Lehdistötilaisuus

Vasa Andelsbanks gjorde bra halvår trots pandemin

Vasa Andelsbanks goda utveckling fortsatte under årets sex första månader trots den rådande osäkerheten under coronapandemin. Rörelsevinsten om 3,1 miljoner euro är lite mindre än för motsvarande period år 2020. Det beror i huvudsak på att banken haft lägre provisionsintäkter och gjort betydande kreditförlustreserveringar även för år 2021 (1,5 miljoner euro).

– Resultatet är cirka 0,3 miljoner euro sämre än för motsvarande period år 2020. Men det får betraktas som klart godkänt, med beaktande av den osäkerhet som coronapandemin förorsakar, säger verkställande direktör Ulf Nylund.

Han påpekar att också den stabiliseringsavgift, som staten påfört bankerna, ökade och belastade resultatet med 447 000 euro (354 000 euro år 2020).

Den låga räntenivån fortsatte under de sex första månaderna och var fortsättningsvis utmanande för banken. Enligt de senaste prognoserna fortsätter räntenivån att vara låg ännu under resten av året och troligen ännu under början av år 2022.

Under årets första hälft ökade bankens räntenetto. Räntebidraget var 5,98 miljoner euro, det vill säga cirka 195 000 euro större än för motsvarande period år 2020.

– Provisionsintäkterna minskade med 613 000 euro, vilket påverkade resultatet avsevärt och var den största orsaken till resultatförsämringen, säger Ulf Nylund.

Beträffande kreditefterfrågan framhåller han att året började lugnt, men att den gradvis ökade, speciellt efter mitten av april. Trenden är nu stigande, speciellt bland privatpersoner, och ser ut att hålla i sig trots det ekonomiska läget. Under perioden lyfte bankens kunder krediter för 82,2 miljoner euro, mot 90,8 miljoner euro under första halvan av fjolåret.

– Detta är dock en bra nivå med beaktande av rådande omständigheter. Våren var en intensiv period för bankens anställda som verkligen töjde sig till det yttersta, anser Ulf Nylund.

Om coronapandemin säger han ytterligare att den verkligen ställt till det för den redan hårt ansträngda pälsdjurssektorn.

– Branschen har ungefär 6 tuffa år bakom sig, och läget är fortfarande kärvt. En viss prisstegring kan skönjas, men många pälsdjursodlare har det väldigt tufft, och en del lägger ned verksamheten eller tvingas till det.

 

Bostadsmarknaden kvicknade till

Aktiviteten på bostadsmarknaden var rätt låg i början av året, men ökade kraftigt under våren och fortsätter att öka. Under första halvåret lyfte bankens kunder nya bolån för 50,7 miljoner euro, mot 48,5 miljoner euro under första hälften av fjolåret.

– Detta måste anses som mycket bra med beaktande av omständigheterna, säger Ulf Nylund.

I slutet av juni uppgick Vasa Andelsbanks bolånestock till totalt 510,0 miljoner euro, en ökning med 9,6 procent från motsvarande tidpunkt ifjol. Ulf Nylund konstaterar att många av bankens kunder amorterade flitigt på befintliga krediter, medan andra ansökte om amorteringsfrihet. Bankens totala utlåning växte på 12 månader med hela 2,5 procent och var i slutet av juni 969,9 miljoner euro.  

– De senaste prognoserna visar att räntorna kan förbli på en låg nivå ytterligare mellan ett och två år. Det osäkra läget har även gjort att kreditförlustreserveringarna för tillfället ökar och kan öka ytterligare om vi drabbas av en fjärde coronavåg. De oreglerade krediterna ökade något jämfört med föregående år, vilket klart är en följd av att en del kunder drabbats hårt under pandemin. Vissa sektorer och många privatpersoner i Österbotten har problem som ytterligare förvärrats under våren, säger Ulf Nylund.

 

Stabil inlåning

Inlåningen på 12 månader ökade med 8,2 procent och uppgick till 812,4 miljoner euro.

