Företagskonton

Vanliga frågor

Hur kan företagskontot avslutas och vem får avsluta det?

En person som har rätt att teckna ditt företags firma kan avsluta ditt företags konto med en blankett på nätet genom att logga in i tjänsten op.fi > Betalning och fakturering > Konton > Öppna eller avsluta företagskonto.

Du kan också avsluta ditt företags konto genom att ringa vår telefontjänst 0100 05151 eller med ett nätmeddelande.

Vi ber dig meddela oss följande uppgifter:

 • numret på det konto som ska avslutas och vilken dag du vill att det ska avslutas,
 • numret på debiteringskontot för serviceavgifterna samt
 • vart vi kan överföra de eventuellt återstående pengarna, kontohavarens namn och kontonumret.

Då kontot avslutas, måste också alla tjänster som anslutits till det avslutas eller överföras till ett annat konto.

 

Varför hittar jag inte kontoutdraget i nätbanken?

Då du är inloggad hittar du kontoutdraget via Betalning och fakturering > Konton > Verifikatkontoutdrag. Om du inte får fram kontoutdragen, kan du lägga till dem genom att ringa vår kundtjänst 0100 05151 eller per nätmeddelande.

Vi ber dig meddela oss följande uppgifter:

 • kontonumret, för vilket du vill ha ett verifikatkontoutdrag och
 • hur ofta du vill att ett verifikatkontoutdrag ska upprättas (dagligen, 2 ggr/mån., 4 ggr/mån. eller på månadens sista bankdag).

Mitt företag behöver ett annat konto – Hur kan det öppnas och av vem?

En person som har rätt att teckna ditt företags firma kan öppna ett annat betalningskonto för ditt företag genom att ringa vår kundtjänst 0100 05151 eller per nätmeddelande.

Vi ber dig meddela oss följande uppgifter:

 • namnet på det företag, för vilket kontot öppnas,
 • vem som ska få dispositionsrätt till kontot (namn och personbeteckning),
 • i vilken form och hur ofta du vill ha kontoutdraget samt
 • e-postadress, till vilken meddelandet om elektronisk underskrift ska skickas.

Hur öppnar jag ett företagskonto för ett nybildat företag?

Om du redan har OP:s nättjänstkoder, kan du öppna tjänsterna för företagskunder på nätet för ett firmanamn eller ett enmansaktiebolag.

Öppna företagskonto och börja använda banktjänster

I annat fall kan du öppna tjänster för ett nytt företag genom att besöka närmaste andelsbankskontor.

Mitt företag behöver ett annat konto

Dispositionsrätterna till ett företagskonto borde ändras – Hur lägger jag till eller tar bort dispositionsrätter?

En person som har rätt att teckna ditt företags firma kan meddela uppgifterna om den person som ska läggas till eller tas bort genom att ringa vår kundtjänst 0100 05151 eller per nätmeddelande.

Vi ber dig meddela oss följande uppgifter:

 • numret på det konto, för vilket dispositionsrätterna ska ändras,
 • namn och personbeteckning för den person som ska läggas till eller tas bort,
 • om personen ska få rätt att få information eller omfattande dispositionsrätt (med omfattande dispositionsrätt kan man göra betalningar) och
 • datum då dispositionsrätten ska träda i kraft. Personen ser uppgifterna om företagskontot från och med den dag då rättigheterna har lagts till
 • e-postadress, till vilken meddelandet om elektronisk underskrift ska skickas.

Om en person som ska få dispositionsrätt inte ännu är kund hos OP, måste personen beställa företagstjänstkoder åt sig eller besöka andelsbankens kontor för att identifiera sig innan dispositionsrätten läggs till.

Beställ företagstjänstkoder

Var får jag ett kontoutdrag för ett avslutat konto?

Det upprättas automatiskt ett kontoutdrag för det avslutade kontot efter att kontot har avslutats, med samma leveranssätt som har fastställts i kontouppgifterna.

Som firmaföretagare hittar du kontoutdraget för ett avslutat konto genom att logga in i nättjänsten op.fi Pengar > Alla dagliga penningaffärer‍ > Kontoutdrag för avslutat konto.

Vid behov kan vi beställa ett kontoutdrag på papper efter att kontot har avslutats. Du kan beställa ett kontoutdrag på papper genom att ringa OP:s telefontjänst på numret 0100 05151.

Hur kan jag ge en extern tjänsteleverantör dispositionsrätt till ett företagskonto

I och med kraven i PSD2-direktivet och den nya betaltjänstlagen erbjuder OP externa tjänsteleverantörer ett separat gränssnitt genom vilket tjänsteleverantörer med fullmakt av kunderna kan begära uppgifter om kundkonton, initiera betaltransaktioner och fråga om täckningen på kontot.

Åtkomsten till företagets konto grundar sig på ett avtal mellan företaget och den externa tjänsteleverantören, där banken inte är part. Tjänsteleverantören skickar till OP:s PSD2-gränssnitt ett anrop, som en användare med dispositionsrätt till kontot bekräftar med sina egna personliga bankkoder. Den som har dispositionsrätt ska ha en av kontohavaren anmäld särskild tilläggsdispositionsrätt för att kunna bekräfta användningen av kontot till en extern tjänsteleverantör.

Anmäla tilläggsdispositionsrätt

En person med rätt att teckna företagets firma kan anmäla denna tilläggsdispositionsrätt per konto och användare till kontobanken, antingen personligen, med ett nätmeddelande eller genom att ringa vår telefontjänst OP 0100 05151. 

