Laama Machu Picchun yläpuolella.

OP-Latinamerika

Eldig latinopotential som krydda i portföljen

OP-Latinamerika öppnar med en enda placering dörrarna till de intressanta marknaderna i Sydamerika. Den allmänna stabiliseringen i ekonomin stöder en långvarig tillväxt. Utsikterna på lång sikt på marknaderna är gynnsamma och i synnerhet prisuppgången hos råvarorna stöder den ekonomiska utvecklingen i regionen.

  • Målmarknad är aktiemarknaden i Latinamerika och de viktigaste marknaderna är Brasilien, Mexiko, Chile, Argentina, Colombia och Peru.
  • Till portföljförvaltare har på basis av den omfattande lokalkännedomen valts BTG Pactual Asset Management.

OP-Latinamerika

Provisioner på nätet

Teckningsprovision Årlig förvaltningsprovision Inlösenprovision
0,75% 2,20% 0,75%

Ingen teckningsprovision tas ut för fortlöpande sparavtal. Fondens avkastningsrelaterade provision är 15 % av den avkastning som överstiger avkastningen för MSCI EM Latin America 10/40 Net TR. Avkastningsprovisionen räknas ut kvartalsvis. Det samlas OP-bonus för fondandelarna.

I motsats till den åldrande gamla världen växer befolkningen i arbetsför ålder i Latinamerika kraftigt under de närmaste årtiondena. Samtidigt växer den konsumtionskraftiga medelklassens andel i länder med rika råvarutillgångar kraftigt. Den gynnsamma sysselsättningsutvecklingen och hushållens låga skuldsättningsgrad stöder ökningen i efterfrågan. Därmed är tillväxtutsikterna i synnerhet för företag med betoning på hemmamarknaden ljusa. Placerarna attraheras också av att ekonomin och politiken i regionen har stabiliserats, vilket medfört att förutsägbarheten förbättrats i takt med det.

OP-Latinamerika placerar sina tillgångar huvudsakligen på aktiemarknaden i Latinamerika samt i företag vars ekonomiska verksamhet till stor del riktas till Latinamerika. Fondens centrala marknader är Brasilien, Mexiko, Chile, Argentina, Colombia och Peru. Placeringar kan också göras på mindre marknader i Latinamerika såsom t.ex. Venezuela och Panama. Dessutom kan fonden via börserna t.ex. i USA, Kanada och Europa placera i företag som är verksamma i Latinamerika.

OP-Latinamerika passar för aktieplacerare som tål risk och som förväntar sig tillväxt i Latinamerika på lång sikt. Eftersom OP-Latinamerika strävar efter hög avkastning främst på aktiemarknaden i tillväxtländer, kan fondens värde variera betydligt beroende på marknadsläget och fondens risknivå är i regel högre än hos fonder som placerar på utvecklade marknader. Också ändringar i valutakurserna påverkar fondens värde. Fastän politiken och ekonomin i regionen förbättrats under de senaste åren, utgör de fortfarande den viktigaste risken på målmarknaderna. Betydliga politiska kriser kan kraftigt påverka fondens värdeutveckling och försvåra dess verksamhet. Fonden rekommenderas för placerare som planerar att lösa in sin fondandel tidigast om nio år.

Läs portföljförvaltarens översikt på fondens finskspråkiga sidor.

Placeringarna i OP-Latinamerika riktar sig till en omfattande de av Latinamerika och sker främst som direkta aktieplaceringar. Det går också att använda derivatinstrument för att skydda sig mot ändringar på marknaden, för att ersätta direkta placeringar samt för att på annat sätt främja en effektiv portföljförvaltning. Fonden riktar in sig på att med en lång placeringshorisont över flera år och utan sektor- eller stilvikter välja högklassiga bolag som den känner tillräckligt ingående. I den kraftigt koncentrerade portföljen finns endast cirka 25–40 aktier per gång och 20–25 av de största placeringsobjekten utgör cirka 80 % av dem.

I praktiken är fondens placeringspolicy oberoende av jämförelseindexet.

Fonden strävar med hög aktiv risk efter betydlig överavkastning i relation till jämförelseindex och konkurrenter. Upplägget ställer stora krav på portföljförvaltaren. Fondens portföljförvaltare, BTG Pactual Asset Management, har därför på målmarknaderna starka, lokala organisationer som ger mervärde åt portföljförvaltningsprocessen.

Tilläggsinformation Grundfakta, avkastning- och nyckeltal

Grundfakta

Portföljförvaltare
BTG Pactual Asset Management
Jämförelseindex
MSCI EM Latin America 10/40
Begynnelsedag
02.09.2008
ISIN
FI0008813506
Andels-serie
Tillväxtandel
Fondens storlek
104 Meur
Andelens värde (19.08.)
131,11 EUR
Månadsöversikt
Ladda ner
Stadgar
Ladda ner
Basfakta för placerare
Ladda ner
ESG-rapport
Ladda ner

Ackumulerad avkastning (16.08)

1mån 3mån 6mån 1 år 3 år p.a. 5 år p.a.
OP-Latinamerika A -8,66 % +6,09 % -2,09 % +11,36 % +2,84 % +1,55 %
Jämförelseindex -9,75 % +3,65 % -6,27 % +9,08 % +4,72 % +0,76 %

Årlig avkastning

2014 2015 2016 2017 2018 Fr årets början
OP-Latinamerika A +5,73 % -15,68 % +19,27 % +9,61 % -3,72 % +9,21 %
Jämförelseindex -0,13 % -23,18 % +34,96 % +8,69 % -1,76 % +5,88 %

Nyckeltal

Volatilitet 12 mån vola 12mån Sharpe 12 mån
OP-Latinamerika A 21,28 % 0,55
Jämförelseindex - -

Förmåner för ägarkunder

  • Som ägarkund kan du köpa, sälja och byta nästan alla våra fonder utan kostnader.
  • OP-placeringspartner är ett tjänstekoncept för ägarkunder som har placeringstillgångar. Du får en egen kontaktperson samt omfattande aktuell marknadsinformation som stöd för dina placeringsbeslut.
  • Ägarkunderna kommer automatiskt upp till tariffens andra nivå, där förmedlingsprovisionen är 0,18 procent (minst 8 €), då förmedlingsprovisionen på den första nivån är 0,2 % (minst 8 €).

OP-bonus

En ägarkund samlar OP-bonus utöver för besparingar och placeringar också för

  • lån
  • medel på konton
  • inköp som betalats med OP-Visas Credit-funktion
  • försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon.

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab.