Kallelse till ordinarie andelsstämma för Andelsbanken för Åland

Medlemmarna i Andelsbanken för Åland kallas till ordinarie andelsstämma måndagen den 15 juni 2020 kl. 09.00 på Alandica Kultur och Kongress, Strandgatan 33, Mariehamn.

Ärenden

Vid stämman behandlas de ärenden som enligt stadgarna ankommer på den ordinarie andelsstämman samt val av två ledamöter till nomineringskommittén och styrelsens förslag till nya stadgar.

Styrelsen föreslår att 3,25 % ränta betalas på avkastningsandelarna och att ingen ränta betalas på medlemsandelarna. Räntan utbetalas, enligt rekommendation av Europeiska centralbanken samt Finansinspektionen, tidigast i oktober 2020 förutsatt att styrelsen har konstaterat att förutsättningarna för utbetalning uppfylls. 

Nomineringskommittén föreslår att förvaltningsrådets ordförande får årsarvode om 7 700 € och att förvaltningsrådets övriga ledamöter får mötesarvode om 280 €, samtliga jämte resekostnadsersättning. Styrelsen föreslår att revisorerna får ersättning enligt räkning.
Nomineringskommittén föreslår att förvaltningsrådet ska bestå av 15 ledamöter och att ledamöterna Tom Björkman, Johanna Boijer-Svahnström, Agneta Erlandsson-Björklund, Henrik Nordström och Tor-Erik Söderlund väljs om för en mandatperiod om tre år. Mandatperioden fortgår till andelsstämman 2021 för ledamöterna Ronny Eriksson, Thommy Fagerholm, Johnny Karlström, Lena Klingberg och Dick Sirén och till andelsstämman 2022 för ledamöterna Marcus Eriksson, Karl-Johan Henriksson, Birgitta Lundin, Göran Mattsson och Åsa Mattsson. Medlem har rätt att föreslå val av andra ledamöter till förvaltningsrådet. Sådant förslag bör lämnas till bankens kontor, Köpmansgatan 2, Mariehamn och vara banken till handa senast den 8 juni 2020 klockan 16.00.

Styrelsen föreslår att revisionssammanslutningen KPMG Oy Ab väljs till ordinarie revisor med CGR Kari Niukko som huvudansvarig revisor. Ingen revisorssuppleant föreslås bli vald.

Styrelsen föreslår att det antas nya stadgar för banken. Förslagets huvudsakliga innehåll:

  • Det maximala antalet avkastningsandelar höjs till 300 000 st (30 miljoner euro).
  • Styrelsen ges rätt att besluta att medlemmarna kan delta i andelsstämman på distans per post eller genom datakommunikation eller andra tekniska hjälpmedel. I stämmokallelse ska information ges om möjligheten till distansdeltagande.
  • Bestämmelserna om mandatperioden vid fyllnadsval till förvaltningsrådet förtydligas.
  • Bestämmelserna om närståendelån och placeringar i närståendeföretag preciseras.
  • Därutöver görs tekniska och språkliga justeringar.

Bokslutet, verksamhetsberättelsen, förvaltningsrådets utlåtande, revisionsberättelsen och styrelsens förslag till nya stadgar publiceras på bankens webbsidor www.op.fi/aland.

Åtgärder med anledning av coronaviruset

Personer med symptom på luftvägsinfektion bör inte delta i stämman enligt smittskyddsmyndigheternas anvisningar. Personer som hör till en riskgrupp avråds från att delta i stämman. Banken rekommenderar att medlemmarna företräds av ombud för att minska antalet deltagare.

Ingen servering efter stämman.

Deltagande

Styrelsen har med stöd av lag 290/2020 (undantagslagen) fattat följande beslut.

Medlem som deltar i stämman ska anmäla sig senast måndagen den 8 juni 2020 klockan 16.00. Av anmälan ska framgå om personen deltar personligen eller via ombud. Den som inte anmält sig inom tidsfristen har inte rätt att delta i stämman. Anmälan till stämman kan göras genom e-post till andelsbanken.for.aland@op.fi eller per telefon på numret 0408653929. 

Ett ombud får med avvikelse från stadgarna företräda högst tre medlemmar. Vid en omröstning som ordnas vid andelsstämman är det sammanlagda röstetalet för de företrädare som företräds av ett och samma ombud högst en tiondel av det sammanlagda röstetalet för de vid stämman företrädda företrädarna.

Mariehamn den 26 maj 2020

Styrelsen