Tillgänglighetsutlåtande för de allmänna delarna och funktionerna i tjänsten op.fi

Detta utlåtande gäller tillgängligheten av de allmänna delarna och funktionerna i tjänsten op.fi. Tjänsten op.fi är en webbtjänst för bolagen inom OP Gruppen.

Webbplatsens tillgänglighet har bedömts av experter på tillgänglighet som utför uppdrag av projektnatur för OP Gruppen. Dessutom har man utfört självbedömning av tillgängligheten.

Vid självbedömningen har man använt sig av följande system:

 • Tillgängligheten med dator har testats med webbläsaren Chrome och skärmläsarprogrammet NVDA.
 • Tillgängligheten med mobila enheter har testats med Apple-enheter, webbläsaren Safari (touch gestures).

Bestämmelserna om tillgänglighetskraven finns i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Detta tillgänglighetsutlåtande upprättades 23.9.2020 och uppdaterades senast 6.4.2024.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Det finns brister i tillgängligheten av de allmänna delarna och funktionerna på webbplatsen op.fi. De allmänna blanketterna för responsförfrågningar uppfyller kraven.

Innehåll och funktioner som inte är tillgängliga

Navigering, länkar och menyer

 • Navigeringen är i praktiken webbtillgänglig, med undantag av ytterst små brister. Det finns problem med att hantera språkmenyn med piltangenterna (WCAG 2.1.1) samt med tydligheten på innehållet i språkmenyns etiketter. Vid fokusering på användarmenyn läses felaktigt upp hela innehållet i menyn, det går inte att hantera menyn med piltangenterna, och skärmläsare får ingen information om när menyn är öppen (WCAG 3.3.2, 4.1.2). 
 • Mobilmenyn saknas ännu flyttning av fokuseringen till menyrubriken (WCAG 4.1.2). En brist i meddelandet om att chatten är stängd är att meddelandet inte läses upp direkt när chatten öppnas, aria-attributet för stängkrysset är inte tillräckligt tydligt och det meddelande som öppnas går inte att hantera med piltangenterna (WCAG 4.1.3, 1.3.2, 2.4.4).
 • Fokus vid tangentbordsnavigering syns inte i vissa element, såsom listor på länkar. Dessutom har innehållet i vissa element dolts för skärmläsare och avlägsnats från tabuleringsordningen, varmed länkar inte kan läsas med skärmläsare eller användas med tangentbordet.  (WCAG 1.3.2 Meningsfull ordning, 2.1.1 Tangentbord, 2.4.3 Fokusordning och 2.4.7 Synligt fokus)
 • Alla namn på länkarna är inte tillräckligt beskrivande, och vissa bildlänkar saknar textmotsvarighet. (WCAG 1.1.1 Innehåll som inte är text och 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget))
 • En del av länkarna öppnas i ett nytt fönster utan att detta nämns i anknytning till länken. (WCAG 3.2.1 Vid fokus)
 • Vid ankarlänkar saknas uppgift om att de är sådana.  (WCAG 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget), 2.4.6 Rubriker och etiketter)
 • Filtypen för länkar till filer är inte alltid en del av länktexten, så den som använder skärmläsare får inte uppgift om filtypen för länken. (WCAG 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget))

Visuell presentation

 • Kontrasterna mellan färgerna uppfyller inte tillgänglighetskraven. (WCAG 1.4.3 Kontrast (minimum) och 1.4.11 Kontrast som inte rör text)
 • Allt visuellt innehåll har inte någon textmotsvarighet som berättar vad bilden, ikonen eller det grafiska elementet innehåller. En del av illustrationerna har också onödiga textmotsvarigheter. (WCAG 1.1.1 Innehåll som inte är text)
 • På webbplatsen förekommer videofilmer som har bäddats in i ett iframe-element. Elementet har inget title-attribut, som skulle berätta för den som använder skärmläsare om det lönar sig att undersöka innehållet i elementet eller om man bara ska hoppa över det.  (WCAG 2.4.1 Hoppa över grupperat innehåll)

