Kallelse till andelsstämma

Ägarkunderna i Andelsbanken för Åland kallas till ordinarie andelsstämma onsdagen den 24 april 2019 kl. 14.00 på Alandica Kultur och Kongress, Strandgatan 33, Mariehamn.

Ärenden

  1. Ärenden som enligt 14 § i stadgarna ska behandlas på ordinarie andelsstämma.
  2. Ändring av bankens stadgar
  3. Val av två ledamöter till bankens nomineringskommitté.

Förslag till vinstutdelning

Styrelsen föreslår att ränta betalas enligt följande för år 2018: a) 3,25 % på avkastningsandelarna och b) ingen ränta på medlemsandelarna.

Arvodesärenden

Nomineringskommittén föreslår att förvaltningsrådets ordförande erhåller ett årsarvode om 7 700 € och att förvaltningsrådets övriga ledamöter erhåller ett sammanträdesarvode om 260 €, samtliga arvoden jämte resekostnadsersättning. Nomineringskommittén föreslår att revisorerna får ersättning enligt räkning.

Val till förvaltningsrådet

Nomineringskommittén föreslår att antalet förvaltningsrådsledamöter ska vara 15 st.

Nomineringskommittén föreslår att Marcus Eriksson, Karl-Johan Henriksson, Birgitta Lundin och Göran Mattsson återväljs för en ny mandatperiod samt att Åsa Mattsson, ekonomichef från Lumparland, väljs till ny ledamot i förvaltningsrådet.

Mandattiden för Brage Wilhelms upphör vid andelsstämman p.g.a. åldersbegränsningen i 16 § i bankens stadgar.

Den som är ägarkund i banken har rätt att föreslå andra kandidater till förvaltningsrådet genom att lämna skriftligt meddelande därom till banken, Köpmansgatan 2, Mariehamn, senast den 17 april 2019 kl. 16.15.

Val av revisor

Nomineringskommittén föreslår att revisionssammanslutningen KPMG Oy Ab väljs till ordinarie revisor med CGR Kari Niukko som huvudansvarig revisor. Det föreslås att ingen revisorssuppleant väljs.

Nya stadgar

Styrelsen föreslår att andelsstämman antar nya stadgar för banken vars huvudsakliga innehåll är följande:

(a) Förvaltningsrådets revisionsutskott slopas. I stället kan styrelsen kan välja en revisionskommitté.

(b) Medlem har inte rätt till återbetalning av avkastningsandelar vid ändring av bolagsform, fusion eller annat företagsarrangemang som beror på beslut från resolutionsmyndighet. I stället fås andelar eller aktier i det övertagande bolaget.

(c) Förtydligande av bestämmelserna om verkställande direktörens ställföreträdare. Det tydliggörs att ställföreträdare inte alltid behöver väljas och att centralinstitutet ska i vissa fall höras innan en ställföreträdare väljs.

Handlingar

Bokslutet, verksamhetsberättelsen, förvaltningsrådets utlåtande däröver, revisionsberättelsen och styrelsens förslag till nya stadgar publiceras senast en vecka före stämman på adressen www.op.fi/aland. Handlingarna läggs också fram på bankens kontor under samma tid.

Anmälan

För att underlätta de praktiska förberedelserna ombeds den som avser delta i andelsstämman anmäla sig på adressen

eller per telefon 040 647 3087 senast den 17 april 2019.

Mariehamn den 4 april 2019
Styrelsen