OP-Växande Medelklass

Förmögenhet ur växande välstånd

Då medelklassen blir förmögnare i tillväxtekonomierna handlar det om mer än ett nytt kylskåp och löparskor i allt fler hem. Samtidigt som konsumtionsefterfrågan accelererar, stabiliseras företagens omvärld, vilket främjar förstärkningen av demokratin och minskar de politiska riskerna. Temafonden OP-Växande Medelklass erbjuder ett unikt, skräddarsytt sätt att placera i företag som drar nytta av hemmamarknadstrenderna i tillväxtekonomierna.

 • Placeringsobjekt är företag som drar nytta av den ekonomiska utvecklingen på tillväxtmarknaden och av att lokalbefolkningen blir förmögnare.
 • Tillväxten i tillväxtekonomierna baserar sig bland annat på det omfattande och växande befolkningsunderlaget, en gynnsam åldersstruktur samt på urbaniseringsutvecklingen.

 

Teckningsprovision Årlig förvaltningsprovision Inlösenprovision
0,75% 2,50% 0,75%

Ingen teckningsprovision tas ut för fortlöpande sparavtal. Det samlas OP-bonus för fondandelarna.

I motsats till den sega ekonomiska tillväxten i de västliga G7-länderna, förväntas den privata konsumtionen på tillväxtmarknaderna i fortsättningen växa i en betydligt snabbare takt. Före slutet av innevarande årtionde förväntas den privata konsumtionen enbart i BRIC-länderna – Brasilien, Ryssland, Indien och Kina – stå för så mycket som hälften av den totala tillväxten. Tillväxten ger de lokala företagen enorma möjligheter på tillväxtmarknaden. Det omfattande och växande befolkningsunderlaget i tillväxtekonomierna, den gynnsamma åldersstrukturen och den accelererande urbaniseringen stöder alla för sin del tillväxten.

OP-Växande Medelklass placerar globalt på aktiemarknaden i tillväxtländer i företag som drar nytta av den ekonomiska utvecklingen på tillväxtmarknaderna och i synnerhet av att lokalbefolkningen blir förmögnare. Fonden riktar placeringarna till sektorer vilkas konsumtionsnyttigheter och tjänster sannolikt gynnas av den strukturella tillväxten på lång sikt.

Placeringsfonder som placerar på tillväxtmarknaden är avsedda för placerare som strävar efter hög avkastning på marknader som expanderar kraftigt. Temafonden OP-Växande Medelklass är avsedd för placerare som vill delta på tillväxtmarknader där befolkningen blir förmögnare och konsumtionsvanorna förändras. Som motvikt till många lockande delfaktorer är det skäl för den som placerar i OP-Växande Medelklass att känna till de särdrag och risker som ansluter sig till tillväxtmarknaden. På tillväxtmarknaden är utgångspunkten alltid att riskerna är högre än på den utvecklade marknaden och fonden tar hög aktiv risk. Fondens värde kan variera avsevärt enligt marknadsläget och fondens värdeutveckling kan avvika från andra motsvarande fonder. Tillväxtekonomiernas konsumtionsefterfrågan är ett långsiktigt placeringstema och fonden rekommenderas i synnerhet för placerare som planerar att lösa in sin andel tidigast om sju år.

Läs portföljförvaltarens översikt på fondens finskspråkiga sidor.

OP-Växande Medelklass är en aktiefond som placerar sina tillgångar globalt i aktier i företag som noteras på tillväxtländernas aktiemarknader och som väntas gynnas av den ökade konsumtionsefterfrågan i tillväxtekonomierna. Fondens placeringar riktas till sektorer vilkas konsumtionsnyttigheter och tjänster sannolikt kommer att växa strukturellt på lång sikt.

Fonden placerar i regel via direkta aktieplaceringar. Fonden kan i sin placeringsverksamhet använda derivatinstrument för att säkra sig mot förändringar på marknaden och i valutakurser, ersätta direkta placeringar samt i övrigt främja en effektiv portföljförvaltning.

