OP PlaceringsPlus Hälsa XIII/2019

OP PlaceringsPlus Hälsa XIII/2019 är en cirka femårig diversifierad placering i utvecklingen av aktie-kurserna hos sju hälsovårdsföretag. Företagen vilkas aktier utgör lånets underliggande tillgång är GlaxoSmithKline PLC, Sanofi, Bayer AG, Novartis AG, Roche Holding AG, AbbVie INC och Takeda Pharmaceutical CO LTD.

Varför placera i lånet OP PlaceringsPlus Hälsa XIII/2019?

Då befolkningen i framtiden blir äldre och förmögnare ökar efterfrågan på hälsotjänster, vilket skapar utmärkta affärsrörelsemöjligheter för företagen inom den här branschen. Människorna intresserar sig för sin hälsa när de blir äldre och de är också redo att satsa på sitt välmående. Dessutom ökar efterfrågan på läkemedel och hälsovårdstjänster då inkomstnivån stiger och välfärdssjukdomarna som t.ex. diabetes blir vanligare. Läkemedelsindustrin söker tillväxt på de utvecklade marknaderna framför allt med patentskyddade specialmediciner för en viss sjukdom såsom t.ex. cancermediciner, medan tillväxten på tillväxtmarknaderna är mer utbredd till följd av den ökade efterfrågan på i synnerhet generiska mediciner.

Den årliga tillväxttakten i läkemedelsutgifterna uppskattas under de följande åren globalt vara inne på en god tillväxttakt på cirka 3–6 procent. Tillväxtutsikterna för läkemedelsförsäljningen är goda särskilt på tillväxtmarknaderna där läkemedelsutgifterna uppskattas öka med en årstakt på 5–8 procent då befolkningsmängden ökar och inkomstnivån stiger. I de utvecklade länderna uppskattas läkemedelsutgifterna växa bra särskilt i Förenta staterna (4–7 %). Det omfattande geografiska tillväxtunderlaget för läkemedelsförsäljningen minskar läkemedelsföretagens risker och riskerna som förknippas med enskilda målmarknader.

Företagen som utgör underliggande tillgång representerar globala läkemedelsföretag på bred front och erbjuder en god spridning såväl geografiskt som inom branscher som i stor utsträckning gynnas av tillväxttrenderna inom läkemedelsindustrin och hälsovårdstjänsterna. Läkemedels- och hälsoindustrin ses ofta också som en defensiv bransch, eftersom t.ex. förändringarna i den ekonomiska cykeln inte värst mycket påverkar efterfrågan på läkemedel.

Åtta företag som underliggande tillgång:
GlaxoSmithKline
Sanofi
Bayer
Novartis
Roche Holding
AbbVie
Takeda

Emittent OP Företagsbanken Abp
Underliggande tillgång Aktiekorg med 7 företag
Lånetid 29.1.2020 - 14.2.2025
Teckningstid 11.12.2019 - 24.1.2020
Emissionkurs 100 %
Avkastningskoefficient 160 % (preliminärt, minst 145 %)
Säkerhet Ingen säkerhet
Återbetalningsbel På återbetalningsdagen betalas till värdeandelsinnehavarna minst 75 % av lånets nominella kapital och den eventuella gottgörelsen
 

Hur den eventuella gottgörelsen som betalas till placeraren räknas ut:

Den gottgörelse som betalas till placeraren beror på värdeförändringen i aktiekorgen multiplicerad med avkastningskoefficienten. Värdeförändringen i aktiekorgen räknas som den procentuella förändringen i aktiekorgens startvärde (bestämningsdag 29.1.2020) och slutvärde (bestämningsdag 29.1.2025). Enligt lånevillkoren beaktas högst 30 % av den positiva relativa värdeförändringen i aktiekorgen. Avkastningskoefficienten är preliminärt 160 % (minst 145 %). Om värdeförändringen hos den aktiekorg som avses i lånevillkoren är negativ eller noll 29.1.2025, finns ingen gottgörelse att betala.

Om värdeförändringen i aktiekorgen är negativ, återbetalas lånets nominella kapital med avdrag för beloppet av den negativa värdeförändringen, men så att minst 75 % av det nominella kapitalet betalas till placeraren på förfallodagen, dock med beaktande av emittentrisken. Då lider placeraren en kapitalförlust enligt utvecklingen hos den underliggande tillgången så att den andel av det nominella kapitalet som återbetalas ligger i intervallet mellan 75 % och under 100 %.

Om lånet hålls till återbetalningsdagen och ingen gottgörelse att betala uppkommer, och minst 75 % av lånets nominella belopp betalas till placeraren, är den effektiva avkastningen på lånet förlustbringande maximalt 5,54 % p.a. på grund av den negativa utvecklingen hos den underliggande tillgången.

Emittenten av obligationslånet (den strukturerade produkten) är OP Företagsbanken Abp. Andelsbankerna fungerar teckningsställen utöver OP Företagsbanken.