Meddelande till ägarkunderna i Pedersörenejdens Andelsbank

Ägarkunderna, det vill säga medlemmarna, i Pedersörenejdens Andelsbank meddelas att vid det ordinarie fullmäktigesammanträdet för Pedersörenejdens Andelsbank som hålls 7.5.2024 fattas förutom de ärenden som behandlas vid det ordinarie fullmäktigesammanträdet och en stadgeändring även beslut om godkän-nande av en fusion mellan Kronoby Andelsbank och Pedersörenejdens Andelsbank samt en fusion mellan Purmo Andelsbank och Pedersörenejdens Andelsbank.

Nedan kan du även se fusionsplanerna jämte bilagor och styrelsens förslag till Pedersörenejdens Andelsbanks stadgeändring.