OP är aktiv ägare i sina fonder – under början av 2022 deltog vi i 1160 bolagsstämmor

OP utövar aktivt sina rättigheter som aktieägare i sina fonder. Det gör vi för att uppmuntra målbolagen till en mer hållbar verksamhet. I vår färska rapport om aktivt ägande kan du läsa hur vi har utövat våra rättigheter som aktieägare under början av 2022.

Vi beaktar inte hållbarheten bara i placeringsbesluten, utan för oss som en ansvarsfull placerare är det också viktigt att vara en aktiv ägare. Det innebär i praktiken att vi som placerare vill utöva våra ägarrättigheter, såsom en aktieägares rätt att rösta vid bolagsstämman. Det gör vi för att uppmuntra placeringsobjekten, alltså bolagen, till att bedriva en mer hållbar och ansvarsfull verksamhet.

OP-fonderna har utövat sin rösträtt på utländska bolagsstämmor alltsedan 2017 samt deltagit i finländska stämmor sedan 2010. Vi rapporterar om vår röstningsaktivitet och offentliggör uppgifter om de bolagsspecifika omröstningarna i vår färska rapport om aktivt ägande. Via den här länken kommer du till rapporten (på finska).

– Under början av 2022 deltog vi i sammanlagt 1160 bolagsstämmor såväl i utlandet som i Finland. Våren 2022 ökade antalet klimatrelaterade förslag från aktieägarna ytterligare jämfört med föregående stämmosäsong, alltså 2021. Av hållbarhetstemana är klimatet klart det tema som mest diskuteras på bolagsstämmorna, säger OP:s ledande ESG-expert Annika Esono Manninen.

Det var inte bara klimatteman som behandlades på bolagsstämmorna. På föredragningslistorna fanns även ämnen såsom risker i samband med upphandlingskedjor och relaterad riskhantering, humankapitalet, styrelsesammansättningen och framför allt könsfördelningen och den etniska representativiteten i styrelsen samt ersättningar till ledningen.