OP-Ryssland

Ryssland är en utmärkt placeringsmöjlighet

Ryssland har världens största gasreserver, näst största kolreserver och åttonde största oljereserver. Förändringarna i efterfrågan på råvaror är av största vikt för den ryska ekonomin. Därför lönar det sig att som placerare granska den ryska marknaden också ur andra perspektiv, eftersom det finns avkastningspotential också inom andra branscher. Då medelklassen växer och blir förmögnare får placeringsobjekt med betoning på hemmamarknaden fart, t.ex. bolag i finansbranschen och detaljhandeln. 

Den ryska aktiemarknadens placeringsduglighet har förbättrats avsevärt under de senaste åren. Trots de geopolitiska utmaningarna har de ryska börsbolagen klart förbättrat sin verksamhet, vilket har synts i bättre resultat och ökade utdelningar. Antalet placeringsdugliga bolag har ökat betydligt, då också de statliga bolagen som spelar en stor roll har börjat fästa klart mer uppmärksamhet än förr vid effektiviseringen av verksamheten och utdelningen. Utdelningsförhållandet har växt i jämn takt i Ryssland och trenden ser ut att hålla i sig. Trots den goda kursutvecklingen 2019 är Moskvabörsens intäkter från utdelningar i snitt fortfarande över dubbelt så stora jämfört med medeltalet för tillväxtmarknaderna. Dessutom stöder den svaga rubeln exportföretagen som utgör merparten i fondens portfölj. 

Varför lönar det sig att placera i fonden OP-Ryssland?

 • OP-Ryssland är ett lämpligt alternativ för placerare som strävar efter hög avkastning på en marknad som expanderar kraftigt. 
 • Fonden lämpar sig för placerare som litar på att den ekonomiska tillväxten i Ryssland stöder en uppgång i råvarupriserna på lång sikt. 
 • Fondens koncentrerar sig i valet av aktier på bolag som har vilja och kapacitet att betala hög och växande utdelning. 

Fondens avkastningsutveckling kan variera betydligt beroende på marknadsläget och fondens risknivå är i regel högre än hos fonder som placerar på utvecklade marknader. Fonden rekommenderas för placerare som planerar att lösa in sin fondandel tidigast om nio år.

Som ägarkund köper, säljer och byter du andelar i fonden OP-Ryssland utan kostnader. I vårt utbud av tillväxtmarknadsfonder ingår också sex andra fonder. Läs mer om fonderna som placerar på tillväxtmarknader

Teckningsprovision Årlig förvaltningsprovision Inlösenprovision
0,75 % 2,50 % 0,75 %

Ingen teckningsprovision tas ut för fortlöpande sparavtal. Det samlas OP-bonus för fondandelarna.

Råvarornas starka band till den ryska politiken ökar den politiska risken i anslutning till dem som placeringsobjekt. Därför lönar det sig att som placerare granska den ryska marknaden också ur andra perspektiv. Då medelklassen växer och blir förmögnare får placeringsobjekt med betoning på hemmamarknaden fart, t.ex. företag i finansbranschen och detaljhandeln. OP-Ryssland erbjuder en möjlighet att med en enda placering ta en omfattande del av tillväxten på den ryska aktiemarknaden. Fonden kan placera också i sådana företag från andra länder för vilka portföljförvaltaren uppskattar att Ryssland är ett viktigt marknadsområde. Dessutom kan högst en fjärdedel av fondens värde placeras på aktiemarknaden i länder som tidigare hört till Sovjetunionen.

Fonder som placerar på tillväxtmarknaden betjänar placerare som strävar efter hög avkastning på tillväxtmarknader som expanderar kraftigt. OP-Ryssland passar för långsiktiga placerare som tål risk och som litar på att den ekonomiska tillväxten i Ryssland stöder en uppgång i råvarupriserna på lång sikt. Det är viktigt att placeraren observerar att fondens avkastningsutveckling kan variera betydligt beroende på marknadsläget och fondens risknivå är i regel högre än hos fonder som placerar på utvecklade marknader. Fonden rekommenderas i första hand för placerare som planerar att lösa in sin fondandel tidigast om nio år.

Läs portföljförvaltarens översikt på fondens finskspråkiga sidor.

OP-Ryssland är en aktiefond som placerar sina tillgångar främst på aktiemarknaden i Ryssland. Fonden kan placera sina tillgångar också i sådana företag från andra länder för vilka fondbolaget uppskattar att Ryssland är ett viktigt marknadsområde. Dessutom kan högst en fjärdedel av fondens värde placeras på aktiemarknaden i länder som tidigare hört till Sovjetunionen.