Meddela oss följande uppgifter:

 • kontonumret, vars dispositionsrätter ska redigeras
 • namnet och personbeteckningen på personen till vilken den nya tilläggsdispositionsrätten beviljas
 • den nya tilläggsdispositionsrätten: Kontotjänst och/eller Betalningsinitieringstjänst och/eller Täckningsförfrågningstjänst
 • en person som endast har rätt att få information om kontot kan endast få tilläggsdispositionsrätt till Kontotjänsten
 • en person med omfattande dispositionsrätt och rätt att få information om kontot kan få tilläggsdispositionsrätt till kontotjänsten, betalningsinitieringstjänsten och täckningsförfrågningstjänsten
 • e-postadress, till vilken meddelandet om elektronisk underskrift skickas

Företaget avgör vilka externa tjänster användaren ska ha rätt att bekräfta. En användare till vilken en tilläggsdispositionsrätt har beviljats, kan bekräfta vilken som helst extern tjänsteleverantörs åtkomst till kontot, förutsatt att denna tjänsteleverantör är godkänd av myndigheterna.

Läs mer om externa tjänsteleverantörer: https://www.op.fi/skot-arendena-tryggt/utomstaende-tjansteleverantorer

 

Hur får jag ett valutakonto för mitt företag och vad kostar det?

Du kan öppna ett valutakonto för ditt företag i närmaste andelsbankskontor. Boka tid på op.fi > Kundtjänst > Boka tid > Tjänster för företagskunder > Betalningsmöte.

Varför kan en person med ny dispositionsrätt inte se förra årets transaktioner?

Dispositionsrätten börjar från den dag då den har lagts till. Därför kan du inte se tidigare kontotransaktioner eller kontoutdrag om dispositionsrätten är ny. Om du vill att personen med dispositionsrätt också kan se tidigare transaktioner, kan företagets firmatecknare meddela om ändringen genom att ringa OP:s telefontjänst på numret 0100 05151 eller per nätmeddelande.

Meddela oss begynnelsedagen för dispositionsrätten samt från och med när personen borde se transaktionerna.

Varför har referenserna inte specificerats på mitt kontoutdrag?

Om ditt företag har ett gällande avtal om referenstjänst, har transaktionerna inte specificerats på kontoutdraget. De specificerade referenserna finns i en separat transaktionsförteckning. Om du vill att transaktionerna ska specificeras, borde du ta bort referensavtalet. 

Varför går det inte att få fram kontosaldot i realtid?

I nättjänsten op.fi visas kontosaldot alltid i realtid. Om du använder ett separat bankförbindelseprogram och du har dispositionsrätt till kontot, måste du kontakta din programvaruleverantör och kontrollera programvarans inställningar. 

Vad är ett verifikatkontoutdrag?

Ett verifikatkontoutdrag är ett numrerat kontoutdrag som duger i bokföringen. I nättjänsten kan du hämta verifikatkontoutdrag för en viss period eller med verifikatkontoutdragets nummer. Verifikatkontoutdragen finns också i OP-företagsmobilens bokföringsmaterial.

Vilka uppgifter finns i saldo- och räntebesked över konton?

Du kan ta fram saldo- och räntebesked för ett företagskonto och för en önskad dag åt gången i nättjänsten. Dagen kan vara den föregående dagen eller en tidigare dag.

I ett saldo- och räntebesked över ett konto finns kontots saldo, förhandsregistreringar, reserveringar, uttagsmån, kreditlimit, dagsinterna limit, provision, insättningsränta, dröjsmålsränta, källskatt, skuldränta och sista registreringsdag.

Varför ser jag inte den sista dagens transaktioner på kontoutdraget? Varför ser jag en transaktion först på följande dagens kontoutdrag?

Kontoutdrag upprättas endast för bankdagar, ca kl. 21.00. Om transaktionen har utförts senare, skrivs den in för följande dag. Transaktioner som registrerats på helger och helgdagar syns på verifikatkontoutdraget följande bankdag.

Kontoutdraget saknas – Var får jag ett nytt kontoutdrag?

Om inget kontoutdrag har upprättats för dig i nättjänsten op.fi, kontrollera att det har funnits transaktioner på kontot. Ett kontoutdrag upprättas endast för de dagar och månader då det har funnits transaktioner på kontot.

Om det inte har funnits några transaktioner på kontot, upprättas inte heller något kontoutdrag. Om det har funnits transaktioner på kontot, men kontoutdraget saknas ändå, kontakta OP:s telefontjänst på numret 0100 05151.

 

Hur kan jag byta kontoutdragets leveranssätt eller intervall för dess upprättande?

Ditt företags firmatecknare kan be om ändringar i intervallet för kontoutdragets upprättande genom att ringa OP:s telefontjänst 0100 05151 eller per nätmeddelande. 

Hur mycket kostar ett företagskonto? Kostar det att öppna ett företagskonto?

Serviceavgifterna för företagskontot består av de tjänster som anslutits till kontot och transaktionerna enligt användningen. Du får en gällande tariff i din Andelsbank.

Vad består mina serviceavgifter av?

Dina serviceavgifter ser du på ditt kontoutdrag eller i dina kontotransaktioner. 

Varför debiteras serviceavgifterna med en faktura och inte på kontot?

Om du får en faktura för serviceavgifterna och de debiteras inte på ditt konto direkt, har debiteringskontot inte skrivits in i dina inställningar. I sådana fall ska du kontakta OP genom att ringa telefontjänsten på numret 0100 05151 eller per nätmeddelande. Ange numret på ditt debiteringskonto för serviceavgifter.