OP Gruppen har satsat kraftigt på bekämpning av ekonomisk brottslighet i många år

Ekonomisk brottslighet och ökad reglering har satt allt större press på finansbranschen under de senaste åren. OP Gruppen förbinder sig att garantera sina kunders och samhällets säkerhet genom att kontinuerligt bekämpningen av ekobrott.

OP Gruppen tar bekämpning av ekonomisk brottslighet på största allvar och har i flera år satsat på utveckling av processer, tillvägagångssätt, intern kontroll och system.

OP Gruppens ICT- och personalinvesteringar inriktade på bekämpning av ekobrott har mångdubblats under de senaste åren. För närvarande arbetar nästan 500 experter med bekämpning av ekobrott bara i OP Gruppens centralinstitut. Även andelsbankernas personal spelar en viktigt roll genom att upprätthålla kunduppgifter och identifiera tvivelaktiga affärstransaktioner. Alla anställda i OP Gruppen deltar regelbundet i utbildningar som behandlar identifiering och rapportering av tvivelaktiga transaktioner.

Myndigheterna övervakar bankernas verksamhet

Efter finanskrisen tog Europeiska centralbanken (ECB) över tillsynen av de största europeiska bankgrupperna. Dessutom ansvarar Finansinspektionen för den nationella banktillsynen i Finland.

Denna tillsyn sker fortlöpande genom daglig kontakt mellan banken och tillsynsmyndigheten. Förutom den fortlöpande tillsynen genomför ECB och Finansinspektionen även bankspecifika granskningar. År 2022 genomförde Finansinspektionen till exempel en granskning fokuserad på förhindrande av penningtvätt som en del av sin normala tillsyns- och kontrollverksamhet. Granskningen inriktades på OP Företagsbanken Abp, Etelä-Karjalan Osuuspankki och Åbonejdens Andelsbank.

I sin granskning gjorde Finansinspektionen inga observationer som vittnade om penningtvätt, men påpekade att det finns utvecklingsbehov i OP Gruppens processer. Observationerna från tillsynsmyndigheten har delvis korrigerats och åtgärder för att korrigera samtliga observationer pågår.