Kallelse till andelsstämma

Ägarkunderna i Andelsbanken för Åland kallas till ordinarie andelsstämma fredag den 13 april 2018 kl. 13:00 på Hotell Arkipelag, Strandgatan 35, Mariehamn.

Ärenden

  1. Ärenden som enligt 14 § i stadgarna ska behandlas på ordinarie andelsstämma.
  2. Val av två ledamöter till bankens nomineringskommitté.

Förslag till vinstutdelning

Styrelsen föreslår att ränta betalas på enligt följande för år 2017: a) 3,25 % på avkastningsandelarna och b) ingen ränta på medlemsandelarna.

Arvodesärenden

Nomineringskommittén föreslår oförändrade arvoden enligt följande: a) förvaltningsrådets ordförande, årsarvode om 7 500 € och b) förvaltningsrådets övriga ledamöter, sammanträdesarvode om 250 €. Därtill utgår resekostnadsersättning.

Nomineringskommittén föreslår att revisorerna får ersättning enligt räkning.

Val till förvaltningsrådet

Nomineringskommittén föreslår att antalet förvaltningsrådsledamöter ska vara 15 st.

Nomineringskommittén föreslår att Ronny Eriksson, Thommy Fagerholm, Jonny Karlström, Lena Klingberg, Dick Sirén och Brage Wilhelms återväljs för en ny mandatperiod.

Ledamoten Joakim Blom har avgått från förvaltningsrådet. Ledamoten Krister Englund, vars mandatperiod upphör vid andelsstämman, har avböjt återval. Nomineringskommittén föreslår att Göran Mattsson och Karl-Johan Henriksson väljs till nya förvaltningsrådsledamöter för en mandatperiod som upphör vid andelsstämman 2019.

Mandatperioden fortgår till andelsstämman 2019 för ledamöterna Marcus Eriksson och Birgitta Lundin och till andelsstämman 2020 för ledamöterna Tom Björkman, Johanna Boijer-Svahnström, Agneta Erlandsson-Björklund, Henrik Nordström och Tor-Erik Söderlund.

Den som är ägarkund i banken har rätt att föreslå andra kandidater till förvaltningsrådet genom att lämna skriftligt meddelande därom till banken, Köpmansgatan 2, Mariehamn, senast den 6 april 2018 kl. 16.15.

Val av revisor

Nomineringskommittén föreslår att revisionssammanslutningen KPMG Oy Ab väljs till ordinarie revisor med CGR Kari Niukko som huvudansvarig revisor. Det föreslås att ingen revisorssuppleant väljs.

Handlingar

Bokslutet, verksamhetsberättelsen, förvaltningsrådets utlåtande däröver och revisionsberättelsen publiceras senast en vecka före stämman på adressen www.op.fi/aland. Handlingarna läggs också fram på bankens kontor under samma tid.

Anmälan

För att underlätta de praktiska förberedelserna ombeds den som avser delta i andelsstämman anmäla sig på adressen

eller per telefon 040 865 3929 senast den 6 april 2018.

Mariehamn den 23 mars 2018
Styrelsen