Sparande och placering

Vanliga frågor

Hur kan jag ta ut besparingar ur Spar- eller fondförsäkringen?

Det går att göra ett återköp ur en OP-fondförsäkring med ett nätmeddelande. Välj Spar-, liv- och pensionsförsäkringar som meddelandets ämne. Då du sänder meddelandet, får du närmare anvisningar om vad du ska ange i meddelandet.

Om du vill att försäkringen ska fortsätta att gälla, måste det finnas medel i försäkringen efter återköpet. Du kan kontrollera vilket belopp som måste bli kvar i försäkringen genom att ringa OP-Livförsäkrings kundtjänst 010 253 6101 (vardagar kl. 8–16). Behandlingstiden för ansökan är 1–2 veckor.

Alternativt kan du boka tid till kontoret i nättjänsten. Ta med dig ett giltigt identitetsbevis med foto då du sköter ärenden på kontoret.

 

Kan jag ta ut besparingar ur en pensionsförsäkring i förtid?

Grunderna för återköpet av en frivillig pensionsförsäkring har fastställts i lag och i villkoren för pensionsförsäkringen. Du kan ta ut besparingarna helt eller delvis innan försäkringen förfaller endast då vissa bestämda uttagsgrunder föreligger.
 
Uttagsgrunderna är följande:
 
- den försäkrades äktenskap har upphört genom äktenskapsskillnad eller makens död,
- den försäkrade har varit långvarigt arbetslös minst ett år eller blir bestående invalidiserad helt eller delvis,
- försäkringsbolaget har ändrat försäkringens beräkningsgrunder så att premienivån har höjts, ELLER
- försäkringsbolaget har ändrat försäkringsvillkoren så att försäkringens förmåner har begränsats.
 
Du ska skriftligt ansöka om återköp hos försäkringsbolaget inom ett år från det att den här återköpsgrunden uppkommit.
 
Om någon av de ovan nämnda grunderna för återköp uppfylls och du vill avtala om ett återköp av OP-pensionsförsäkringen, kan du ringa OP-Livförsäkrings kundtjänst 010 253 6101 (vard. kl. 8–16) så får du mer detaljerade anvisningar om skötseln av ärendet.
 
Då försäkringen sägs upp, uppbärs skatt och avgiften för återköpet för hela pensionsförsäkringens värde. Avgiften för återköpet och skattepåföljden kan kontrolleras i OP-Livförsäkrings kundtjänst.

Hur ändrar jag betalningsplanen för mina försäkringsbesparingar?

Du kan ändra betalningsplanen i avsnittet betalningsplan på sidan Försäkringsbesparingar i nättjänsten.

Det är ändå skäl att beakta att om du minskar på eller avslutar betalningsplanen, kan det påverka kostnaderna som tas ut för försäkringen. Närmare information om kostnaderna för din försäkring får du i OP-Livförsäkrings kundtjänst 010 253 6101 (vard. kl. 8–16).

När du har ändrat betalningsplanen, kontrollera de e-fakturor som håller på att förfalla till betalning i ditt e-fakturaarkiv och ta vid behov bort e-fakturor enligt den gamla betalningsplanen.

Hur kan jag börja placera/spara i en fond?

Du kan enkelt ingå ett fondsparavtal i avsnittet Fonder i din nättjänst.

För att aktivera tjänsten behöver du ett OP Avtal om sparande och placering som du kan upprätta i din nätbank, i avsnittet “Sparande och placeringar”.

Läs om olika fondalternativ och välj den önskade fonden med knappen “Köp”. Om du vill diskutera olika alternativ, kan du ringa vår kundtjänst OP 0100 0500 (vard. 8–16, msa/lna). Du kan också boka en mötestid.

Värdeandelskonto för barn – Jag vill öppna ett värdeandelskonto för ett minderårigt barn, hur går det till?

För att öppna ett värdeandelskonto måste en minderårig ha ett brukskonto och ett OP Avtal för sparande och placering.
 
