Fonden OP-Alternative Portfolio hade vid årsskiftet samlat rekordartade 70 miljoner euro

Den nya fonden OP Alternative Portfolio, som lanserades på hösten och som placerar i alternativa placeringsobjekt, fortsatte att växa kraftigt under slutet av året. Fondkapitalet uppgår nu redan till 190 miljoner och fonden placerar sina tillgångar i alla alternativa tillgångsklasser.

Alternativa tillgångsklasser är till exempel realegendom såsom fastigheter, infrastruktur, skog, odlingsmark, onoterade aktier, direkt kreditgivning och olika hedgefondstrategier. De alternativa placeringarna förbättrar fondens spridning och minskar värdefluktuationerna. I tider av låg avkastning erbjuder sådana fonder som OP-Alternative Portfolio nya avkastningskällor för placerarna.  

OP-Alternative Portfolio erbjuder placerarna möjlighet att placera i tillgångsklasser som traditionellt varit tillgängliga endast för storplacerare.  

- Just nu är de alternativa placeringarna särskilt intressanta. Placerarna är i första hand ute efter alternativ till de traditionella aktie- och räntemarknaderna. Den framgång som den nya, bland annat för privatpersoner avsedda fonden OP-Alternative Portfolio har nått, visar att våra kunder är intresserade av bättre avkastning än ränteavkastning och lägre volatilitet än aktievolatilitet, säger Tuomas Virtala, som är verkställande direktör för kapitalförvaltningen vid OP Företagsbanken.

OP Gruppens portföljförvaltare har bedrivit omfattande och långvarigt samarbete med internationella fonder och andra marknadsaktörer. Placeringsobjekten väljs via en systematisk placeringsprocess och besluten fattas efter noga övervägande. Till fonden väljs de bästa internationella fonderna med tanke på avkastningsförväntning, risknivå och spridning. Fonderna som väljs ska också uppfylla våra kriterier för ansvarsfull placering.

- De klart ökade teckningarna i OP-Alternative Portfolio gör det möjligt att placera i nya och intressanta objekt. I och med de nya teckningarna har vi fortsatt att bygga upp portföljen och koncentrerat oss speciellt på infrastruktur, onoterade aktier och lån globalt samt på fastighetsplaceringar i Europa, säger portföljförvaltare Petri Venäläinen.