Henkilötietojen käsittely

OP Ryhmä

OP Ryhmään kuuluvat yritykset käsittelevät henkilötietoja lainsäädännön sallimissa rajoissa ja noudattavat hyvää tietojenkäsittelytapaa sekä toimivat niin, ettei rekisteröidyn yksityisyyden suoja vaarannu.

OP Ryhmään kuuluvat OP Osuuskunta, sen konserniryritykset (kuten OP Yrityspankki Oyj, OP Vakuutus Oy, OP-Henkivakuutus Oy ja OP-Palvelut Oy, A-Vakuutus), OP Osuuskunnan jäsenpankit, Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö, OP-Eläkesäätiö, OP-Eläkekassa sekä muut nykyiset ja tulevat yritykset, yhteisöt ja säätiöt, joissa vähintään yksi edellä mainituista yksin tai yhdessä käyttää/käyttävät määräysvaltaa.

OP Ryhmän luottolaitokset, rahoitusalan yritykset sekä vakuutusyhtiöt muodostavat rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa (699/2004) määritellyn rahoitus- ja vakuutusryhmittymän.

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja käsitellään palvelujen tuottamiseksi, asiakassuhteen hoitamiseksi, suoramarkkinointiin sekä riskienhallintaan. Tietoja hankitaan rekisteröidyltä itseltään, viranomaisten pitämistä rekistereistä, luottotieto- ja asiakashäiriörekisteristä sekä muista rekistereistä, joihin rekisteröity on antanut suostumuksensa tietojen luovuttamiseen. Asiakaspuheluja sekä videoneuvotteluja voidaan nauhoittaa ja viestejä tallentaa niiden sisällön varmistamiseksi ja asiakaspalvelun kehittämiseksi palvelun niin edellyttäessä.

Tietoja voidaan luovuttaa rahoitus- ja vakuutusryhmittymän sisällä asiakaspalvelua, asiakassuhteen hoitamista, markkinointia sekä ryhmittymän riskienhallintaa varten. Viranomaisille tietoja voidaan luovuttaa lakisääteisissä tapauksissa.

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tai puutteellisen tiedon oikaisua sekä rekisterissä olevan käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeettoman tai vanhentuneen tiedon poistamista. Lisäksi asiakkaalla on oikeus kieltää henkilötietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoitukseen.

Asiaa koskevat pyynnöt tulee esittää rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä määräytyy asiakassuhteen perusteella. Osuuspankin asiakkaan rekisterinpitäjä on oma asiakkuuspankki ja vakuutusasiakkaan osalta vakuutuksen myöntänyt vakuutusyhtiö.

Vakuutusalan käytännön mukaan vakuutusyhtiö voi ilmoittaa tietoja sille ilmoitetuista vahingoista vakuutusyhtiöiden yhteiseen vahinkorekisteriin. Samalla yhtiö tarkistaa, mitä vahinkoja muille vakuutusyhtiöille on ilmoitettu. Vakuutusyhtiöt käyttävät tietoja vain korvauskäsittelyn yhteydessä vakuutusyhtiöihin kohdistuvan rikollisuuden torjumiseksi. Yhteisen rekisterin pitämiselle on saatu tietosuojaviranomaisen lupa.

Valvontaviranomainen

Tietosuojavaltuutettu ohjaa, valvoo ja antaa neuvoja henkilötietojen käsittelystä.
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs. 00520 HELSINKI
Postiosoite: PL 800 00521 HELSINKI
Vaihde: 029 56 66700
Fax: 029 56 66735
Toimiston sähköposti: tietosuoja@om.fi

Rekisteriselosteet

Osuuspankin rekisteriselosteet

Osuuspankin asiakasrekisteriselosteen runko (pdf, 475 k)

Osuuspankin omistajajäsenrekisteriselosteen runko (pdf, 31 k)

Osuuspankkien yhteystiedot

Vakuutusyhtiön rekisteriselosteet

Asiakasrekisteriseloste (pdf, 33 k)

Korvausrekisteriseloste (pdf, 32 k)

Vakuutusrekisteriseloste (pdf, 32 k)

Suoramarkkinointirekisteri (pdf, 31 k)