopp i fonden.
 • Om du får behov att använda besparingarna får du dem in på ditt konto också med snabbt varsel.
Teckningsprovision Årlig förvaltningsprovision Inlösenprovision
0,00 % 1,25 % 0,50 %

Ägarkunderna kan köpa och sälja fonden utan kostnader. Fortlöpande sparande är möjligt för alla utan teckningsprovision. Det samlas OP-bonus för fondandelarna.

OP-Hållbar Värld erbjuder ett sparobjekt som understryker både hållbar utveckling, social välfärd och etiska aspekter samt enkelt och bekvämt sparande.

I fonden OP-Hållbar Värld används både negativa och positiva val. Med negativa val avses att vissa sektorer eller funktioner utesluts som placeringsobjekt i fonden på det sätt som beskrivs nedan. Vi uppdaterar vid behov våra uteslutningskriterier i enlighet med hur omvärlden utvecklas. Vid positiva val granskas företagens verksamhetssätt ur ansvarsfullhetssynvinkel och bara de allra bästa företagen kan ingå i fonden.

NEGATIVA VAL

Produkter och tjänster som är skadliga för hälsan eller beroendeframkallande

Fonden placerar inte i produkter eller tjänster som är skadliga för hälsan eller beroendeframkallande. Till den här kategorin hör tillverkning av alkohol och tobak samt hasardspelsföretag. Vi placerar inte heller i företag där en betydande del av omsättningen härstammar från försäljningen av tobak eller alkohol. Om de ovan nämnda produkternas andel av handeln är liten, såsom fallet vanligen är t.ex. med varuhus, är en placering möjlig, om företaget i övrigt uppfyller fondens krav. Bedömningarna grundar sig på den information som portföljförvaltaren har tillgång till.

Sociala och samhälleliga objekt

Fonden placerar inte heller i produkter och tjänster eller sådan verksamhet som ur social och samhälleliga synvinkel är skadliga eller kontroversiella. Till den här kategorin räknas tillverkning av andra vapen än idrotts- och jaktvapen, verksamhet som strider mot FN:s Global Compact såsom barnarbetskraft och korruption, produktion av vuxenunderhållning, djurförsök i annat än medicinskt syfte och aggressiv skatteplanering. Definitionen av aggressiv skatteplanering kommer att utvecklas tack vare internationell linjedragning och bättre rapportering. Nu fäster vi uppmärksamt t.ex. vid landsvisa aggressiva arrangemang som vi fått vetskap om.

Miljön

Av miljöskäl placerar fonden inte i företag inom olje- eller gassektorn och inte heller i företag som i övrigt påverkar klimatförändringen märkbart. Som kriterier för inverkan på klimatförändringen används de fossila energireserverna, koldioxidavtrycket och kolintensiteten. Fonden placerar inte heller i kärnkraftsproducenter.

POSITIVA VAL

Vid positiva val kan företag som hör till branscher som återstår upptas i fonden endast om de vid granskningen av ansvarsfullheten hör till de bästa företagen i sin sektor.  Ansvarsfullheten består av tre helheter som är miljö, samhälle och god förvaltningssed. Vid valet av ansvarsfulla företag utnyttjar vi som en källa material som har sammanställts av MSCI och där företagens ansvarsfullhet värderas med hundratals mätare. Mätarna gäller t.ex. behandling av de anställda, arbetssäkerhet, anskaffningskedjans ansvarsfullhet, utsläpp av växthusgaser och föroreningar, vattenförbrukning, produkternas koldioxidavtryck, biodiversitet, styrelsens sammansättning och korruption.

Läs portföljförvaltarens översikt på fondens finskspråkiga sidor.

OP-Hållbar Värld är en blandfond som placerar sina tillgångar på den globala aktie- och räntemarknaden. I sin placeringsverksamhet tillämpar fonden viktningar och begränsningar som avviker från det normala. Fonden placerar inte i vissa produkter, tjänster eller funktioner som kan anses vara skadliga för hälsan eller beroendeframkallande. Placeringar i vissa sociala, samhälleliga eller miljömässiga funktioner, som kan anses vara skadliga, har begränsats. Vi uppdaterar vid behov våra uteslutningskriterier i enlighet med hur omvärlden utvecklas.

Företagens verksamhetssätt granskas också ur ansvarasfullhetssynvinkel. Fonden kan placera endast i sådana företag som hör till de bästa inom sin sektor då man beaktar den helhet som består av miljö, samhälle och god förvaltningssed. Värdet av Fondens räntebundna placeringar av alla placeringar kan variera mellan 30 och 70 % och aktieplaceringarnas mellan 30 och 70 %. Fonden kan i sin placeringsverksamhet använda derivatinstrument för att säkra sig mot förändringar på marknaden, ersätta direkta placeringar samt i övrigt främja en effektiv portföljförvaltning. Mest används derivatinstrument för att hantera aktie- och ränteriskerna.

