Vasa Andelsbanks fullmäktigeval inleds 16.8 med kandidatnominering

Vasa Andelsbank förrättar fullmäktigeval 4–17.11.2021. I valet kan 26.763 röstberättigade ägarkunder delta. Kandidatnomineringen pågår 16.8–10.9.2021. Till fullmäktige väljs 50 ledamöter för en mandatperiod på fyra år.

Kandidatnomineringen börjar 16.8 och slutar 10.9. Kandidatanmälan kan lätt göras på nätet på adressen op.fi/web/vaasan-osuuspankki/fullmaktigevalet, per post eller på vår banks kontor.

Målet är ett fullmäktige som avspeglar kundkretsen

Ett bra fullmäktige avspeglar ägarkundkåren mångsidigt, och därför behövs människor av olika slag som kandidater – unga, personer som bildat familj, seniorer.

- I Andelsbanken har ägarkunderna en genuin möjlighet att påverka. Vi önskar att fullmäktige ska vara en så exakt miniatyr som möjligt av bankens kundkrets. Då förverkligas medlemsdemokratin på rätt sätt och varje kund får sin röst hörd, säger bankens vd, Ulf Nylund.

 

Det enda som behövs är intresse och expertis på det egna livet

Kandidera kan varje ägarkund som har gott anseende, som är myndig, som använder andelsbankens tjänster, som har anslutit sig som ägarkund senast 31.5.2021 och som har fyllt 18 år senast under kandidatnomineringen. Anställda hos ifrågavarande andelsbank eller ledamöter i dess styrelse eller förvaltningsråd kan inte kandidera. För att bekräfta sin kandidatur behöver kandidaten understöd av en person som också är ägarkund hos samma andelsbank.

- Av fullmäktigeledamöterna krävs inte särskilda kunskaper i bankfrågor. Som kandidater önskas alldeles vanliga ägarkunder som för med sig sin egen expertis och som är intresserade av gemensamma frågor ur finansbranschens synvinkel, säger Ulf Nylund.

 

Fullmäktige är andelsbankens högsta beslutande organ. Vid det ordinarie fullmäktigesammanträdet fattas till exempel beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för den senaste räkenskapsperioden. Vid fullmäktigesammanträdet väljs också revisorn och ledamöterna till förvaltningsrådet.

Samtidigt som i Vasa Andelsbank förrättas fullmäktigeval i totalt 55 andelsbanker runt om i Finland.