Röstningen i Vasa Andelsbanks fullmäktigeval har börjat

I fullmäktigevalet i Vasa Andelsbank kandiderar 70 ägarkunder. Du kan lära känna kandidaterna med kandidattestet och ägarkunderna i Vasa Andelsbank kan rösta 4–17.11 på adressen op.fi/fullmaktigevalet.

– Nu har du möjlighet att påverka den egna bankens och ortens ärenden, eftersom  ägarkunderna inom sig väljer ledamöterna till OP Mallbys fullmäktige. Röstningen börjar 4.11 kl. 8:00 och slutar 17.11 kl. 16:00. Genom att rösta kan du påverka den egna bankens och ortens ärenden, uppmuntrar bankens verkställande direktör Ulf Nylund.

– Hos OP har ägarkunderna en genuin möjlighet att påverka. Vi hoppas att så många av våra ägarkunder som möjligt röstar och att det fullmäktige som väljs ska vara en så exakt miniatyr som möjligt av bankens ägarkundkår så att medlemsdemokratin förverkligas på rätt sätt, påpekar Nylund.

Låt din röst höras

OP är ett andelslag som ägs av sina kunder. Dess grundvärde är principen en medlem – en röst. Ägarkunderna har informerats om sin rösträtt antingen elektroniskt med ett nätmeddelande eller med ett brev per post. Du kan rösta på din kandidat antingen i den elektroniska valtjänsten eller genom att posta röstsedeln i returkuvertet.

– Du kan lära känna kandidaterna med kandidattestet på adressen op.fi/fullmaktigevalet. På samma adress kan du logga in i den elektroniska valtjänsten. Det är mycket enkelt att rösta och du kan göra det bekvämt medan du sitter hemma i soffan, uppmuntrar Nylund

Av fullmäktigeledamöterna krävs inte särskilda kunskaper i bankfrågor. Du kan alltså rösta på vilken som helst kandidat som du tycker om. Som ledamöter välkomnar vi alldeles vanliga ägarkunder som för med sig sin sakkunskap och är intresserade av gemensamma frågor ur finansbranschens synvinkel, säger Nylund

Till fullmäktige väljs 50 ledamöter för en mandatperiod på fyra år. Fullmäktige utövar den högsta beslutanderätten i banken. Vid det ordinarie fullmäktigesammanträdet fattas beslut bl.a. om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för den senaste räkenskapsperioden. Vid fullmäktigesammanträdet väljs också revisor och ledamöterna till förvaltningsrådet samt fattas beslut om de största donationerna.

Fullmäktige är en viktig länk mellan kunderna och banken. Ägarkundernas önskemål går via fullmäktige till banken, och å andra sidan erbjuder fullmäktige ledamöterna den allra färskaste informationen om till exempel bankens tjänster.

Resultatet i fullmäktigevalet publiceras 30.11.2021 på Vasa Andelsbanks kontor och på internet på adressen www.op.fi/vasa.

 

Finlands största elektroniska val

Samtidigt som i Vasa Andelsbank ordnas fullmäktigeval i totalt 55 andelsbanker runt om i Finland. Det finns totalt över 4 300 kandidater av vilka över 1 800 väljs till fullmäktige. Antalet röstberättigade ägarkunder uppgår till cirka 1,4 miljoner. Av dem kan cirka 1,1 miljoner rösta elektroniskt.

Alla OP Gruppens andelsbanker förrättar inte fullmäktigeval den här hösten. En del banker förrättar valet vid en annan tidpunkt och i en del banker motsvaras fullmäktige av andelsstämman.