Företagets försäkringar

Vanliga frågor

Jag behöver längre betalningstid för försäkringsfakturan – vad ska jag göra?

Om du behöver längre betalningstid för fakturan, kan du enkelt be om anstånd genom att skicka ett nätmeddelande via företagets nättjänst eller genom att ringa vårt servicenummer 0303 0303.

Om du begär betaltid via ett meddelande, kom ihåg att uppge avtalskoden, fakturabeloppet och förfallodagen samt önskad betalningsdag i meddelandet. Vi svarar på ditt meddelande och berättar om den betalningsdag som du önskat är möjlig.

För betalningstiden efter den ursprungliga förfallodagen löper dröjsmålsränta som tas ut i samband med följande faktura.

Ytterligare information i anslutning till faktureringen finns på vår sida Företagets försäkringsfakturor.

 

Jag vill ta emot företagets fakturor elektroniskt – vad ska jag göra?

Skicka oss följande uppgifter med nätmeddelande via ditt företags nättjänst eller per e-post till verkkolasku@op.fi:
  • företagets namn och FO-nummer
  • företagets nätfaktura adress (i OVT- eller IBAN-format) och operatör
  • företagets kontaktperson i nätfakturaärenden
  • nätfaktureringens begynnelsedatum (om det är ett annat än anmälningsdagen).

Om ditt företag använder flera nätfaktura adresser behöver vi för varje försäkringsavtal uppgift om till vilken adress fakturorna ska skickas. Om försäkringsavtalet sköts av en mäklare, skickar vi fakturorna till mäklaren. Övrig post såsom försäkringsbrev skickar vi till ditt företags postadress. Om ditt företag inte ännu har en nätfakturaoperatör kan du ingå ett operatörsavtal med Andelsbanken.

Uppgiften om nätfakturering uppdateras automatiskt i ditt företags kunduppgifter inom cirka en vecka från anmälan, och det kan därför hända att du får ännu den senaste fakturan på papper. Efter det får du fakturorna som nätfakturor.

Ytterligare information i anslutning till faktureringen finns på vår sida Företagets försäkringsfakturor.

Ansökan om ersättning – hur anmäler jag en skada och inom vilken tid ska ersättning sökas?

Det bästa och snabbaste sättet att anmäla en skada är via Nättjänsten för försäkringar. Du kan också anmäla en skada per telefon eller lämna en skadeanmälan på papper. I nättjänsten kan du granska skadeuppgifterna och vid behov sända kompletterande redogörelser.

Ansökan om ersättning ska lämnas inom ett år från det att skadan har skett. Ju snabbare du anmäler en skada till oss, desto lättare är det att reda ut skadeärendet i praktiken. Dröj alltså inte i onödan med att göra skadeanmälan.

På webbplatsen Pohjola Skadehjälpen har vi samlat ett digert faktapaket om olika skadesituationer och om vad försäkringarna ersätter. Skadehjälpen finns på vahinkoapu.pohjola.fi/foretag. På sidan Skadehjälpen finns kontaktinformation till våra partner. Våra partner hjälper dig i skadesituationer som har drabbat ditt företag. På sidan finns även handläggningstider för ersättningsansökningar från företag.

Resa till riskområde – gäller min reseförsäkring?

Resenärförsäkringen gäller inte i sådana riskområden som Utrikesministeriet i Finland rekommenderar att man inte ska resa till eller som det rekommenderar att man ska avlägsna sig från. Om du har anlänt till ett riskområde innan rekommendationen utfärdades, gäller försäkringen under 10 dagar från det att Utrikesministeriet i Finland gav rekommendationen. Resenärförsäkringen gäller normalt, om exempelvis din sjukdom under resa inte har något samband med orsaken till att rekommendationen om att undvika eller avlägsna sig från området utfärdats.

Vi rekommenderar ett tilläggsskydd om du reser till ett land eller område som omfattas av en rekommendation från Utrikesministeriet i Finland. Tilläggsförsäkringen utvidgar försäkringens giltighet också till skador, som förorsakas av en orsak som gjorde att Utrikesministeriet i Finland utfärdade sin varning. Riskområdesutvidgningen utvidgar dock aldrig skyddet till att gälla vid storkrig och inte heller vid situationer där den försäkrade själv har deltagit i ett krig eller i en väpnad konflikt eller fredsbevarande verksamhet.

Den uppdaterade listan på riskområden finns på adressen www.op.fi/riskomraden. Innan du reser iväg gör du klokt i att också på webbplatsen för Utrikesministeriet i Finland läsa aktuell information om destinationslandet.

