Tillgänglighetsutlåtande för den elektroniska tjänsten för dödsbon

Detta utlåtande gäller tillgängligheten i op.fi:s elektroniska tjänst för dödsbon. Tjänsten är en del av webbplatsen op.fi, dvs. webbplatsen för bolagen inom OP Gruppen.

Tillgängligheten i den elektroniska tjänsten för dödsbon har bedömts av tillgänglighetsexperter som arbetar för OP Gruppen på projektbasis och dessutom har självbedömning av webbplatsens tillgänglighet gjorts.

Vid självbedömningen har följande system använts:

  • Tillgängligheten med dator har testats med webbläsaren Chrome. Webbläsaren Firefox har också använts vid kontroll av vissa detaljer. Vid kontrollen av kriterierna användes som hjälp webbläsartillägget WebAIM WAVE.
  • Testning av skärmläsarprogram gjordes i Windows med skärmläsarprogrammet NVDA.

Bestämmelserna om tillgänglighetskraven finns i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Det här tillgänglighetsutlåtandet upprättades 28.9.2021 och uppdaterades senast 9.2.2024.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Den elektroniska tjänsten för dödsbon uppfyller tillgänglighetskraven. 

Ett dödsbos dokument kan också lämnas in till närmaste kontor, eller via meddelande i OP:s digitala tjänster om man har Avtal om OP:s koder och digitala tjänster. 

Tillgänglighetsrespons

Har du hittat brister i tillgängligheten i våra digitala tjänster? Ge respons om du inte hittade svaret i vårt tillgänglighetsutlåtande. 

Behandling av personuppgifter i anknytning till respons

Responsen från en kund som inte har loggat in är anonym om kunden inte uppger sin kontaktinformation. En kund som inte har loggat in ombes lämna sitt namn och sin e-postadress eller sitt telefonnummer som behövs om kunden vill bli kontaktad. För en kund som har loggat in sparas följande uppgifter i responssystemet: kundens eller företagets företrädares personbeteckning, namnet och den lokala andelsbank där kunden som ger respons är kund. För företagskunder sparas dessutom företagets namn och FO-nummer. Om en kund som loggat in vill bli kontaktad, sparas också telefonnumret eller e-postadressen. I responssystemet sparas dessutom kundens respons och kundens uppgift om det hjälpmedelsprogram eller den hjälpmedelsapparat som hen använder.

De insamlade personuppgifterna används endast för behandlingen av kundrespons, och syftet är att förbättra och utveckla kundupplevelsen samt OP Gruppens tjänster. Personuppgifter behandlas i kundregister hos OP Gruppens finansiella institut.

Tillsynsmyndighet

Om det förekommer tillgänglighetsproblem på webbplatsen, och du inte hittar någon precisering av dem i tillgänglighetsutlåtandet, hoppas vi att du sänder oss respons via länken ovan. Du får svar av oss inom lagstadgade 14 dagar, om du lämnar din kontaktinformation med blanketten. 

Om du inte är nöjd med vårt svar eller om vi inte alls skulle svara på din respons, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. 

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation

Regionförvaltningsverket i Södra Finland 

Enheten för tillsyn av tillgänglighet 
saavutettavuus@avi.fi 
Telefonnummer växel 0295 016 000