Ränteplaceringarnas huvudvikt ligger i ränteinstrument emitterade av offentliga samfund och företag med god rating. Gränsen för god rating är Moody´s Baa3 eller S&P BBB-. Fonden kan begränsat placera sina tillgångar också i ränteinstrument emitterade av emittenter med sämre rating eller ingen rating alls. Fondens ränteplaceringar placeras i huvudsak på räntemarknaderna i Europa och OECD-länderna i ränteinstrument som emitterats av offentliga samfund och företag.

Fondens jämförelseindex består av en kombination av flera index. Jämförelseindexets sammansättning framgår av fondprospektet. Fonden strävar med aktiv placering efter att på lång sikt nå en avkastning som är bättre än jämförelseindexet. Fonden tar i regel en avsevärt hög aktiv risk och kan avvika väsentligt från jämförelseindexets sammansättning, viktning och risknivå.

Läs mer om fondens ansvarsfull på fondens finskspråkiga sidor.
Tilläggsinformation Grundfakta, avkastning- och nyckeltal

Grundfakta

Portföljförvaltare
Martti Saarinen, Jukka Ukkonen, Krisriina Vares-Wartiovaara, Jenni Hämäläinen
Jämförelseindex
Barclays Euro Aggregate: Corporate -Index 50 %, MSCI AC World Daily TR Net 50 %
Begynnelsedag
20.09.2016
ISIN
FI4000210547
Andels-serie
Avkastningsandel
Fondens storlek
98 Meur
Andelens värde (07.12.)
118,18 EUR
Månadsöversikt
Ladda ner
Stadgar
Ladda ner
Basfakta för placerare
Ladda ner

Ackumulerad avkastning (03.12)

1mån 3mån 6mån 1 år 3 år p.a. 5 år p.a.
OP-Hållbar Värld B −0,58 % +0,93 % +5,97 % +14,81 % +7,55 % +5,04 %
Jämförelseindex - - - - - -

Årlig avkastning

2016 2017 2018 2019 2020 Fr årets början
OP-Hållbar Värld B +1,55 % +3,96 % −6,67 % +15,97 % −1,76 % +15,52 %
Jämförelseindex - - - - - -

Nyckeltal

Volatilitet 12 mån vola 12mån Sharpe 12 mån Duration
OP-Hållbar Värld B 5,55 % 2,77 -
Jämförelseindex - - -

Ägarkundens förmåner från och med 1.1.2021

 

 • Värdeandelskonto och förvar 0 €: Förvaring av inhemska och utländska aktier och ETF:er utan månadsavgift.
 • Köp och sälj fondandelar 0 €: Köp, sälj och byt nästan alla våra fonder utan kostnader och samla OP-bonus för fondsparandet.*
 • Förmåner för aktiehandel: 
  • Courtagetak på 1 % för finska och svenska aktier samt värdepapper – aktier, warranter och ETF:er.
  • Courtage 0,05–0,17 %, det vill säga ju mer du handlar, desto lägre är dina handelskostnader. De ovan nämnda förmånerna gäller i OP-mobilen, OP-företagsmobilen och tjänsten op.fi.
 • Aktieanalyser 0 €: Aktie- och marknadsanalyser avgiftsfritt.
 • Förmåner som gäller försäkringssparande: Det kostar ingenting att öppna en försäkring, byta placeringsobjekt och överföra tillgångar. Det samlas OP-bonus för fondanknutna försäkringsbesparingar.

*Det samlas inte OP-bonus för fonden R2 Crystal och fondernas intstitutionsserier. 

OP-bonus

En ägarkund samlar OP-bonus utöver för besparingar och placeringar också för

 • lån
 • medel på konton
 • försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon.

Från och med 1.11.2020 samlas OP-bonus för:

 • bolån, banklån med säkerhet, studielån
 • spar- och placeringskonton
 • fonder och fondanknutna försäkringar
 • fakturor för skadeförsäkring

I och med ändringen 1.11.2020 samlas OP-bonus inte för:

 • insättningar på brukskonto
 • konsumentkrediter utan säkerhet (Flex-, Special-, Engångs- och Kontokredit)
 • OP:s avbetalningsfinansiering
 • inköp som betalats med OP-Visa Credit-funktionen, OP-Visa- och OP Duo-kortens kreditsaldo med ränta

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

 

OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab.