Tillgänglighetsutlåtande för op-fi-tjänstens webbplats för personkunder

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller innehåll och tjänster för personkunder på op.fi. Webbplatsen op.fi är en webbplats för bolagen i OP Gruppen.

Tillgängligheten har bedömts av tillgänglighetsexperter som arbetar för OP Gruppen på projektbasis och dessutom har självbedömning av webbplatsens tillgänglighet gjorts.

Vid självbedömningen har följande system använts:

 • Tillgängligheten med dator har testats med webbläsaren Chrome och skärmläsarprogrammet NVDA.
 • Tillgängligheten med mobila enheter har testats med Apple-enheter, webbläsaren Safari (touch gestures).

Bestämmelserna om tillgänglighetskraven finns i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Detta tillgänglighetsutlåtande upprättades 8.12.2020 och uppdaterades senast 13.6.2023.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Det finns brister i tillgängligheten på webbplatsen för personkunder och webbplatsen uppfyller inte kraven till alla delar.  De krav som inte uppfylls och de undantag som tillämpas på kraven anges nedan.

Kort

Färgkontrasterna för betal- och kreditkorten på webbplatsen förstasida samt i enstaka element som berättar mer om olika temaområden uppfyller inte tillgänglighetskraven. Dessutom har inte allt visuellt innehåll någon textmotsvarighet som berättar vad bilden, ikonen eller det grafiska elementet innehåller. En del av illustrationerna har också onödiga textmotsvarigheter.

På sidan finns det brister i rubriceringen som stör användningen av hjälpmedel så att rubrikerna för nivån H1, H2 osv. inte alltid är i en logisk ordning.

När ett nytt kort hämtas, urskiljs det valda kortet inte programenligt. Skärmläsaren läser inte felmeddelanden på ansökan. Kortansökningssidornas knappar har brister relaterade till användningen av tangentbordet samt till färgkontrasterna. Linjen som beskriver hur ansökan framskrider fungerar inte logiskt med skärmläsaren och dessutom störs skärmläsarens funktion av eventuella tomma rader på sidan. I fältet där antalet barn frågas används knapparna +/-, vilket försvårar användningen av hjälpteknik. HTML-koden har brister som stör hjälpteknikerna. Identifiering krävs för att ansöka om ett kort. Tillgänglighetsstatusen för den tjänsten anges i identifikationsbeskrivningen.

Betal- och kreditkort

1.3.1 Information och relationer
1.3.2 Meningsfull ordning
1.4.1 Användning av färger
1.4.4 Ändring av textstorlek
2.4.4 Syftet med en länkarna (i sammanhanget)
4.1.3 Statusmeddelanden

Ansök om kort

1.1.1 Innehåll som inte är text
1.3.1 Information och relationer
1.3.2 Meningsfull ordning
1.3.3 Sensoriska kännetecken
1.4.1 Användning av färger
1.4.4 Ändring av textstorlek
2.1.1 Tangentbord
2.4.6 Rubriker och ledtexter/etiketter
4.1.1 Parsing
4.1.2 Namn, roll, värde

Valutaräknare

Valutaräknaren uppfyller kraven delvis. Tillgänglighetsbristerna i applikationen stör eller fördröjer användningen, och förhindrar i vissa situationer helt användningen med hjälpmedel, såsom skärmläsare. Bristerna listas mer detaljerat nedan.

Huvudrubriken Valutaräknare på nivån H1 genereras u ett annat system/en annan omgivning. Allmänt taget är färgerna och kontrasterna på ikoner, knapptexter och andra grafiska element inte i enlighet med tillgänglighetskraven.

Vid användning av tangentbord förekommer det även problem till exempel när man förflyttar sig framåt/bakåt från Input-fältet.

OP har inte längre någon resevalutatjänst.

Tillgänglighetsbrister:

1.4.1 Användning av färger
1.4.3 Kontrast (ikonernas och knapptexternas färgkontraster)
2.1.1 Tangentbord (bl.a. från Input-fältet kan man inte röra sig bakåt)
2.4.3 Fokusordning

Lån och bostäder

Otillgängligt innehåll och brister i ansökan om bostadslån (lainaa.op.fi)

I ansökan finns brister som i avsevärd grad gör det svårt att använda hjälpmedel, såsom skärmläsare och tangentbord. Dessutom uppfyller handlingarna i ansökan inte tillgänglighetskraven.

I frågor som gäller ansökan om bostadslån och finansiering av boende kan man också förhandla på OP:s kontor eller per telefon eller online beroende på bank.

Nedan förtecknas de tillgänglighetskrav enligt WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) som ansökan inte ännu uppfyller.

WCAG 1.1.1 Innehåll som inte är text i bilagan preliminär låneoffert (pdf)

 • Vissa ikoners textmotsvarigheter saknas eller är bristfälliga.
 • Vissa ikoners textmotsvarigheter innehåller termer som avviker från tjänstens terminologi.

WCAG 1.4.11 Kontrast som inte rör text

 • Det förekommer brister i kontrastförhållandena mellan komponenter i användargränssnitt och grafiska element.

WCAG 1.4.3 Kontrast mellan texten och bakgrunden

 • Det finns flera brister i kontrastförhållandena mellan texten och bakgrunden.

Otillgängligt innehåll och brister i ansökan om banklån med säkerhet (lainaa.op.fi/banklan) 

Tillgänglighetsbrister finns bland annat i rubriker, strukturer och etiketter, vilket försvårar användningen av skärmläsare. Färgkontrasten i ansökan uppfyller inte alltid tillgänglighetskraven, och alla grafiska element har inte textmotsvarigheter. Det finns också problem med användningen av tangentbordet.

I frågor som gäller ansökan om banklån med säkerhet kan man också förhandla på OP:s kontor eller per telefon eller online beroende på bank.

Nedan förtecknas de tillgänglighetskrav enligt WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) som ansökan inte ännu uppfyller.

WCAG 1.1.1 Innehåll som inte är text

 • Vissa ikoner saknar textmotsvarigheter. 
 • Skärmläsare förbigår inte grafikfiler i illustrationssyfte.

WCAG 1.3.1 Information och relationer

 • Rubriker, strukturer och etiketter har inte angetts programmässigt korrekt i alla vyer eller märkningarna saknas helt. 

WCAG 1.3.5 Identifiera inmatningssyfte

 • Inmatningssyftet har inte definierats i kontaktuppgifter i tjänsten.

WCAG 1.4.3 Kontrast (minimum)

 • Kontrasten mellan text och bakgrund är inte tillräcklig hos inaktiverade knappar samt vid texter som framhävs med orange.

WCAG 1.4.4 Ändring av textstorlek

 • Textstorlek kan inte ändras på inloggningssidan.

WCAG 2.1.1 Tangentbord
En del av elementen på förstasidan i tjänsten kan inte hanteras med tangentbordet.

WCAG 2.4.1 Hoppa över grupperat innehåll

 • Från början av sidan kommer man inte direkt till huvudinnehållet.

WCAG 2.4.2 Sidans titel

 • Sidrubriken är densamma på varje sida i ansökningstjänsten och beskriver inte syftet med enskilda sidor.

WCAG 2.4.3 Fokusordning

 • Fokusordningens logik varierar mellan olika vyer i tjänsten och är ibland inkonsekvent.

WCAG 2.4.7 Synligt fokus

 • Element som används med tangentbordet visar inte alltid var fokus finns.

WCAG 3.3.1 Identifiering av fel

 • Skärmläsare läser inte automatiskt felmeddelanden relaterade till ifyllandet av blanketten.
 • Felmeddelanden har inte programmässigt anslutits till de fält där fel förekommer. Felmeddelandet kan också aktiveras felaktigt vid inmatning.

WCAG 3.3.2 Etiketter eller instruktioner

 • En del etiketter har inte programmässigt anslutits till element som kräver inmatning eller också saknas de.

WCAG 4.1.1 Parsing

 • Ansökningsblankettens alla ID-koder är inte individuella.

WCAG 4.1.2 Namn, roll, värde

 • Alla namn, roller och värden i användargränssnittets element kan inte utredas automatiskt.

WCAG 4.1.3 Statusmeddelanden

 • Felmeddelanden identifieras inte automatiskt som felmeddelanden. Därtill när nedladdningen av följande vy eller sändningen av blanketten lyckas läser skärmläsaren inte automatiskt statusmeddelandet.

Otillgängligt innehåll och brister i ansökan om studielån

Tillgänglighetsbrister förekommer bland annat i presentationen av information, i fokusordningen och i responsen. I ansökan finns också andra brister som gör det svårt att använda hjälpmedel, såsom skärmläsare och tangentbord. Dessutom uppfyller handlingarna i ansökan inte tillgänglighetskraven. Bristerna listas mer detaljerat nedan.

WCAG 1.1.1 Innehåll som inte är text – Vissa bildelement har onödiga textmotsvarigheter.

WCAG 1.3.1 Information och relationer:

 • Valknapparna och -rutorna har inte anslutits programmässigt.
 • Obligatoriska fält har inte märkts synligt eller programmässigt.
 • Negativa tal anges felaktigt med bindestreck.
 • En del sidor finns i tabeller, vilket orsakar extra läsning för skärmläsare.
 • Vissa texter och rubrikinformationspar i textform presenteras inte programmässigt.

WCAG 1.3.2 Meningsfull ordning

 • Blankettelement har felaktiga attribut, vilket gör att de inte är på visuellt korrekt plats på sidan.
 • En del brister hos rubrikerna gör det svårare att uppfatta hierarkin.
 • Det förekommer brister i PDF-filers läsordning.
 • Blankettfält som innehåller användaruppgifter saknar attribut som anger syftet.
 • Det finns flera brister i kontrastförhållandena mellan texten och bakgrunden.
 • Det finns flera brister i kontrastförhållandena mellan komponenter i användargränssnitt och grafiska element.
 • När avståndet mellan tecken redigerades hamnade en rad utanför ramen.  
 • PDF-filer saknar beskrivande rubriker.
 • Fokus flyttas automatiskt till det första blankettfältet eller till det interaktiva elementet, varvid texten som eventuellt föregår detta förbigås med skärmläsaren.
 • I vissa fall avbryter förflyttningen av fokus läsandet av meddelandet.
 • I vissa fall förflyttas fokus automatiskt till mitten av sidan.
 • Filtyper och -storlekar är inte kopplade till länken.
 • En del länkar består av separat rubrik och brödtext, vilket orsakar problem för skärmläsaren.
 • Beskrivningarna av vissa knappar är svåra att skilja mellan med skärmläsare.
 • Tangentbordsfokus syns inte i de balkliknande länkarna på webbplatsen.
 • Felmeddelanden har inte anslutits till fälten programmässigt och fält med fel markeras inte programmässigt.
 • En del etiketter saknas.
 • En del knappar på webbplatsen har namngetts inkonsekvent.
 • Den respons som webbplatsen ger avbryter skärmläsaren.
 • Responsens rubriker kan inte läsas med skärmläsare.

WCAG 1.3.6 Identifiera syfte
WCAG 1.4.3 Kontrast (minimum)
WCAG 1.4.11 Kontrast som inte rör text
WCAG 1.4.12 Textavstånd
WCAG 2.4.2 Sidans titel
WCAG 2.4.3 Fokusordning
WCAG 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)
WCAG 2.4.7 Synligt fokus
WCAG 3.3.1 Identifiering av fel
WCAG 3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner
WCAG 3.2.4 Konsekvent identifiering
WCAG 4.1.3 Statusmeddelanden

Innehåll vars redigering skulle vara en orimlig belastning

Det finns sådant innehåll i ansökan om studielån som skulle vara en orimlig belastning att redigera. Tjänsten kommer att förnyas under åren 2021–2022, och därför görs inga tillgänglighetsändringar i den nuvarande tjänsten.

Otillgängligt innehåll och brister i låneräknarna

Tillgänglighetsbrister förekommer bland annat i hur information presenteras, hur felmeddelandena fungerar och i genomförandet av inmatningsfältena. I räknarna finns också andra brister som gör det svårt att använda hjälpmedel, såsom skärmläsare och tangentbord. Dessutom uppfyller handlingarna i räknarna inte tillgänglighetskraven.

Nedan förtecknas de tillgänglighetskrav enligt WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) som räknarna inte ännu uppfyller.

WCAG 2.4.7 Tangentbordsfokus

Tangentbordsfokus syns inte alltid överhuvudtaget eller den kan synas dåligt.

WCAG 1.4.3 Kontraster
WCAG 1.4.11 Kontrast som inte rör text

 • Det finns brister i kontrastförhållandena mellan text och bakgrund samt mellan gränssnittskomponenter och grafiska element.
 • En del av texterna försvinner utom synhåll eller flyter över ifall användaren förstorar textstorleken med sin egen CSS-fil.
 • Rubriknivåerna har på vissa ställen använts ologiskt.

WCAG 1.4.12 Textavstånd

 • Alla element är inte med i tabuleringsordningen, varför de inte kan användas med tangentbordet. Skärmläsaren får inte information om alla klickbara element.
 • Blankettfälten i räknarna är inte på en logisk plats med tanke på sidornas tabuleringsordning.

WCAG 1.3.1 Rubricering

 • Reglaget för fordonslåneräknaren fungerar inte nödvändigtvis med skärmläsare.

WCAG 2.1.1 Användning av tangentbord
WCAG 4.1.2 Namn, roll, värde
WCAG 2.4.3 Fokusordning

 • Tjänstens infotexter kan inte läsas med skärmläsare och ingår inte i tabulatorordningen.
 • Ikonerna saknar textmotsvarigheter.

WCAG 1.3.2 Reglage för fordonsräknare
WCAG 2.1.1 Tangentbord
WCAG 1.1.1. Infotexter och ikoner
WCAG 1.3.2
WCAG 1.4.13
WCAG 2.1.1
WCAG 1.1.1 Inmatningsfältens plus- och minusknappar
WCAG 1.3.1 Information och relationer
WCAG 1.3.2 Meningsfull ordning
WCAG 2.4.3 Fokusordning
WCAG 3.3.2 Etiketter eller instruktioner
WCAG 4.1.3 Statusmeddelanden: Det finns brister i genomförandet av knappar och inmatningsfält. De har bland annat inte kopplats programmässigt och fälten saknar etiketter. Vid användning av knapparna får användaren av skärmläsare inte information om ett nytt värde i fältet.
WCAG 1.1.1 Illustrerade länkar
WCGA 2.4.4 Genomförandesättet för illustrerade länkar orsakar problem för skärmläsare.

Försäkringar

Det finns brister i tillgängligheten av köpkanaler och hälsodeklarationer. Brister i de här tjänsterna är exempelvis det att färgkontrasterna på tjänsterna inte helt uppfyller tillgänglighetskraven. Tjänsterna stöder ännu inte till alla delar assisterande teknik, såsom skärmläsare, och det finns problem med användningen av tangentbord. Dessutom uppvisar tjänsten oftast brister i exempelvis textmotsvarigheterna till de grafiska elementen. Vi strävar efter att åtgärda bristerna under 2023.

Bilagor i tjänsten såsom försäkringsvillkor (pdf), produktbeskrivningar (pdf), blanketter, försäkringsintyg (pdf) och andra filer görs tillgängliga. På grund av den stora mängden handlingar och blanketter kan det i en del av handlingarna förekomma nedannämnda brister. Vi strävar efter att åtgärda bristerna under 2023.

Brister vid köp av försäkring

Skärmläsare

 • WCAG 1.1.1 Innehåll som inte är text
 • WCAG 1.3.1 Information och relationer
 • WCAG 1.3.2 Meningsfull ordning
 • WCAG 1.3.5 Identifiera inmatningssyfte
 • WCAG 1.4.13 Innehåll vid pekning eller fokus
 • WCAG 2.2.1 Justerbar tidsgräns
 • WCAG 2.4.1 Hoppa över grupperat innehåll
 • WCAG 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)
 • WCAG 3.2.2 Vid inmatning  
 • WCAG 3.3.1 Identifiering av fel
 • WCAG 3.3.2 Etiketter eller instruktioner
 • WCAG 3.3.3 Förslag vid felhantering
 • WCAG 4.1.2 Namn, roll, värde
 • WCAG 4.1.3 Statusmeddelanden

Användning av tangentbord

 • WCAG 2.1.1 Tangentbord
 • WCAG 2.2.1 Justerbar tidsgräns
 • WCAG 2.4.3 Fokusordning
 • WCAG 2.4.7 Synligt fokus

Färger och textstorlek

 • WCAG 1.1.1 Innehåll som inte är text
 • WCAG 1.4.3 Kontrast
 • WCAG 1.4.11 Kontraster i innehåll i textformat

Brister i hälsodeklarationstjänsten för livförsäkringar

Skärmläsare

 • 1.3.1 Information och relationer 
 • 1.3.5 Identifiera inmatningssyfte

Brister i utskrifter och blanketter

Skärmläsare

 • WCAG 1.1.1 Innehåll som inte är text
 • WCAG 1.3.2 Meningsfull ordning

Färger och textstorlek

 • WCAG 1.1.1 Innehåll som inte är text

Ägarkund och förmåner

Bonusräknaren

 • 1.4.11 Kontrast som inte rör text: Färgkontrasten mellan infoikonen och den vita bakgrunden är mindre än 3:1 
 • 1.4.13 Innehållet under markören eller vid fokusering, inforutan kan inte stängas på något annat sätt än att flytta bort musen, inforutan kan inte fokuseras med tabulatorn

Ägarkundskap och Förmåner

 • 1.3.1 Information och relationer: Beskattningsbar OP-bonus första kolumnen
 • 1.4.1 Användning av färger: Länkens färg i punkten Förmåner är för liten (4:5)
 • 1.4.12 Textavstånd: En del av texterna om förmånerna löper på ikonerna när radmellanrummet och storleken ändras
 • 2.4.1 Hoppa över grupperat innehåll fungerar inte alltid med skärmläsare

Bli ägarkund

 • 4 Paus i texten vid användning av skärmläsare, och framhävning av den valda knappen saknas
 • 4.1.3 Meddelanden om status: Skärmläsaren anger inte om det sker ett fel på sidan

Bli kund digitalt

Att bli kund digitalt uppfyller kraven på tillgänglighet. Det finns fortfarande några små tillgänglighetsbrister i tjänsten, men de hindrar inte att tjänsten används med hjälpmedel, exempelvis skärmläsare. Tillgängligheten med mobilapparat har inte ännu testats separat.

Någon separat skipplänk ”Gå direkt till innehåll” har inte lagts till, eftersom det inte finns någon separat navigation i tillämpningen, utan enbart innehåll. Till exempel op.fi:s navigation syns inte där man blir kund digitalt. 

Knapparna med tilläggsinfo fungerar inte bra med skärmläsaren. En del kan man ta del av i skärmläsarens redigeringsläge med tabulatorn. 

Rubrikerna ovanför felmeddelandena läses två gånger med skärmläsaren.

Siteimprove ger en del fel om koder, men de har inte visat sig ha någon väsentlig inverkan på tjänstens användbarhet. 

Det finns ett stort antal bilagor i tjänsten såsom villkor (pdf), produktbeskrivningar (pdf) och andra filer vars tillgänglighet är bristfällig. Dokument görs tillgängliga, men på grund av den stora mängden brister och dokument har arbetet inte slutförts ännu.

Tillgänglighetsrespons

Har du hittat brister i tillgängligheten i våra digitala tjänster? Ge respons om du inte hittade svaret i vårt tillgänglighetsutlåtande. 

Kan du inte logga in eller har du stött på något annat tekniskt problem i våra tjänster?

Behandling av personuppgifter i anknytning till respons

Responsen från en kund som inte har loggat in är anonym om kunden inte uppger sin kontaktinformation. En kund som inte har loggat in ombes lämna sitt namn och sin e-postadress eller sitt telefonnummer som behövs om kunden vill bli kontaktad. För en kund som loggat in sparas följande uppgifter i responssystemet: kundens eller företagets företrädares personbeteckning, namn och den lokala andelsbanken där kunden som ger respons är kund. För företagskunder sparas dessutom företagets namn och FO-nummer. Om en kund som loggat in vill bli kontaktad, sparas också telefonnumret eller e-postadressen. I responssystemet sparas dessutom kundens respons och kundens uppgift om det hjälpmedelsprogram eller den hjälpmedelsapparat som hen använder.

De begärda kunduppgifterna används endast för behandlingen av kundrespons, och syftet är att förbättra och utveckla kundupplevelsen samt OP Gruppens tjänster. Personuppgifter behandlas i kundregister som tillhör OP Gruppens finansiella institut.

Tillsynsmyndighet

Om det förekommer tillgänglighetsproblem på webbplatsen, och du inte hittar någon precisering av dem i tillgänglighetsutlåtandet, hoppas vi att du sänder oss respons via länken ovan. Du får svar av oss inom 14 dagar enligt lagen, om du ger dina kontaktuppgifter med blanketten. 

Om du inte är nöjd med vårt svar eller om vi inte alls skulle svara på din respons, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. 

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillsyn av tillgänglighet
saavutettavuus@avi.fi
Telefonnummer växel 0295 016 000