Villkor för användningen av sidorna

Användarvillkor

Det här är användarvillkoren för OPs webbsidor. Läs de här villkoren noggrant innan du använder OPs webbsidor. Genom att besöka de här sidorna godkänner du villkoren.

Vissa sidor kan omfattas av speciella tjänstespecifika villkor som ska tillämpas i första hand före de här villkoren. På tjänster som kan utnyttjas med hjälp av OPs nättjänstkoder tillämpas dessutom de allmänna avtalsvillkor som gäller användningen av andelsbankens nättjänst och nättjänstkoder eller andra motsvarande villkor från företag som hör till OP Gruppen.

Läs villkoren för nättjänster

OPs webbsidor är avsedda att användas i Finland. På användningen av sidorna ska alltid tillämpas finsk lag, oberoende av från vilket land som sidorna används.

OP har rätt att ändra de här användarvillkoren, innehållet, layouten och tillgängligheten till sidorna och de tjänster som finns på dem samt de krav som ställs på den utrustning som behövs för att använda sidorna och att stänga sidorna utan att meddela det på förhand.

Tjänsteleverantör

På de här sidorna kan tillhandahållas tjänster från företag som hör till OP gruppen. För alla företag som hör till gruppen används i de här villkoren benämningen "tjänsteleverantör".

I OP Gruppen ingår OP Andelslag, dess koncernföretag (såsom OP Företagsbanken Abp, OP Försäkring Ab, OP-Livförsäkrings Ab, OP-Tjänster Ab och A-Försäkring Ab), OP Andelslags medlemsbanker, OVY-Försäkring Ab, OP-Eläkesäätiö, OP-Eläkekassa samt nuvarande och framtida företag, sammanslutningar och stiftelser, i vilka minst en av de organisationer som nämnts ovan har bestämmande inflytande.

Kreditinstituten, företagen i finansbranschen och försäkringsbolagen i OP Gruppen utgör ett sådant finans- och försäkringskonglomerat som avses i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004).

Övriga tjänsteleverantörer 

På de här sidorna kan också tillhandahållas tjänster från utomstående tjänsteleverantörer.  Kontaktinformationen för en utomstående tjänsteleverantör anges i samband med respektive tjänst.

Tillsynsmyndighet

Finansinspektionen övervakar de kreditinstitut och finansiella institut jämte de försäkringsbolag, fondbolag och värdepappersföretag som hör till OP Gruppen.

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation: 

Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors.

Telefonrådgivning: 0800 0 5099 tis. kl. 9–10 och tor. kl. 14–15

Tjänsteleverantörens ansvar 

På de här sidorna ges allmän information om OP och de tjänster som tillhandahålls. Innehållet på sidorna tillhandahålls i god tro och utan ansvarsåtagande i fråga om fullständighet eller riktighet.  Informationen på sidorna kan inte betraktas som ett bindande anbud, något annat förpliktande uttryck eller en uppmaning att vidta en rättshandling, inte heller som ett råd eller en uppmaning att sälja eller köpa värdepapper eller andra finansiella instrument, om inte så uttryckligen har nämnts separat.

Ingen garanti ges för innehållet i tjänsten, såsom publicerade texter, bilder, ljudfiler, animationer, räknare och den övriga information som lagrats i tjänsten eller för att tjänsten ska fungera.

Tjänsteleverantören ansvarar inte för att sidorna fungerar och inte heller för utomstående tjänsteleverantörers verksamhet eller innehållet i tjänster som de tillhandahåller.  Tjänsteleverantören ansvarar inte för att uppgifter och övrigt material lämpar sig för handel eller något annat speciellt ändamål.

Tjänsteleverantören ansvarar inte för kostnader, förluster eller andra eventuella skador som kan förorsakas av att de här sidorna används eller av råd eller annan information som getts på de här sidorna.  Kunden ansvarar själv för det ekonomiska resultatet av sin placeringsverksamhet. 

Immateriella rättigheter

Upphovsrätten till de här sidorna och andra immateriella rättigheter tillhör ett företag inom OP Gruppen eller den tredje part som angetts separat. Det är tillåtet att se på materialet, bläddra i det och lagra det i kundens dataterminal och delar av materialet får skrivas ut för personligt bruk.  Kopiering, lagring, citering, vidareförmedling och annat utnyttjande av material som finns på sidorna i kommersiellt syfte är förbjudet.

Kommunikation i det öppna datanätet 

Den som använder sidorna måste observera att sekretessen för e-postmeddelanden som sänds i ett öppet datanät inte kan garanteras.  Tjänsteleverantören har rätt att på begäran av kunden sända material som innehåller allmän information till kundens e-postadress eller mobiltelefon. Tjänsteleverantören får sända information som omfattas av banksekretess eller försäkringshemlighet till en e-postadress eller ett mobiltelefonnummer som kunden har uppgett endast om kunden har gett sitt samtycke till det.  Tjänsteleverantören ansvarar inte för skador som förorsakas av meddelanden som sänds i ett öppet datanät. 

Cookies

På våra sidor används kakor (cookies) eller andra motsvarande tekniska lösningar som samlar uppgifter om användningen av sidorna. En cookie är en liten textfil som automatiskt lagras i cacheminnet i användarens webbläsare. Då cookies används i ett öppet nät, sparas inte sådana uppgifter som kan användas för att spåra användaren. Cookies skadar inte användarnas datorer eller filer.

På våra sidor används cookies till exempel för att följa upp användningen av sidorna, bedöma hur sidorna fungerar och hur de kan förbättras, för att rikta innehåll samt för att mäta effektiviteten i reklam.

Det finns två slags cookies: sessionscookies (session cookies) och permanenta cookies (persistent cookies). Sessionscookies lagras i minnet i användarens dator så länge som sessionen pågår. När webbläsarkontakten upphör, försvinner de. Permanenta cookies lagras i användarens dator för lång tid. De kan användas till exempel för att för användaren visa vad nytt som kommit på en internetsida sedan användarens föregående besök.

Du kan förhindra cookies i webbläsaren, men då kan användbarheten hos sidorna försämras. Du måste tillåta cookies för att kunna använda OPs nättjänster.