Kutsu varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen

​Luhangan Osuuspankin omistaja-asiakkaat kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 05.04.2019 klo 18.00 Luhangan Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Tammijärventie 262, 19910 Tammijärvi.

Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Esitetään vuoden 2018 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston
lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta;
2. Päätetään tilikauden 1.1.- 31.12.2018 tilinpäätöksen vahvistamisesta;
3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aihetta
· Hallitus esittää, että tilikaudelta 2018 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 3,25 %
4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle
edelliseltä tilikaudelta;
5. Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle
· Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 1 700 euroa vuodessa
ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 140 euroa kokoukselta.
· Tarkastusvaliokunta esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.
6. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
· Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 9 ja enintään 15 jäsentä.
· Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan 9 jäsentä
· Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan Katri Haara, Tomi Järvinen ja Soila
Lemmetty.
· Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
7. Valitaan tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja
· Tarkastusvaliokunta esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti KPMG Oy
Ab ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Anna-Riikka Maunula.
8. Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan
9. Päätetään sääntömuutoksesta.
Hallitus esittää, että pankin sääntöjä muutetaan.
Sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö:
· Toimialaan kirjattu (2 §) sijoituspalvelulain pykäläviittaus jätetään tarpeettomana pois
· Tuotto-osuuksia ei palauteta osuudenomistajille kriisitilanteessa tapahtuvissa yhtiömuodon muutosta,
sulautumista tai muuta yritysjärjestelyä koskevissa tilanteissa, vaan niitä vastaan annetaan
uusia osuuksia tai osakkeita, ellei viranomaisen päätöksestä tai laista muuta johdu (8 §).
· Toimitusjohtajan sijaisen valintaa koskevia sääntöjä on tarkennettu ja lisäksi vapauttaminen -termi
on korvattu termillä erottaminen (18 § ja 23 §)
· Hallintoneuvoston tarkastusvaliokunnasta luovutaan (poistetaan 18 §:n 5 kohta) ja tarkastusvaliokunta
valitaan jatkossa tarvittaessa hallituksen keskuudesta (lisätään 19 §:ään uusi 6 momentti)


Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä ja sääntömuutosta koskevat asiakirjat ovat omistaja-asiakkaiden nähtävänä 21.3.2019 alkaen
pankin konttoreissa osoitteissa Tammijärventie 262 19910 Tammijärvi ja Toivakantie 41 41660 Toivakka
sekä pankin internetsivuilla www.op.fi /luhanka.


Luhangassa 4.2.2019
LUHANGAN OSUUSPANKKI
Hallitus