Båda intressebevakarna godkänner avtalen. För godkännandet behövs antingen båda intressebevakarnas underskrifter, eller den ena intressebevakaren kan med en fullmakt bemyndiga den andra intressebevakaren att underteckna avtalen. Då fullmakten ges med en nätfullmakt, måste båda intressebevakarna vara kunder hos OP.
Du kan upprätta en fullmakt i nättjänsten op.fi.
 
Du behöver ett brukskonto som förvaltningskonto för värdeandelskontot. Det kan du enklast öppna i nättjänsten op.fi.
 

För att öppna ett brukskonto för ett barn behöver du:

  • Det minderåriga barnets personbeteckning och namn.
  • Andelsbankens nättjänstkoder.
  • Den andra vårdnadshavaren ska ha nättjänstkoder till OP eller vilken som helst annan finländsk bank. Den andra vårdnadshavaren ska godkänna avtalen i anslutning till kontoöppningen i vår elektroniska underskriftstjänst.
  • Cirka 15 minuter tid.

Läs mer om brukskonto för barn och öppning av ett sådant.

Öppning av värdeandelskonto
 
Om båda vårdnadshavarna har undertecknat den minderårigas OP Avtal om sparande och placering, kan en av vårdnadshavarna öppna ett värdeandelskonto för den minderåriga utan separat samtycke av den andra vårdnadshavaren. Enklast öppnar du ett värdeandelskonto per telefon via vår kundtjänst OP 0100 0500 (vard. 8–16, msa/lna).
 
Om den minderåriga inte har ett gällande OP Avtal om sparande och placering, kan ett värdeandelskonto öppnas på kontoret. Du kan boka en tid för ett möte här. Om båda vårdnadshavarna inte samtidigt kan komma till mötet, kan en av vårdnadshavarna sända sitt samtycke med en nätfullmakt.

Hur kan jag lösa in mina fondbesparingar?

Det är enklast att göra en fondinlösen i din nättjänst.

Välj fonden som ska säljas i avsnittet “Mina fonder” och tryck på “Sälj”. De inlösta medlen överförs ur fonden till ditt konto inom cirka tre bankdagar.

Om det inte går att göra en fondinlösen, kan du göra det via vår kundtjänst på numret 0100 0500 (vard. 8–16, msa/lna).

Börja handla med aktier – Hur börjar jag handla med aktier på op.fi?

I OP-nättjänsten kan du handla med inhemska och utländska aktier. För att börja placera i aktier behöver du ett värdeandelskonto, OP-nättjänstkoder, OP Avtal om sparande och placering samt ett bankkonto.

Du kan upprätta en begäran om öppning av värdeandelskonto i OP:s nättjänst eller på kontoret. Boka tid för ett möte på kontoret här.

Hur kan jag ändra mitt fondsparavtal?

Du kan enkelt ändra ditt regelbundna fondsparavtal i avsnittet Fonder i din nättjänst.

Välj fonden under “Regelbundet sparande” och gör ändringarna med knappen “Ändra”.

I nättjänsten kan du ändra sparbeloppet, förfallodagen, debiteringskontot samt upprepningen av debiteringen. Vid behov kan du också sätta sparavtalet på paus eller avsluta det helt och hållet.

Hur kan jag överföra mitt värdeandelskonto till Andelsbanken?

Du kan överföra ditt nuvarande värdeandelskonto från en annan kontoförvaltare till Andelsbanken med en ansökan om överföring av förvar i nättjänsten.

Värdeandelskontot överförs på cirka fem bankdagar. Under den tiden är det inte möjligt att handla med värdepapper. Observera att förvärvsuppgifterna för värdepappren inte överförs automatiskt med värdepappren. Anteckna förvärvsuppgifterna på ditt nuvarande värdeandelskonto (anskaffningspris och -tid) innan du skickar överföringsbegäran. Uppgifterna kan uppdateras på ditt värdeandelskonto i OP efter överföringen.