Innehållet på webbplatsen

 • Karusellen på ingångssidan kan inte stoppas, och dess pagingkontroll kan inte styras via tangentbordet. (WCAG 1.1.1, 2.1.1 Tangentbord, 2.2.2 Pausa, stoppa, dölja, 1.4.11 Kontrast som inte rör text och 4.1.2 Namn, roll, värde)
 • Rubriknivåerna är inte enhetliga på alla sidor, och alla rubriker har inte programmässigt markerats som rubriker. (WCAG 1.3.1 Information och relationer)
 • På vissa sidor med innehåll har man använt HTML-kod vid utformningen av innehållet. (WCAG 1.3.1 Information och relationer)
 • Textförstärkningarna har inte presenterats semantiskt, utan de är enbart typsnitt. Därför skiljer de sig inte från brödtexten.  (WCAG 1.3.1 Information och relationer)
 • Det finns brister i rubriceringen av tabeller. För en del av tabellerna har man inte definierat rubriker för exempelvis rader och kolumner. (WCAG 1.3.1 Information och relationer)
 • HTML-koden på webbplatsen har vissa brister i start- och sluttaggarna, elementens inbördes ordning och ID-kodernas individualitet. Dessa brister kan förorsaka överraskande problem vid användningen av hjälpmedel.  (WCAG 4.1.1 Parsing)

Dragspel

Fokus i dragspelen flyttas till det första interaktiva elementet inne i dragspelet. Därför kan det hända att de som använder skärmläsare inte märker texterna som kommer före dragspelet.  (WCAG 2.4.3 Fokusordning)
Dragspelens rubriker är inte HTML-rubriker, så det kan vara svårt att förstå innehållets och rubrikens hierarki. De beaktas inte heller i exempelvis skärmläsarfunktionerna med vilka man kan lägga alla rubriker på sidan i en lista.  (WCAG 4.1.2 Namn, roll, värde)

Förteckningar över meddelanden och nyheter

Rullgardinsmenyerna på sidan med förteckningar över medie- och börsmeddelande saknar etiketter och menyrubrikerna har inte fokuserats. (WCAG 1.3.1 Information och relationer)

Frågor och svar

Till början-tangenterna flyttar inte fokus, utan rullar bara sidan till övre kanten. (WCAG 1.3.1 Information och relationer, 1.3.2 Meningsfull ordning, 2.4.3 Fokusordning och 4.1.2 Namn, roll, värde)

Sökning

 • Sökfälten saknar etiketter, och förstoringsglastangenten saknar textmotsvarighet. Fokus vid tangentbordsnavigering syns inte i förstoringsglastangenten eller i länkarna till sökresultaten.  (WCAG 1.1.1 Innehåll som inte är text, 1.4.3 Kontrast (minimum) ja 3.3.2 Etiketter eller instruktioner)
 • Sökfälten saknar roll- och statusdefinitioner som skulle informera om att förslag på sökning existerar och om listan är sluten eller öppen.  (WCAG 4.1.2 Namn, roll, värde)
 • Om man matar in tecken i sökfältet som inte är tillåtna, får skärmläsare inget felmeddelande.  (WCAG 4.1.3 Meddelanden om status)
 • Mellanrubrikerna för sökresultaten är inte i rätt ordningsföljd. Mellanrubriker som dolts för att de är onödiga är med i läsordningen. (WCAG 1.3.1 Information och relationer, 1.3.2 Meningsfull ordning, 1.4.3 Kontrast (minimum) och 2.4.7 Synligt fokus)
 • Tangenterna på sidan för sökresultat är inte med i tabulatorordningen. Fokus blir kvar på tangenten efter det att man klickat på tangenten. (WCAG 1.3.2 Meningsfull ordning, 2.1.1 Tangentbord och 2.4.3 Fokusordning)

Prislista

 • Prislistan är en så kallad ensidesapplikation. På sidan kan man inte se att sidan byts utan ändringar i programmet.  Vid sidbyte blir fokus på en odefinierad punkt på sidan.  (WCAG 1.3.2 Meningsfull ordning, 2.4.2 Mellanrubriker och 2.4.3 Fokusordning)
 • Sökfält och -tangent är inte på sina egna platser i tabuleringsordningen.  Söktangenten kommer före sökfältet i läsordningen.  Sökfältet har inte heller någon tydlig etikett. (WCAG 1.3.2 Meningsfull ordning, 2.4.3 Fokusordning, 3.3.2 Etiketter eller instruktioner, 4.1.3 Meddelanden om status)
 • Med en skärmläsare får man inget meddelande om att sökning i prislistan färdigställts eller misslyckats utan att flytta på fokus.  Meddelandet om att sökningen misslyckats berättar inte hur man kan rätta till situationen. (WCAG 1.3.2 Meningsfull ordning, 2.4.3 Fokusordning, 3.3.2 Etiketter eller instruktioner, 4.1.3 Meddelanden om status)

Cookies och användning av nätidentifierare

På sidan Använda cookies och nätidentifierare kan kunden avgöra hurdana uppgifter om hen vi samlar in genom cookies. Använda cookies och nätidentifierare uppfyller inte kraven.

