Behandling av personuppgifter

OP Gruppen

De företag som hör till OP Gruppen ska behandla personuppgifter inom de gränser som lagen ställer och iaktta god informationsbehandling samt handla så att en registrerads integritetsskydd inte äventyras.

I OP Gruppen ingår OP Andelslag, dess koncernföretag (såsom OP Företagsbanken Abp, OP Försäkring Ab, OP-Livförsäkrings Ab, OP-Tjänster Ab och A-Försäkring Ab), OP Andelslags medlemsbanker, OVY-Försäkring Ab, OP-Eläkesäätiö, OP-Eläkekassa samt nuvarande och framtida företag, sammanslutningar och stiftelser, i vilka minst en av de organisationer som nämnts ovan har bestämmande inflytande.

Kreditinstituten, företagen i finansbranschen och försäkringsbolagen i OP Gruppen utgör ett sådant finans- och försäkringskonglomerat som avses i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004).

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas för att tillhandahålla tjänster, sköta kundförhållanden, för direktmarknadsföring samt för riskhantering. Uppgifterna samlas in från den registrerade, från register som förs av myndigheterna samt från kreditupplysnings- och kundstörningsregistret jämte övriga register som den registrerade har gett sitt samtycke till att uppgifterna lämnas ut från. Telefonsamtal med kunderna och videosammanträden kan spelas in och meddelanden kan lagras för att det ska vara möjligt att kontrollera deras innehåll och utveckla kundbetjäningen då betjäningen det kräver. 

Uppgifter får lämnas ut inom finans- och försäkringskonglomeratet för kundbetjäning, skötsel av kundförhållanden, marknadsföring och konglomeratets riskhantering. Uppgifter kan lämnas ut till myndigheterna i lagstadgade fall.

Kunden har rätt att kontrollera de uppgifter som gäller kunden, rätt att kräva att en felaktig eller bristfällig uppgift rättas samt att en uppgift som med hänsyn till ändamålet med behandlingen är onödig eller föråldrad utplånas. Dessutom har kunden rätt att förbjuda att kundens personuppgifter används för direktmarknadsföring.

En begäran som gäller de här frågorna ska läggas fram till registerföraren. Registerföraren bestäms enligt kundförhållandet. Registerföraren för en andelsbankskund är kundens bank och för en försäkringskund det försäkringsbolag som beviljat försäkringen.

Enligt försäkringsbranschens praxis kan försäkringsbolaget överlåta uppgifter om skador som anmälts till försäkringsbolaget till försäkringsbolagens gemensamma skaderegister. Samtidigt kontrollerar bolaget vilka skador som anmälts till andra försäkringsbolag. Försäkringsbolaget använder uppgifterna endast vid handläggning av ersättningar i syfte att förebygga brottslighet som riktar sig mot försäkringsbolag. Datasekretessmyndigheterna har gett tillåtelse att föra gemensamma register.

Tillsynsmyndighet

Dataombudsmannen styr, övervakar och ger råd om behandlingen av personuppgifter.

Dataombudsmannens byrå
Besöksadress: Bangårdsvägen 9, 6 vån. 00520 Helsingfors
Postadress: PB 800, 00521 Helsingfors
Växel: 029 56 66700
Fax: 029 56 66735
Byråns e-post: tietosuoja@om.fi

Registerbeskrivningar

Andelsbankens kundregisterutdrag

Stomme för andelsbankens kundregisterbeskrivning

Stomme för andelsbankens ägarkundsregisterbeskrivning

Andelsbankernas kontaktinformation

Försäkringsbolagets registerbeskrivningar

Kundregisterbeskrivning

Ersättningsregisterbeskrivning

Försäkringsregisterbeskrivning

Direktmarknadsföringsregisterbeskrivning