Ulf Nylund, Anssi Marttinen, Tulosjulkistus, resultatpresentation

Vasa Andelsbank tog rejält resultatkliv

Vasa Andelsbanks stabila utveckling fortsatte under årets sex första månader. Rörelsevinsten om 4,8 miljoner euro är betydligt större än för motsvarande period år 2018.

– I rörelseresultatet ingår inga poster av engångsnatur, det är ett resultat av renodlad bankverksamhet. Resultatet är cirka 780 000 euro större än för motsvarande period år 2018. Resultatet får betraktas som mycket bra med beaktande av de stora investeringarna i nya digitala lösningar, säger verkställande direktör Ulf Nylund.

Han påpekar att också den stabiliseringsavgift, som staten påförde bankerna i fjol, belastade resultatet med 257 000 euro.

Den låga räntenivån fortsatte under de sex första månaderna och var utmanande för banken. Enligt de senaste prognoserna fortsätter räntenivån att vara låg ännu under resten av året och troligen ännu under åren 2020 och 2021.

Under årets första hälft ökade bankens räntenetto. Räntebidraget var 5,65 miljoner euro, det vill säga cirka 572 000 euro större än under motsvarande period år 2018.

– Provisionsintäkterna ökade med 475 000 euro, vilket var en mycket bra prestation, säger Ulf Nylund.

Beträffande kreditefterfrågan framhåller han att den fortsättningsvis var rekordstor. Den ökade rejält jämfört med år 2018. Under perioden lyfte bankens kunder krediter för 140,7 miljoner euro, mot 93,3 miljoner euro under första halvan av fjolåret. Detta är ett nytt rekord för banken under en sex månaders period.

– Kreditefterfrågan har varit stor under hela halvårsperioden, både gällande företagskrediter och bostadslån. Detta trots att den ekonomiska tillväxten håller på att avta.

– Även om siffrorna är goda råder fortsättningsvis en viss osäkerhet då det gäller jord- och skogsbruk samt pälsdjursnäringen. Båda näringarna har det verklig tufft och ett sämre läge än år 2018.

 

Livlig bostadsmarknad under våren

Aktiviteten på bostadsmarknaden var fortsättningsvis god under början av året. Under första halvåret lyfte bankens kunder nya bostadslån för 48,9 miljoner euro, mot 57,3 miljoner euro under första hälften av fjolåret.  

I slutet av juni uppgick bostadslånestocken till totalt 464,5 miljoner euro, en ökning med 2,1 procent från motsvarande tidpunkt ifjol. Ulf Nylund konstaterar att bankens kunder amorterade flitigt på befintliga krediter, vilket han ser som positivt då räntorna är låga. Bankens totala utlåning har på 12 månader vuxit med hela 9,5 procent och var i slutet av juni totalt 913,2 miljoner euro.

– Under årets sex första månader fanns dock anledning till oro därför att antalet personer med betalningsstörningar fortsatte att öka. Trenden har varit uppåtgående flera år. Det är bra att lagstiftningen gällande så kallade VIP-krediter förnyas i höst. Allt för många har dock redan samlat på sig allt för stora VIP-krediter med mycket hög ränta och höga kostnader. Det blir intressant att följa med om den nya lagstiftningen får önskad effekt, det vill säga att bromsa en osund kreditutveckling. Troligen fås den största effekten först då ett positivt kreditregister blir vardag i Finland, konstaterar Ulf Nylund.

Införandet av registret innebär bland annat att kreditgivarna måste meddela beviljade krediter till registret och kontrollera låntagarens uppgifter i registret innan de beviljar krediter.

Den fortsatt låga räntenivån och det fortsatt hyggliga sysselsättningsläget i Österbotten bidrog till att efterfrågan på krediter alltjämt var god.

– De senaste prognoserna visar att räntorna kan förbli på en låg nivå ytterligare mellan ett och två år. Ränteläget har även gjort att kreditförlusterna är relativt små för tillfället. De oreglerade krediterna minskade jämfört med föregående år, vilket är positivt. Vissa sektorer och många privatpersoner har dock problem, trots att det ekonomiska läget är relativt gynnsamt i Österbotten, säger Ulf Nylund.

 

Kraftig ökning av inlåningen

Inlåningen på 12 månader ökade med 16,3 procent och uppgick till nästan 750 miljoner euro. Detta trots att räntorna är låga och en del deponenter söker sig till andra placerings instrument.

Det kapital, som Vasa Andelsbanks kunder placerat i placeringsfonder, ökade betydligt till följd av att börskurserna steg under perioden. Marknadsvärdet på kapitalet i fonderna utgjorde vid halvårsskiftet 112,2 miljoner euro, vilket är en ökning med 5,5 procent jämfört med motsvarande tidpunkt ifjol.

