Kallelse till ordinarie andelsstämma 21.4.2022

Ägarkunderna i Andelsbanken för Åland kallas till ordinarie andelsstämma torsdagen den 21 april 2022 kl. 12:00 på Alandica Kultur och Kongress, Strandgatan 33, Mariehamn.

Ärenden

Vid andelsstämman behandlas de ärenden som anges i 14 § i stadgarna samt val av två ledamöter till nomineringskommittén.

Beslutsförslag

Nomineringskommittén föreslår att advokat Dan Karlsson väljs till ordförande för andelsstämman.

Styrelsen föreslår att det för år 2021 betalas 3,25 % ränta på avkastningsandelarna.

Nomineringskommittén föreslår oförändrade arvoden: Förvaltningsrådets ordförande 7 700 €/år och förvaltningsrådets övriga ledamöter 280 €/möte, samtliga jämte resekostnadsersättning. Revisorerna föreslås få arvode enligt räkning.

Nomineringskommittén föreslår att förvaltningsrådet ska bestå av 13 ledamöter och att ledamöterna Marcus Eriksson, Karl-Johan Henriksson, Birgitta Lundin, Göran Mattsson och Åsa Mattsson omväljs för en mandatperiod till andelsstämman 2025. Mandatperioden fortsätter till andelsstämman 2023 för ledamöterna Agneta Erlandsson-Björklund, Johanna Boijer-Svahnström, Henrik Nordström och Tor-Erik Söderlund och till andelsstämman 2024 för ledamöterna Ronny Eriksson, Thommy Fagerholm, Lena Klingberg och Dick Sirén. En ägarkund har rätt att föreslå val av andra ledamöter till förvaltningsrådet. Sådant förslag bör lämnas skriftligen till bankens kontor, Köpmansgatan 2, Mariehamn och vara banken till handa senast 14 april 2022 kl. 12:00.

Styrelsen föreslår att revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Oy väljs till ordinarie revisor med CGR Lauri Kallaskari som huvudansvarig revisor. Ingen revisorssuppleant föreslås bli vald.

Bokslutet, verksamhetsberättelsen, förvaltningsrådets utlåtande, och revisionsberättelsen publiceras på bankens hemsida, www.op.fi/aland.

Deltagande i andelsstämman

Rätt att delta i andelsstämman har den som är ägarkund vid tidpunkten för andelsstämman.

Ett ombud får med avvikelse från stadgarna företräda högst tre ägarkunder i enlighet med lag 375/2021 (undantagslagen). Ett ombud kan enligt undantagslagen företräda högst 1/10 av det sammanlagda röstetal som är företrätt vid andelsstämman.

De personer som avser delta i andelsstämman ombeds anmäla sig för att underlätta de praktiska förberedelserna på telefon 010 257 2901 eller e-post andelsbanken.for.aland@op.fi senast 14 april 2022 kl 12:00. Du kan även anmäla dig på: www.lyyti.in/andelsstamma2022

 

Servering efter stämman.

Mariehamn den 4 april 2022
Styrelsen.