Utvidgningen kan tecknas för en viss tid. Du får den genom att kontakta något av Pohjola Försäkrings verksamhetsställen eller kundtjänsten på 0303 0303.

Jag säljer mitt fordon – vad ska jag göra med försäkringen?

Trafikförsäkringen och eventuella frivilliga försäkringar som tecknats för fordonet upphör automatiskt i enlighet med uppgifterna i Traficom i följande fall:

  • när fordonet byter ägare
  • när fordonet avförs slutgiltigt från registret med ett skrotningsintyg eller på grund av skada. 

Ändringen uppdateras automatiskt i dina försäkringsuppgifter med en liten fördröjning. När vi fått kännedom om ändringen postar vi till ditt företag det nya försäkringsbrevet och fakturan, i vilka försäljningen av fordonet har beaktats.

Läs mer om återbetalning av premie på vår sida Företagets försäkringsfakturor.

Avställning och påställning av fordon – hur påverkar de försäkringarna för fordon i mitt företag?

Avställning och påställning av fordonet kan du sköta i Traficoms nättjänst eller på närmaste besiktningskontor som gör registreringar. För ändringar debiteras en avgift enligt Traficoms tariff. Ändringarna uppdateras automatiskt i uppgifterna för dina försäkringar.

För avställningstiden krediterar vi trafikförsäkringspremien. I början av försäkringsperioden, debiteras emellertid en minimipremie på 14 euro. Av kaskoförsäkringen betalar du för de skydd som skyddar fordonet också under avställningstiden, såsom skydd mot brand och stöld.

Jag ska anställa arbetstagare till mitt företag – vilka försäkringar behövs?

Arbetsgivaren är skyldig att för arbetstagaren teckna en lagstadgad olycksfallsförsäkring och en pensionsförsäkring för arbetstagare (ArPL-försäkring).

Dessutom är det bra att försäkra de anställda också med en sjukförsäkring eller en olycksfallsförsäkring för fritiden. Med frivilliga försäkringar går det att få vård snabbare så att man tillfrisknar och kan återvända till arbetet. Dessutom engagerar det personalen.

I pensionsförsäkringsärenden representerar vi Ömsesidiga pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen. Via vår kundtjänst kan du sköta även Ilmarinens försäkringsärenden.

Ring vårt servicenummer 0303 0303, så ger vi råd och hjälp i ärenden som gäller försäkring av dina anställda.

Jag har startat ett nytt företag – vilka försäkringar måste jag teckna för det nya företaget?

Den obligatoriska försäkringen för företagare är pensionsförsäkringen för företagare (FöPL-försäkring). Om ditt företag har anställda förpliktar lagen ditt företag att teckna en ArPL-försäkring för dem samt en lagstadgad olycksfallsförsäkring. Som företagare måste du själv sörja för att teckna de lagstadgade försäkringarna. Oberoende av bransch behöver företagen också ansvars- och rättsskyddsförsäkringar samt ett täckande skydd för företagets egendom. Som företagare gör du klokt i att också sörja för ditt eget försäkringsskydd för eventuella olycksfall eller sjukdomar.

I pensionsförsäkringsärenden representerar vi Ömsesidiga pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen. Via vår kundtjänst kan du sköta även Ilmarinens försäkringsärenden. Kontakta vårt servicenummer 0303 0303, så ger vi råd och hjälp i frågor som gäller riskhantering i ditt nya företag.

En arbetstagare råkar ut för ett olycksfall i arbetet – vad ska jag göra?

Hänvisa den skadade arbetstagaren till Pohjola Sjukhus eller en läkare som vi samarbetar med för att säkerställa att arbetstagaren snabbt kan återgå till arbetet. Fyll i en olycksfallsanmälan i vår nättjänst eller via den länktjänst som ditt företag använder utan dröjsmål, dock senast inom 10 vardagar efter att du fått kännedom om skadan.

Försäkringsintyg – hur får jag försäkringsintyg över företagets gällande försäkringar?

De flesta försäkringsintygen kan skrivas ut via nättjänsten för försäkringar. Om du inte får det intyg du behöver via nättjänsten, ska du ringa vårt servicenummer 03 03 03 03.

Verksamheten i mitt företag har ändrats – behöver jag därför kontakta försäkringsbolaget?

När verksamheten i ditt företag ändras, kan även företagets försäkringsbehov ändras. Kontakta vårt servicenummer 03 03 03 03 i samband med alla ändringar, så går vi tillsammans igenom och uppdaterar ditt företags försäkringar.