Fondens placeringsgrad kan variera så att minst 75 % och högst 100 % av fondens värde placeras på aktiemarknaden. Vanligen ligger aktievikten mellan 90 och 100 %.

Fondens tillgångar sprids i stor utsträckning på aktier i olika företag. Vanligen placerar fonden sina tillgångar i cirka 40 till 60 företags aktier, men antalet kan variera beroende på portföljförvaltarens bedömning.

Fondens portföljförvaltare fattar Fondens placeringsbeslut på basis av gällande marknadsbedömning. I fondens placeringsbeslut poängteras särskilt portföljförvaltarens bedömning av enskilda företag.

Fondens jämförelseindex är MSCI Emerging Markets TR Net. Fonden strävar med aktiv placering efter att på lång sikt nå en avkastning som är bättre än jämförelseindexet. Fonden tar i regel en avsevärt hög aktiv risk och kan avvika väsentligt från jämförelseindexets sammansättning, viktning och risknivå.

Läs mer om fondens ansvarsfull på fondens finskspråkiga sidor.

Tilläggsinformation Grundfakta, avkastning- och nyckeltal

Grundfakta

Portföljförvaltare
Fidelity International
Jämförelseindex
MSCI Emerging Markets TR Net
Begynnelsedag
05.02.2014
ISIN
FI4000076294
Andels-serie
Tillväxtandel
Fondens storlek
132 Meur
Andelens värde (20.04.)
158,49 EUR
Månadsöversikt
Ladda ner
Stadgar
Ladda ner
Basfakta för placerare
Ladda ner

Ackumulerad avkastning (19.04)

1mån 3mån 6mån 1 år 3 år p.a. 5 år p.a.
OP-Växande Medelklass A −2,35 % +0,94 % +14,43 % +30,58 % +1,19 % +5,26 %
Jämförelseindex - - - - - -

Årlig avkastning

2016 2017 2018 2019 2020 Fr årets början
OP-Växande Medelklass A +7,18 % +19,95 % −16,75 % +20,32 % −2,58 % +6,16 %
Jämförelseindex - - - - - -

Nyckeltal

Volatilitet 12 mån vola 12mån Sharpe 12 mån Duration
OP-Växande Medelklass A 17,34 % 1,79 -
Jämförelseindex - - -

Ägarkundens förmåner från och med 1.1.2021

 

 • Värdeandelskonto och förvar 0 €: Förvaring av inhemska och utländska aktier och ETF:er utan månadsavgift.
 • Köp och sälj fondandelar 0 €: Köp, sälj och byt nästan alla våra fonder utan kostnader och samla OP-bonus för fondsparandet.*
 • Rabatt på handeln med aktier: Förmedlingsprovision 0,17 % (minst. 7 €), handelskostnader för förmedling av inhemska aktier och ETF-produkter högst 1 % till och med 31.8.2021.
 • Aktieanalyser 0 €: Aktie- och marknadsanalyser avgiftsfritt.
 • Förmåner som gäller försäkringssparande: Det kostar ingenting att öppna en försäkring, byta placeringsobjekt och överföra tillgångar. Det samlas OP-bonus för fondanknutna försäkringsbesparingar.

*Det samlas inte OP-bonus för fonden R2 Crystal och fondernas intstitutionsserier. 

OP-bonus

En ägarkund samlar OP-bonus utöver för besparingar och placeringar också för

 • lån
 • medel på konton
 • inköp som betalats med OP-Visas Credit-funktion
 • försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon.

Från och med 1.11.2020 samlas OP-bonus för:

 • bolån, banklån med säkerhet, studielån
 • spar- och placeringskonton
 • fonder och fondanknutna försäkringar
 • fakturor för skadeförsäkring

I och med ändringen 1.11.2020 samlas OP-bonus inte för:

 • insättningar på brukskonto
 • konsumentkrediter utan säkerhet (Flex-, Special-, Engångs- och Kontokredit)
 • OP:s avbetalningsfinansiering
 • inköp som betalats med OP-Visa Credit-funktionen, OP-Visa- och OP-Mastercard-kortens kreditsaldo med ränta

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

 

OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab.