Tillgängligheten för lagstadgade försäkringstjänster för privatkunder

Det här utlåtandet gäller tillgängligheten för lagstadgade försäkringstjänster för privatkunder i op.fi.

Tillgängligheten på Pohjola Försäkring Ab:s webbplats har bedömts av tillgänglighetsexperter som arbetar projektbaserat för Pohjola Försäkring och dessutom har man gjort en självbedömning av webbplatsens tillgänglighet.

Vid självbedömningen har man använt sig av följande system:

  • Tillgängligheten med dator har testats med webbläsaren Chrome och skärmläsarprogrammet NVDA.
  • Tillgängligheten med mobilapparater har testats med Apple-apparater, webbläsaren Safari (touch gestures) och läsprogrammet VoiceOver.

Bestämmelserna om tillgänglighetskraven finns i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. 

Det här tillgänglighetsutlåtandet upprättades 22.9.2020, och det uppdaterades senast 22.9.2020.

Tillgänglighetsstatus

Den här webbplatsen uppfyller kraven delvis. Vi har för avsikt att åtgärda alla nämnda brister i de lagstadgade försäkringstjänsterna under våren 2021. 

De krav som inte uppfylls och de undantag som tillämpas på kraven anges nedan.

Icke-tillgängligt innehåll 

Tillgänglighetsbrister finns närmast i förfarandet för tecknande av lagstadgad trafikförsäkring, där bland annat färgkontrasterna inte helt uppfyller tillgänglighetskraven.  Tjänsterna stöder ännu inte till alla delar assisterande teknik, såsom skärmläsare, och det finns problem med användningen av tangentbord. Dessutom uppvisar anmälningarna allmänna brister i exempelvis textmotsvarigheterna till de grafiska elementen.

Bilagor i tjänsten såsom försäkringsvillkor (pdf), produktbeskrivningar (pdf), blanketter, försäkringsintyg (pdf) och andra filer görs tillgängliga. På grund av den stora mängden handlingar och blanketter kan det i en del av handlingarna förekomma nedannämnda brister. Vi strävar efter att åtgärda dessa brister under våren 2021.

Nedan förtecknas de tillgänglighetskrav enligt WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) som webbplatsen ännu inte uppfyller.

Brister vid tecknande av lagstadgad trafikförsäkring

Skärmläsare

WCAG 1.1.1 Innehåll som inte är text
WCAG 1.3.1 Information och relationer
WCAG 1.3.2 Meningsfull ordning
WCAG 1.3.5 Identifiera inmatningssyfte
WCAG 2.2.1 Justerbar tidsgräns
WCAG 2.4.1 Hoppa över grupperat innehåll
WCAG 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)
WCAG 3.2.2 Vid inmatning   
WCAG 3.3.1 Identifiering av fel
WCAG 3.3.2 Etiketter eller instruktioner
 WCAG 3.3.3 Förslag vid felhantering
WCAG 4.1.2 Namn, roll, värde
WCAG 4.1.3 Meddelanden om status

Användning av tangentbord

WCAG 2.1.1 Tangentbord
WCAG 2.2.1 Justerbar tidsgräns
WCAG 2.4.3 Fokusordning
WCAG 2.4.7 Synligt fokus

Färger och textstorlek

WCAG 1.1.1 Innehåll som inte är text
WCAG 1.4.3 Kontrast
WCAG 1.4.11 Kontraster i innehåll i textformat

Brister i lagstadgade försäkringshandlingar, utskrifter och blanketter  

Skärmläsare 

WCAG 1.1.1 Innehåll som inte är text
WCAG 1.3.2 Meningsfull ordning

Färger och textstorlek

WCAG 1.1.1 Innehåll som inte är text
WCAG 1.4.12 Utjämning av text

Innehåll som det skulle vara en oproportionell börda att redigera

I försäkringstjänsten finns inga innehåll vilkas omredigering skulle medföra oproportionell börda.

Innehåll som tillgänglighetskraven inte kan tillämpas på

I försäkringstjänsterna finns inga innehåll på vilka tillgänglighetskraven inte kan tillämpas. 

Tillgänglighetsrespons

Har du hittat brister i tillgängligheten i våra digitala tjänster? Ge respons om du inte hittade svaret i vårt tillgänglighetsutlåtande. 

Kan du inte logga in eller har du stött på något annat tekniskt problem i våra tjänster?

Behandling av personuppgifter i anknytning till respons

Responsen från en kund som inte har loggat in är anonym om kunden inte uppger sin kontaktinformation. En kund som inte har loggat in ombes lämna sitt namn och sin e-postadress eller sitt telefonnummer som behövs om kunden vill bli kontaktad. För en kund som loggat in sparas följande uppgifter i responssystemet: kundens eller företagets företrädares personbeteckning, namn och den lokala andelsbanken där kunden som ger respons är kund. För företagskunder sparas dessutom företagets namn och FO-nummer. Om en kund som loggat in vill bli kontaktad, sparas också telefonnumret eller e-postadressen. I responssystemet sparas dessutom kundens respons och kundens uppgift om det hjälpmedelsprogram eller den hjälpmedelsapparat som hen använder.

De begärda kunduppgifterna används endast för behandlingen av kundrespons, och syftet är att förbättra och utveckla kundupplevelsen samt OP Gruppens tjänster. Personuppgifter behandlas i kundregister som tillhör OP Gruppens finansiella institut.

Tillsynsmyndighet

Om det förekommer tillgänglighetsproblem på webbplatsen, och du inte hittar någon precisering av dem i tillgänglighetsutlåtandet, hoppas vi att du sänder oss respons via länken ovan. Du får svar av oss inom 14 dagar enligt lagen, om du ger dina kontaktuppgifter med blanketten. 

Om du inte är nöjd med vårt svar eller om vi inte alls skulle svara på din respons, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. 

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillsyn av tillgänglighet
saavutettavuus@avi.fi
Telefonnummer växel 0295 016 000