Ändringar i beskattningen från och med 1.1.2020

Riksdagen har 13.3.2019 godkänt lagändringen enligt vilken beskattningen av sparlivförsäkringar och kapitaliseringsavtal ändras från och med 1.1.2020.

Lagändringen påverkar partiella återköp av sparbeloppet. Av det belopp som tas ut betraktas från och med 1.1.2020 som skattepliktig kapitalinkomst den relativa andel som motsvarar avkastningens andel av sparbeloppet vid betalningstidpunkten. Som avkastning på en sparlivförsäkring anses fortfarande den del av försäkringens sparbelopp som överstiger beloppet av försäkringspremierna.

Det ovan nämnda gäller på motsvarande sätt också ett företags kapitaliseringsavtal, där avkastningen beskattas enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet.

Exempel:

Partiellt uttag av sparbelopp från försäkring före 1.1.2020

  • Försäkringstagaren kan ta ut sparbelopp från försäkringen utan att beskattningen realiseras, om uttaget riktar sig till kapitalet. Till den del uttaget riktar sig till avkastningen, beskattas den som kapitalinkomst.
    • T.ex.: Besparingarna i en försäkring uppgår till 10 000 euro, av vilket 5 000 euro är kapital och 5 000 euro är avkastning. Om man från försäkringen tar ut 1 000 euro, är det i sin helhet kapital och ingen skatt tas ut för uttaget. 
    • T.ex.: Besparingarna i en försäkring uppgår till 10 000 euro, av vilket 5 000 euro är kapital och 5 000 euro är avkastning. Om man från försäkringen tar ut 6 000 euro, är 5 000 euro av det kapital och 1 000 euro avkastning, som beskattas som kapitalinkomst.

Partiellt uttag av sparbelopp efter 1.1.2020

  • Vid ett partiellt uttag riktar sig uttaget alltid till både kapitalet och avkastningen. Avkastningen beskattas som kapitalinkomst.
    • T.ex.: Besparingarna i en försäkring uppgår till 10 000 euro, av vilket 5 000 euro är kapital och 5 000 euro är avkastning. Om man från försäkringen tar ut 1 000 euro, är 500 euro av det kapital och 500 euro avkastning, som beskattas som kapitalinkomst.
    • T.ex.: Besparingarna i en försäkring uppgår till 10 000 euro, av vilket 5 000 euro är kapital och 5 000 euro är avkastning. Om man från försäkringen tar ut 6 000 euro, är 3 000 euro av det kapital och 3 000 euro avkastning, som beskattas som kapitalinkomst.

En försäkring som upphör förlustbringande

Lagändringen påverkar också beskattningen av försäkringar som upphör förlustbringande efter 1.1.2020. Om en försäkring upphör förlustbringande, dvs. om det sparbelopp som tas ut från försäkringen under hela försäkringstiden blir mindre än det kapital som placerats i försäkringen, får förlusten dras av från andra skattepliktiga kapitalinkomster det år försäkringen upphör och under de följande 10 åren.

Exempel:

Förlustbringande försäkring som avslutas före 1.1.2020

Om en försäkring upphör förlustbringande, dvs. om det sparbelopp som tas ut från försäkringen blir mindre än det kapital som placerats i försäkringen, får förlusten inte dras av från andra skattepliktiga kapitalinkomster.

Förlustbringande försäkring som avslutas efter 1.1.2020

Om en försäkring upphör förlustbringande, får förlusten dras av från andra skattepliktiga kapitalinkomster det år försäkringen upphör och under de följande 10 åren.

På motsvarande sätt är förlusten av ett företags kapitaliseringsavtal avdragsgill från inkomsterna från den förvärvskälla vars medel avtalet gäller.