Fonden placerar i regel via direkta aktieplaceringar. Fonden kan i sin placeringsverksamhet använda derivatinstrument för att säkra sig mot förändringar på marknaden, ersätta direkta placeringar samt i övrigt främja en effektiv portföljförvaltning.

Fondens tillgångar sprids på aktier i olika företag. Vanligen placerar fonden sina tillgångar i cirka 30 till 50 företags aktier, men antalet kan variera beroende på portföljförvaltarens bedömning.

Fondens portföljförvaltare fattar fondens placeringsbeslut på basis av gällande marknadsbedömning. I fondens placeringsbeslut poängteras särskilt fokuseringen mellan olika branscher och portföljförvaltarens bedömning av enskilda företag.

Fondens jämförelseindex är MSCI Russia 10-40 TR Net. Fonden strävar med aktiv placering efter att på lång sikt nå en avkastning som är bättre än jämförelseindexet. Fonden tar i regel en avsevärt hög aktiv risk och kan avvika väsentligt från jämförelseindexets sammansättning, viktning och risknivå.

Läs mer om fondens ansvarsfull på fondens finskspråkiga sidor.

Tilläggsinformation Grundfakta, avkastning- och nyckeltal

Grundfakta

Portföljförvaltare
Jouni Nissinen
Jämförelseindex
MSCI Russia 10-40 Net TR EUR
Begynnelsedag
16.02.2004
ISIN
FI0008807094
Andels-serie
Tillväxtandel
Fondens storlek
166 Meur
Andelens värde (06.05.)
343,22 EUR
Månadsöversikt
Ladda ner
Stadgar
Ladda ner
Basfakta för placerare
Ladda ner

Ackumulerad avkastning (06.05)

1mån 3mån 6mån 1 år 3 år p.a. 5 år p.a.
OP-Ryssland A +6,03 % +8,10 % +24,60 % +28,55 % +12,94 % +16,44 %
Jämförelseindex +6,53 % +7,18 % +24,63 % +24,10 % +13,77 % +13,39 %

Årlig avkastning

2016 2017 2018 2019 2020 Fr årets början
OP-Ryssland A +61,47 % −0,75 % +0,34 % +45,05 % −11,52 % +11,90 %
Jämförelseindex +58,19 % −11,56 % +4,08 % +45,51 % −9,73 % +10,01 %

Nyckeltal

Volatilitet 12 mån vola 12mån Sharpe 12 mån Duration
OP-Ryssland A 20,03 % 1,45 -
Jämförelseindex - - -

Ägarkundens förmåner från och med 1.1.2021

 

 • Värdeandelskonto och förvar 0 €: Förvaring av inhemska och utländska aktier och ETF:er utan månadsavgift.
 • Köp och sälj fondandelar 0 €: Köp, sälj och byt nästan alla våra fonder utan kostnader och samla OP-bonus för fondsparandet.*
 • Rabatt på handeln med aktier: Förmedlingsprovision 0,17 % (minst. 7 €), handelskostnader för förmedling av inhemska aktier och ETF-produkter högst 1 % till och med 31.8.2021.
 • Aktieanalyser 0 €: Aktie- och marknadsanalyser avgiftsfritt.
 • Förmåner som gäller försäkringssparande: Det kostar ingenting att öppna en försäkring, byta placeringsobjekt och överföra tillgångar. Det samlas OP-bonus för fondanknutna försäkringsbesparingar.

*Det samlas inte OP-bonus för fonden R2 Crystal och fondernas intstitutionsserier. 

OP-bonus

En ägarkund samlar OP-bonus utöver för besparingar och placeringar också för

 • lån
 • medel på konton
 • inköp som betalats med OP-Visas Credit-funktion
 • försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon.

Från och med 1.11.2020 samlas OP-bonus för:

 • bolån, banklån med säkerhet, studielån
 • spar- och placeringskonton
 • fonder och fondanknutna försäkringar
 • fakturor för skadeförsäkring

I och med ändringen 1.11.2020 samlas OP-bonus inte för:

 • insättningar på brukskonto
 • konsumentkrediter utan säkerhet (Flex-, Special-, Engångs- och Kontokredit)
 • OP:s avbetalningsfinansiering
 • inköp som betalats med OP-Visa Credit-funktionen, OP-Visa- och OP-Mastercard-kortens kreditsaldo med ränta

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

 

OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab.