KURSER OCH MARKNADER / VERKTYG

Konjunkturindikatorer

Konsumentförtroende

Konsumentförtroendet beskriver vad konsumenterna anser om sin ekonomi. Indexet visar exempelvis hur sysselsättningen och inflationen påverkar konsumenterna.

Källa: EU-kommissionen (Finlands Bank)

Industriförtroende

Industriförtroendet beskriver vad företagen anser om sin situation. Indexet beskriver läget i orderböckerna och kapacitetsutnyttjandegraden.

Källa: EU-kommissionen (Finlands Bank)

Inflation

Inflation eller årlig förändring i konsumentpriserna. Inflationen beskriver prisutvecklingen för produkter och tjänster som hushåll köper i Finland.

Källa: Statistikcentralen, månatligen

BNP

BNP eller bruttonationalprodukten är ett mått för totalproduktionen i samhällsekonomin. BNP anger penningvärdet på de slutprodukter som producerats inom landet. I diagrammet visas mätarens förändringsprocent jämfört med värdet under motsvarande kvartal föregående år. En stigande kurva beskriver att samhällsekonomin växer, en sjunkande kurva att den ekonomiska tillväxten avtar (recession), negativa värden beskriver att den ekonomiska tillväxten har avstannat (depression).

Källa: Statistikcentralen, förändring per kvartal i %

Bostadspriser

Prisindexet för bostäder beskriver den procentuella förändringen i nominella priser på bostäder i gamla våningshus från startdatum (år 2005 = 100). Förändring i glidande 12 mån. beskriver den procentuella årliga förändringen i nominella och reella priser. Förändringen i realpriser fås då man i förändringen i nominella priser beaktar inflationens inverkan.

Källa: Statistikcentralen, per kvartal

Inkomstnivåindex

Löneutvecklingen för löntagare för regelbunden arbetstid (år 2000 = 100). I indexet ingår också poster av engångsnatur såsom resultatpremier. Löner som utbetalats för övertid ingår inte. Förändring i glidande 12 mån. beskriver den procentuella årliga förändringen i nominella löner. Förändringen i reallöner fås då man i förändringen i nominella löner beaktar inflationens inverkan.

Källa: Statistikcentralen, per kvartal

Arbetslöshet

Arbetslöshetsgraden är de arbetslösas procentuella andel av arbetskraften i åldern 15?74 år. Arbetskraften är summan av sysselsatta och arbetslösa i åldern 15?74 år.

Källa: Statistikcentralen, månatligen

Råvaror

På sidan visas tillgängliga råvarupriser (guld, olja, el, osv.)

Källa: IDMS, dagligen

Bytesbalans

Bytesbalansen är skillnaden mellan löpande utgifter och intäkter vid affärer med utlandet inom en viss tidsperiod. Om bytesbalansen är positiv, dvs. visar överskott betyder det att landet i sina affärer med utlandet har fått mer intäkter än vad landet samtidigt har betalat i avgifter till utlandet. Ett överskott i bytesbalansen minskar nettoskulden i samhällsekonomin.

Månadsvärdena visar säsongvariationerna. 12 månaders glidande summa beskriver förändringen på längre sikt och anger också den kumulativa årliga summan i bytesbalansen.

Bytesbalansen (både intäkter och utgifter) jämförs ofta med bruttonationalprodukten. För Finlands del har det glidande 12 månaders relationstalet under de senaste åren varit cirka 4 %, vilket kan anses vara ett gott värde i internationell jämförelse.

Källa: Finlands Bank, månatligen

Handelsbalans

Handelsbalansen är skillnaden mellan varuexporten och varuimporten vid en viss tidpunkt.

Källa: Finlands Bank, månatligen

Värdepappersplaceringar

Balansen i värdepappersplaceringar anger de placeringar som utländska placerare har gjort i Finland (skuld) och de placeringar som finländska placerare har gjort i utlandet (fordran). Nettosumman av dessa (fordringar ? skulder) anger riktningen i kapitalrörelsen. Nettosumman har länge varit negativ, dvs. de placeringar som utländska placerare har gjort i Finland har varit större än de placeringar som finländska placerare har gjort i utlandet.

Nettoexporten beskriver utvecklingen i placeringsflödet under observationsmånaden. Då skuldbeloppet minskar, betyder det att utländskt kapital återförs till utlandet. Det här har varit trenden på sistone.

I ändringen i värdet på placeringsbeståndet ingår också ändringar i marknadspriserna. Då kurserna sjunker minskar också värdet på beståndet.

I statistikföringen ingår aktier, masslån och penningmarknadsinstrument, också som placeringar via fonder.

Källa: Finlands Bank, månatligen

Inlåningsstock

I siffrorna ingår insättningar i euro både från inhemska och utländska källor. I hela inlåningsstocken ingår samtliga insättningar som mottagits. I hushållens inlåningsstock har inräknats de insättningar som gjorts av hushåll, lantbruksföretagare och näringsidkare. I företagens inlåningsstock ingår insättningar som gjorts av offentliga och privata företag samt bostadssammanslutningar.

Källa: Finlands Bank, månatligen

Oreglerade fordringar

Oreglerade fordringar innebär avtalsbrott. Om räntan på en fordran har varit förfallen eller obetald i 90 dagar, ska hela kapitalet antecknas som oreglerat.

Källa: Finansinspektionen