Information om räntorna på Avkastningsandelarna för 2020

ECB:s rekommendation om vinstutdelning gäller åtminstone fram till 30.9.2021 och omfattar således även räntorna på Avkastningsandelarna för 2020.

ECB uppdaterade 15.12.2020 sin rekommendation, där bankerna uppmanades att vara ytterst försiktiga med betalningen av vinstutdelningar eller helt och hållet avstå från vinstutdelning fram till 30.9.2021. Enligt rekommendationen kan bankerna betala vinstutdelning om beloppet som betalas är högst 15 procent av resultatet efter skatt för åren 2019–2020.

På basis av den gällande rekommendationen kan vi betala räntorna för 2020 tidigast i oktober 2021, om inte ECB förlänger giltighetstiden för rekommendationen eller ändrar dess innehåll. Vi informerar om läget för räntebetalningen så fort ECB:s rekommendationer medger det.

Syftet med ECB:s rekommendation är att trygga bankernas förmåga att stödja realekonomin genom att finansiera företag och hushåll och på så sätt lindra effekterna av coronakrisen. Vi är en av de mest solida bankerna i Europa, och vår CET1-kapitaltäckning var vid slutet av september 2020 18,3 procent och därmed stark. Vi är en ansvarsfull aktör och följer ECB:s rekommendationer.

Vi betalade räntorna för 2019 den 8 februari 2021

Vi betalade räntorna på Avkastningsandelarna för 2019 den 8 februari 2021 till de kunder som äger Avkastningsandelar. Vid vinstutdelningen iakttog vi Europeiska centralbankens (ECB) rekommendation och beloppet av räntor som betalades på Avkastningsandelarna (97 miljoner) översteg inte ECB:s rekommendation om högsta gräns för vinstutdelning. Räntan som betalades var 3,25 % i enlighet med det ursprungliga avkastningsmålet.

Andelsbankens Avkastningsandel 

Avkastningsandelen är ett långfristigt egetkapitalinstrument för andelsbankens ägarkunder, dvs. en placering i den egna andelsbanken. Avkastningsandelens årliga avkastningsmål för 2020 var 3,25 procent.