Dessutom ökade det kapital som bankens OP Private-enhet (för kunder som har ett kapital på minst 100 000 euro eller mera) förvaltar med hela 24 procent.

– Detta är ett starkt bevis på att personlig och lokal betjäning är viktigt, säger Ulf Nylund.

 

 

Många nya kunder

Tillströmningen av nya ägarkunder var, enligt Ulf Nylund, fortsatt synnerligen god under början av året. Banken fick inte mindre än 1 554 nya kunder, många av dem ägarkunder. I slutet av juni hade banken 24 926 kunder.

– Detta är ett starkt bevis på att man i Österbotten faktiskt värdesätter Finländskt ägande och lokalt beslutfattande. Därför är vi måna om att hantera våra kunder väl. Det återspeglar sig i sin tur i våra goda siffror för de sex första månaderna, säger Ulf Nylund.

Bankens ägarkunder erhöll bonusförmåner för 1,64 miljoner euro under årets första hälft. Av denna summa använde de 753 200 euro till att betala försäkringspremier.

 

Stor efterfrågan på företagskrediter

Under perioden ökade efterfrågan på företagskrediter markant. Kreditstocken växte med hela 24,1 procent och var den 30.6 uppe i 365,1 miljoner euro. Dessutom växte inlåningen och betalrörelsen kraftigt. Inlåningen ökade på sex månader från 183 miljoner euro till 225 miljoner euro, eller med 23,2 procent. Volymen på betalrörelsen ökade ännu snabbare. Räknat från årsskiftet är ökningen 33,1 procent.

– Vår ambition är fortsättningsvis att höja bankens marknadsandel, vilket vi lyckades bra med under årets början. Vi fortsätter att vara noggranna vid kreditgivningen och fäster till exempel speciell uppmärksamhet vid företagens kreditvärdighet och framtidsutsikter. Vi har dock ökat aktiviteten gentemot företagskunderna och med lokalt beslutfattande har det gett bra resultat. Företagskreditstocken passerar eventuellt 400 miljoner euro före årsskiftet, säger Ulf Nylund.

 

Betjäning trots digitalisering

Den finansiella sektorn genomgår fortfarande en betydande omstrukturering via digitaliseringen som pågått några år och fortsätter under flera år framöver.

– Utvecklingen under de närmaste åren medför ytterligare automatisering. De flesta inom banksektorn jobbar i framtiden gentemot kunder. Därmed minskar de administrativa tjänsterna inom banksektorn. Detta medför å andra sidan även nya möjligheter och satsningar. Vi tror fortsättningsvis, trots digitaliseringsvågen, att det behövs kundbetjäning även i framtiden, oberoende av vilken betjäningskanal kunden väljer och att kunnande och specialisering behövs, framhåller Ulf Nylund.

 

Vasa Andelsbank har nu fem kontor, samtliga betjänar kunder fem dagar i veckan.

                            

Vi betjänar från 1.6.2019:

Nedre torgets kontor

Öppet må–fre 10.00–16.30

Kassatjänster må-fre 10.00-16.30

Möte med tidsbokning 8.00–19.00

 

Malax och Vörå kontoren

Öppet må-ons och fre 9.30–16.00, to 9.30-17.00

Kassatjänster må och fre 9.30-16.00

Möte med tidsbokning 8.00–19.00

 

Nykarleby kontor

Öppet må–ons och fre 9.30–16.00, to 9.30-17.00

Kassatjänster må, ons och fre 9.30-16.00

Möte med tidsbokning 8.00–19.00

 

Närpes kontor

Öppet må-ons och fre 9.30–16.00, to 9.30-17.00

Kassatjänster må 9.30-16.00 och to 9.30-17.00

Möte med tidsbokning 8.00–19.00

 

Vasa Andelsbank i siffror 1–6/2019

Rörelsevinst: 4,77 milj. e (+19,5 %)
Räntenetto: 5,65 milj. e (+11,3 %)
Administrationskostnader: 5,47 milj. e (–3,5 %)
Nedskrivning av fordringar: 417 000 euro  
Oreglerade krediter: 4,49 milj. e (–26,2 %)
Kapitaltäckningsgrad: 25,07 %  
Inlåning: 749,9 milj. e (+16,3 %)
Utlåning: 913,2 milj. e (+9,5 %)
Nya krediter: 140,7 milj. e (+50,8 %)

 

Ytterligare information: vd Ulf Nylund, tfn 010 256 3728 eller 050 364 4603.