Det kapital, som Vasa Andelsbanks kunder placerat i placeringsfonder, ökade betydligt till följd av att börskurserna steg under perioden. Marknadsvärdet på kapitalet i fonderna utgjorde vid halvårsskiftet 162,6 miljoner euro, vilket är en ökning med 24,6 procent jämfört med motsvarande tidpunkt ifjol. En del av ökningen beror på att kunderna gjorde nya fondplaceringar.

Dessutom ökade det kapital som bankens OP Private-enhet (för kunder som har ett kapital på minst 100 000 euro) förvaltar med hela 15,8 procent.

– Detta är ett starkt bevis på att personlig och lokal betjäning är viktigt, säger Ulf Nylund.

 

Många erhåller bonusförmåner

I slutet av juni hade banken 26 824 ägarkunder, vilket innebär en ökning om hela 900 sedan den sista juni i fjol.

– Det är tydligt att Österbottningarna värdesätter finländskt ägande och lokalt beslutfattande. Därför är vi måna om att hantera våra kunder väl. Det återspeglar sig i sin tur i våra goda siffror för de sex första månaderna, säger Ulf Nylund.

Bankens ägarkunder erhöll bonusförmåner för 1,3 miljoner euro under årets första hälft. Av denna summa använde de 736 000 euro till att betala försäkringspremier.

 

Företagsbanken fortsatte växa

Under perioden ökade efterfrågan på företagskrediter, trots det instabila läget på marknaden. Kreditstocken växte med 4,1 procent och var i slutet av perioden uppe i 404,1 miljoner euro.  Inlåningen per den sista juni var 245 miljoner euro då den ett år tidigare låg på 218 miljoner euro. En del av medlen har flyttats till andra placeringsinstrument.

Volymen på betalrörelsen ökade med 16,0 procent från årsskiftet. Övriga provisionsintäkter var 932 000 euro då det året innan låg på 1,4 miljoner euro.

– Vår ambition är fortsättningsvis att höja bankens marknadsandel, vilket vi igen lyckades bra med under årets början. Vi fortsätter att vara noggranna vid kreditgivningen och fäster till exempel speciell uppmärksamhet vid företagens kreditvärdighet och framtidsutsikter. Vi är hela tiden aktiva gentemot företagskunderna, och med lokalt beslutfattande har det gett bra resultat. Företagskreditstocken har nu passerat 400 miljoner euro, och nu tar vi sikte på att nå 450 miljoner inom några år, säger Ulf Nylund.

 

Personlig betjäning, trots digitalisering

Den finansiella sektorn genomgår fortfarande en betydande omstrukturering via digitaliseringen som pågått några år och fortsätter ännu under kommande år, speciellt till följd av det som skett under coronapandemin. Sedan våren 2020 har en stor del av bankens kunder i allt högre grad börjat använda de elektroniska kanalerna. Även användningen av bank- och kreditkort har ökat.

– Utvecklingen under de närmaste åren medför ytterligare automatisering. De flesta inom banksektorn jobbar i framtiden gentemot kunder. Detta medför å andra sidan även nya möjligheter och satsningar. Därför tror vi att kundbetjäning behövs även i framtiden, oberoende av vilken betjäningskanal kunden väljer. Kunnande och specialisering behövs alltid, säger Ulf Nylund.

Som bäst rekryterar banken mera personal, speciellt till finansieringssidan.

– Detta, om något, är ett klart bevis på att vi satsar på att erbjuda kundservice även framöver, framhåller Ulf Nylund.

 

 Vasa Andelsbank har nu fem kontor, samtliga betjänar kunder fem dagar i veckan.

 

Vasa Andelsbank i siffror 1–6/2021

Rörelsevinst: 3,09 milj. e (-8,4 %)
Räntenetto: 5,98 milj. e (+3,4 %)
Administrationskostnader:  5,69 milj. e (-2,4 %)

Nedskrivning av krediter:

1 449 000 e (-33,3 %)
Oreglerade krediter, brutto: 7,10 milj. e (+22,2 %)
Kapitaltäckningsgrad: 23,0 %  
Inlåning: 812,4 milj. e (+8,2 %)
Utlåning: 969,9 milj. e (+2,5 %)
Nya krediter: 82,2 milj. e (-9,5 %)

 

Ytterligare information: vd Ulf Nylund, tfn 010 256 3728