Vi betalar räntorna på Avkastningsandelarna för 2019 8.2.2021

Vi betalar räntorna på Avkastningsandelarna för 2019 till de kunder som äger Avkastningsandelar på måndag 8.2.2021. Vi följer Europeiska centralbankens (ECB) rekommendation i vinstutdelningen.

ECB uppdaterade 15.12.2020 sin rekommendation, där bankerna uppmanas att vara ytterst försiktiga med betalningen av vinstutdelningar eller helt och hållet avstå från vinstutdelning fram till 30.9.2021. Enligt rekommendationen kan bankerna betala vinstutdelning om beloppet som betalas är högst 15 procent av resultatet efter skatt för åren 2019–2020. I enlighet med rekommendationen har vi diskuterat vinstutdelningsnivån med ECB:s tillsynsgrupp, och vi betalar räntorna på Avkastningsandelarna för 2019 den 8.2.2021 till de kunder som äger Avkastningsandelar. Räntan som betalas är 3,25 % i enlighet med det ursprungliga avkastningsmålet. Beloppet av räntor som betalas på Avkastningsandelarna (97 miljoner) överstiger inte ECB:s rekommendation om högsta gräns för vinstutdelning.  

Syftet med ECB:s rekommendation är att trygga bankernas förmåga att stödja realekonomin genom att finansiera företag och hushåll och på så sätt lindra effekterna av coronakrisen. Vi är en av de mest solida bankerna i Europa, och vår CET1-kapitaltäckning var vid slutet av september 2020 18,3 procent och därmed stark. Vi är en ansvarsfull aktör och följer ECB:s rekommendationer.

Information om betalningen av räntorna för 2020

ECB:s rekommendation gäller åtminstone fram till 30.9.2021 och omfattar även räntorna på Avkastningsandelarna för 2020. På basis av den gällande rekommendationen skulle räntorna för 2020 kunna betalas tidigast i oktober 2021, om inte ECB förlänger giltighetstiden för rekommendationen eller ändrar dess innehåll. Vi informerar om saken separat när ECB:s rekommendationer medger det.  

Andelsbankens Avkastningsandel 

Avkastningsandelen är ett långfristigt egetkapitalinstrument för andelsbankens ägarkunder, dvs. en placering i den egna andelsbanken. Avkastningsandelens årliga avkastningsmål för 2019 var 3,25 procent. 

Vi informerar ännu separat de kunder som äger Avkastningsandelar om saken.