Innehåll som inte är tillgängligt på grund av oproportionell börda

På grund av kraven på tillgänglighet förnyas applikationen Använda cookies och nätidentifikationer helt, ändringsarbetet pågår. Ändringarna kommer att bli klara under det första halvåret 2021.

Sidan Använda cookies och nätidentifikationer har flera tillgänglighetsbrister, som gör att det kan vara svårt, eller till och med omöjligt, att använda sidan med hjälpmedel såsom skärmläsare. Sådana funktioner är bl.a. användning av länkar, tangenter och andra komponenter med tangentbord och skärmläsare, förmedling av den visuella framställningen av elementen även programmässigt eller som text, samt textmotsvarigheterna till länkar och blanketter.

Bristerna listas mer detaljerat nedan:

 • WCAG 1.4.3 Kontraster
 • WCAG 1.4.11 Kontrast som inte rör text
 • WCAG 1.3.1 Information och relationer
 • WCAG 2.4.3 Fokusordning
 • WCAG 2.4.7 Synligt fokus

Kontorssökning

Kontorssökningen uppfyller inte kraven helt. Vid användningen av kontorssökning finns det brister vid användningen av skärmläsare och tangentbord samt i den allmänna användbarheten avseende bl.a. kontraster. Att ringa upp OP:s landstäckande telefontjänst är ett alternativt sätt att söka uppgifter om kontor.

Icke tillgängligt innehåll och brister:

 • WCAG 1.3.2 Läsordning
 • WCAG 2.4.2 Sidans titel
 • WCAG 2.4.3 Fokusordning
 • WCAG 4.1.2 Namn, roll, värde
 • WCAG 4.1.3 Ingen respons på resultatet av en sökning med skärmläsaren.
 • WCAG 2.1.1 Användning av tangentbord
 • WCAG 1.4.3 Kontraster
 • WCAG 1.4.11 Kontrast som inte rör text
 • WCAG 1.1.1 Innehåll som inte är text
 • WCAG 1.3.1 Information och relationer
 • WCAG 2.4.6 Rubriker och etiketter

Tillgänglighetsrespons

Har du hittat brister i tillgängligheten i våra digitala tjänster? Ge respons om du inte hittade svaret i vårt tillgänglighetsutlåtande. 

Behandling av personuppgifter i anknytning till respons

Responsen från en kund som inte har loggat in är anonym om kunden inte uppger sin kontaktinformation. En kund som inte har loggat in ombes lämna sitt namn och sin e-postadress eller sitt telefonnummer som behövs om kunden vill bli kontaktad. För en kund som loggat in sparas följande uppgifter i responssystemet: kundens eller företagets företrädares personbeteckning, namn och den lokala andelsbanken där kunden som ger respons är kund. För företagskunder sparas dessutom företagets namn och FO-nummer. Om en kund som loggat in vill bli kontaktad, sparas också telefonnumret eller e-postadressen. I responssystemet sparas dessutom kundens respons och kundens uppgift om det hjälpmedelsprogram eller den hjälpmedelsapparat som hen använder.

De begärda kunduppgifterna används endast för behandlingen av kundrespons, och syftet är att förbättra och utveckla kundupplevelsen samt OP Gruppens tjänster. Personuppgifter behandlas i kundregister som tillhör OP Gruppens finansiella institut.

Tillsynsmyndighet

Om det förekommer tillgänglighetsproblem på webbplatsen, och du inte hittar någon precisering av dem i tillgänglighetsutlåtandet, hoppas vi att du sänder oss respons via länken ovan. Du får svar av oss inom 14 dagar enligt lagen, om du ger dina kontaktuppgifter med blanketten. 

Om du inte är nöjd med vårt svar eller om vi inte alls skulle svara på din respons, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. 

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillsyn av tillgänglighet
saavutettavuus@avi.fi
Telefonnummer växel 0295 016 000