Meddelande till medlemmarna i Mellersta Österbottens Andelsbank

Medlemmarna i Mellersta Österbottens Andelsbanks meddelas att ordinarie fullmäktigesammanträde hålls 13.4.2021 kl. 18.30 i Mellersta Österbottens Andelsbanks möteslokal, adress Storgatan 6, 67100 Karleby. Vid fullmäktigesammanträdet behandlas utöver de ärenden som enligt stadgarna ska behandlas vid ordinarie fullmäktigesammanträde Mellersta Österbottens Andelsbanks styrelses förslag till att ändra stadgarna.

Styrelsens beslut baserar sig på lagen om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin (nedan Undantagslagen).

Mellersta Österbottens Andelsbanks styrelse har vid sitt sammanträde 9.2.2021 fastställt 8.4.2021 som sista datum för en fullmäktigeledamot att anmäla om deltagandet sker på mötesplatsen, med hjälp av datakommunikation eller företrädd av en an-nan fullmäktigeledamot med fullmakt.  En förhandsanmälan är en förutsättning för deltagande i sammanträdet. 

En fullmäktigeledamot har med stöd av undantagslagen rätt att med fullmakt företräda högst tre (3) andra ledamöter. Vid en eventuell omröstning som ordnas vid sammanträdet kan det sammanlagda röstetalet för de fullmäktigeledamöter som företräds av ett och samma ombud vara högst en tiondel (1/10) av det sammanlagda röstetalet för de vid sammanträdet företrädda fullmäktigeledamöterna. 

Det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till ändring i stadgarna:

Det centrala innehållet i ändringarna som ska göras i stadgarna är följande:

13 § Fullmäktigesammanträden

  • förordnandet om att fullmäktigesammanträdet endast i ett enskilt fall kan hållas på någon annan ort i Finland än på andelsbankens hemort slopas och ett tillägg om att platsen för sammanträdet ska finnas inom andelsbankens verksamhetsområde läggs till 
  • ett förordnande om styrelsens rätt att besluta att en förhandsanmälan senast på den sista anmälningsdagen är en förutsättning för deltagande i sammanträdet läggs till.
  • ett förordnande om att deltagande i ett sammanträde med datakommunikation eller med andra tekniska hjälpmedel alltid förutsätter en förhandsanmälan till sammanträdet senast på den sista anmälningsdag som styrelsen har fastställt läggs till. 
  • en precisering om att rösträtt vid förhandsröstning per post har varje fullmäktigeledamot som är ledamot då röstningen börjar och fortfarande ledamot på dagen för sammanträdet läggs till. 

15 § Kallelse och meddelanden till ägarkunderna

  • tillägg om de ärenden som ska nämnas i kallelsen görs 

16 § Förvaltningsrådet

  • förordnandet om att en person som varit ledamot i andelsbankens styrelse inte får fungera som förvaltningsrådsledamot under de fem år som följer efter att uppdraget upphört slopas. 
Dessutom görs några tekniska ändringar i stadgarna.
 
De centrala ändringarna i valordningen som ingår i stadgarna:
 
4 § Valbarhet
  • förordnandet om att en person som varit ledamot i förvaltningsrådet och styrelsen inte är valbar till fullmäktige under de fem år som följer efter att uppdraget upphört slopas.
13 § Hur valresultatet fastställs och offentliggörs
  • ett tillägg om att det i valresultatet också ska meddelas från vilken valkrets fullmäktigeledamoten har valts läggs till.
Dessutom görs tekniska ändringar i strukturen för valordningen så att samma valordning kan användas både för en och flera valkretsar.  
 
Möteshandlingar 
 
Bokslutshandlingarna 2020 samt styrelsens förslag om att ändra stadgarna och valordningen, som ingår i stadgarna, hålls framlagda för medlemmarna från och med 4.3.2021 på bankens huvudkontor på adressen Storgatan 6, 67100, Karleby. Dessutom är handlingarna framlagda för medlemmarna på bankens webbplats www.op.fi/keski-pohjanmaa. 
 
 
Karleby, 9.2.2021
 
MELLERSTA ÖSTERBOTTENS ANDELSBANK
Styrelsen