Säiliöauto rekka

Gröna kortet

Är du på väg utomlands med bil?

I utlandet avgörs ersättningsfrågorna vid trafikskador i regel enligt trafikförsäkringsbestämmelserna i det aktuella landet. Ersättningsbeloppen och -praxisen varierar mycket och kan vara otillräckliga. Vi rekommenderar alltid att föraren och de som reser i fordonet också har en tillräcklig resenär- och resgodsförsäkring.

Gröna kortet

På resor som riktar sig utanför de nordiska länderna lönar det sig alltid att ta med sig gröna kortet, dvs. Green Card, som är ett intyg över att trafikförsäkringen är i kraft. I gröna kortet räknas upp de länder där trafikförsäkringen gäller.

Stöldskydd

Före resan gör du klokt i att kontrollera att stöldskyddet för företagets fordon gäller och dess självrisker. Vid skador på fordon som sker utanför Norden dubbleras din självrisk.

I Ryssland, Vitryssland, Ukraina eller Moldavien gäller stöldskyddet för en personbil eller motorcykel endast om ett separat avtal ingåtts om detta. Om avtalet är i kraft och personbilen eller motorcykeln stjäls i något av de nämnda länderna, är självrisken 20 procent av skadebeloppet (dock minst 600 euro).

Om din personbil eller motorcykel stjäls i Estland, Lettland, Litauen eller Polen, är självrisken 20 % av skadebeloppet (dock minst 600 euro).

Tilläggsansvarsförsäkring för yrkestrafik utomlands

Utomlands kan lagstiftningen och ersättningspraxis gällande trafikförsäkringen vara mycket annorlunda än i Finland. Med en frivillig tilläggsansvarsförsäkring för utlandet kan du trygga situationer, där föraren i ett motorfordon är ersättningsansvarig för en person- och sakskada som förorsakas av tredje part enligt trafikförsäkringslagen eller annan motsvarande lag i landet i fråga.